W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zezwolenia dla obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z narażeniem polegającej na:

 • budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych
 • budowie, eksploatacji lub likwidacji składowisk odpadów promieniotwórczych

Kto może skorzystać z usługi?

Wniosek o wydanie zezwolenia dla obiektów jądrowych składa kierownik jednostki organizacyjnej ubiegającej się o jego wydanie

Co zrobić krok po kroku?

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej siedzibę i adres;
 • w przypadku przedsiębiorców – numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS)oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;
 • określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem,
 • dokument zawierający:
  • przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności,
  • proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, związane z działalnością wskazaną we wniosku;
  • określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,
 • jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego – uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska,
 • w przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska – proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzenia odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska oraz uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo atomowe,
 • określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania,
 • w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego – proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym,
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego, z wyjątkiem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

2. Sprawdzenie kompletności wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Prezes PAA weryfikuje poprawność złożonych dokumentów. Jeśli wniosek jest niekompletny (pod względem formalnym) wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w wyznaczonym terminie 7 dni (art. 64 § 2 Kpa).

3. Kontrola spełniania warunków lub wykonanie badań lub ekspertyz

Jeżeli treść przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione organ wydający zezwolenie może:

 • przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej u wnioskodawcy. Z przeprowadzonej kontroli organ sporządza protokół i przekazuje go kierownikowi jednostki.
 • zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej,
 • zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej przez wnioskodawcę.

4. Opinia Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Przed wydaniem zezwolenia dla obiektów jądrowych Prezes Agencji występuje do Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej projektu tego zezwolenia. Rada również zapoznaje się z wnioskiem o wydanie zezwolenia oraz z załączonymi do niego dokumentami.

5. Wydanie zezwolenia

Wydanie zezwolenia następuje po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w przepisach o opłacie skarbowej.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że w złożonym przez jednostkę wniosku zostało zaznaczone inaczej.

Ile zapłacisz?

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości:

1023 zł - od wydania zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych oraz budowie, eksploatacji i zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych,
100 % stawki określonej od zezwolenia za każdy rodzaj działalności, w przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji.
Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia wymaga opłaty skarbowej w wysokości:

50 % stawki określonej od zezwolenia – jeśli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności, 
100 % stawki określonej od zezwolenia – jeśli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.
Opłata skarbowa
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

dopisek: opłata skarbowa od zezwolenia

Nr IBAN dla płatności z zagranicy:

PL21103015080000000550000070

Jednostki organizacyjne zwolnione z opłat skarbowych zobowiązane są do podania podstawy prawnej tego zwolnienia.

Jak możesz się odwołać?

Strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ponownego rozstrzygnięcia (art. 52 § 1 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia zwiazanego z obiektem jadrowym lub składowiskiem odpadów promieniotwórczych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_zwiazanego​_z​_obiektem​_jadrowym​_lub​_skladowiskiem​_odpadow​_promieniotworczych​_(2).pdf 0.54MB
Wniosek o wydanie zezwolenia zwiazanego z obiektem jadrowym lub składowiskiem odpadów promieniotwórczych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_zwiazanego​_z​_obiektem​_jadrowym​_lub​_skladowiskiem​_odpadow​_promieniotworczych​_(3).doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}