W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Państwowa Agencja Atomistyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

Data publikacji strony internetowej: 02-03-2021.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02-03-2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 23-09-2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Zalewska, e-mail elzbieta.zalewska@paa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 94 39.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ul. Bonifraterskiej oraz od strony ul. Andersa. Wejście od strony ul. Andersa jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ do wejścia nie prowadzą schody. Recepcja znajduje się na wprost od wejścia. Dalsze przejścei zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Na wszystkie piętra prowadzą windy.

Państwowa Agencja Atomistyki zajmuje piętra nr 4, 5 i 12 budynku. Toalety dla niepełnosprawnych dostępne są na wszystkich piętrach zajmowanych przez Państwową Agencję Atomistyki.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Koordynator dostępności

Koordynatorem dostępności w Państwowej Agencji Atomistyki jest:

Katarzyna Kaczmarczyk
starszy specjalista
w Departamencie Budżetowo-Organizacyjnym

e-mail katarzyna.kaczmarczyk@paa.gov.pl, 
tel. 22 556 28 94

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności PAA 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_PAA​_2021.pdf 0.06MB
Raport o stanie zapewniania dostępności PAA 2021 (forma dostępna)
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_PAA​_2021​_(forma​_dostępna).pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2021 08:28 Daniel Witowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Kaczmarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 08.04.2021 12:58 Daniel Witowski
Deklaracja dostępności 1.0 08.04.2021 08:28 Daniel Witowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP