W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Państwowa Agencja Atomistyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.gov.pl/web/paa/ .

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne cyfrowo:

  • część plików do pobrania (np. wzorów, formularzy) nie jest w pełni dostępna cyfrowo – są one sukcesywnie aktualizowane w celu zapewnienia dostępności;
  • część dokumentów/publikacji pochodzi ze źródeł zewnętrznych i nie mogą być przez nas edytowane;
  • brak dostępności niektórych pików PDF pod względem oznakowania nagłówków;
  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. (wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności).

Obecnie nie jest w pełni dostępna cyfrowo mapa prezentująca bieżącą sytuację radiacyjną w Polsce. Planuje się, że nowa, dostępna cyfrowo wersja mapy zostanie udostępniona w maju 2022 roku.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia:  2019-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych klawiszy nawigacji oraz skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Na górze strony internetowej PAA po prawej stronie dostępna jest ikona

Po kliknięciu na nią połączysz się on-line z tłumaczem języka migowego, który przetłumaczy dla Ciebie informacje znajdujące się na naszej stronie.

Państwowa Agencja Atomistyki nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością strony internetowej PAA jest Elżbieta Zalewska, e-mail elzbieta.zalewska@paa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 94 39.

Każda osoba ma prawo poinformować o braku dostępności lub zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej PAA lub jej elementów.

Można również złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Wniosek taki powinien zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • adres strony internetowej, której dotyczy wniosek,
  • opis problemu z dostępnością danego elementu lub treści strony internetowej,
  • preferowany sposób kontaktu.

Wnioskodawca może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. W tym wypadku prosimy o określenie dogodnego sposobu przedstawienia tej informacji - na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Na zgłoszenie lub wniosek odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli w tym czasie nie będzie możliwe spełnienie żądania zapewniania dostępności, wnioskodawca zostanie przez nas poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia dostępu do informacji. Jeżeli zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Termin udzielenia dostępu do informacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Opis procedury rozpatrywania wniosków i skarg

W przypadku, gdy PAA nie zrealizuje żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji- wnoszący żądanie może złożyć skargę do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub do Ministra Klimatu i Środowiska.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Państwowej Agencja Atomistyki (PAA) znajduje się przy ulicy Bonifraterskiej 17 w Warszawie.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Można wejść na teren budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do budynku prowadzą dwa wejścia - od strony ul. Bonifraterskiej oraz od strony ul. Andersa. Wejście od strony ul. Andersa znajduje się na poziomie chodnika i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Drzwi skrzydłowe ewakuacyjne są otwierane dla osób poruszających się na wózkach przez ochronę budynku.

Państwowa Agencja Atomistyki zajmuje 4, 5 i 12 piętro budynku.

Recepcja znajduje się przy bocznej ścianie holu głównego.

Przejście do holu z windami zabezpieczone jest bramkami. Bramkę dla gości otwiera pracownik recepcji.

W PAA obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają gości i klientów z recepcji.

W budynku brak jest przeszkód utrudniających poruszanie się. Windy i korytarze są dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na każdym piętrze budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jak również oznaczeń głosowych.

Dokładne wskazówki i ilustracje wyjaśniajcie sposób dostania się do biur PAA znajdują się również w dokumencie „Informacja o Państwowej Agencji Atomistyki w tekście łatwym do czytania i zrozumienia” zamieszczonym na dole strony w Materiałach.

Możliwość bezpośredniej komunikacji z pracownikiem PAA z pomocą tłumacza języka migowego zapewnimy w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę uprawnioną.

Koordynator dostępności

Koordynatorem dostępności w Państwowej Agencji Atomistyki jest:

Katarzyna Kaczmarczyk
Starszy specjalista
w Departamencie Budżetowo-Organizacyjnym

e-mail:  katarzyna.kaczmarczyk@paa.gov.pl, 
tel. 22 628 31 43

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności PAA 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_PAA​_2021.pdf 0.06MB
Raport o stanie zapewniania dostępności PAA 2021 (forma dostępna)
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_PAA​_2021​_(forma​_dostępna).pdf 0.10MB
Wniosek o zapewnienie dostępności PAA PDF
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_PAA​_w10.pdf 0.10MB
Wniosek o zapewnienie dostępności PAA DOC
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_PAA​_w10.docx 0.02MB
Informacja o Państwowej Agencji Atomistyki w tekście łatwym do czytania i zrozumienia
Informacja​_o​_Państwowej​_Agencji​_Atomistyki​_w​_tekście​_łatwym​_do​_zrozumien.pdf
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2021 08:28 Daniel Witowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Kaczmarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 25.03.2022 10:41 Agnieszka Mąkosa
Deklaracja dostępności 6.0 27.12.2021 13:53 Agnieszka Mąkosa
Deklaracja dostępności 5.0 09.09.2021 08:36 Apolonia Cichocka
Deklaracja dostępności 4.0 08.09.2021 15:29 Apolonia Cichocka
Deklaracja dostępności 3.0 08.09.2021 15:23 Apolonia Cichocka
Deklaracja dostępności 2.0 08.04.2021 12:58 Daniel Witowski
Deklaracja dostępności 1.0 08.04.2021 08:28 Daniel Witowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}