W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wspieramy nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego z nas. To przebudowa drogi za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Lokalne inwestycje są impulsem do rozwoju całego kraju. Skorzystaj z wyszukiwarki i zobacz, jak zmienia się Twoja najbliższa okolica dzięki rządowym dotacjom.

 

RFIL – co to jest?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 

Rządowe wsparcie – w jakiej wysokości?
 

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłacił jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych, z czego:

 • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu);
 • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2020 roku, w ramach pierwszego konkursu;
 • 1,89 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu;
 • 673 mln zł przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi;
 • 340 mln zł przyznane w czerwcu 2021 roku gminom z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Na co będzie można przeznaczyć wsparcie?
 

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Uwaga:
Zmiana zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego objętego wnioskiem nie wymaga zgody Prezesa Rady Ministrów
. Zgodnie z pkt 1) wniosku, stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3a, 4 i 8 do uchwały, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana jedynie do poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Informujemy, że zasady dotyczące działań informacyjnych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w  sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych nie dotyczą, nie mają zastosowania do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zasady umieszczania logo (tablicy informacyjnej) zostały określone w Załączniku Nr 6 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144, z 2021 r. poz. 26, 108, 287).

RFIL dla samorządów, małych i średnich firm i mieszkańców
 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest wsparciem dla:

 • samorządów – Fundusz pozwoli im realizować kolejne plany, a gminy nie będą musiały się zadłużać lub zwalniać pracowników, żeby prowadzić zaplanowane inwestycje. Samorządy odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych – dlatego  wsparcie dla inwestycji lokalnych to również impuls rozwojowy dla całego kraju;
 • małych i średnich firm – to one będą realizować zadania inwestycyjne samorządów;
 • mieszkańców – bo ważne dla nich inwestycje będą nadal realizowane.
   

Obowiązki sprawozdawcze:

 • Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, roczne informacje o wykorzystaniu środków, według stanu na koniec roku w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu środków, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu środków określa załącznik nr 5 do uchwały;
 • Wojewoda przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu środków, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
   

Wszystkie pytania dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można kierować na adres e-mail: rfil@kprm.gov.pl.
 

Wyszukiwarka Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 

Materiały

Jak oznaczać inwestycje, na które otrzymaliście wsparcie
RFIL​_oznaczenia​_logo.docx 0.17MB
Edytowalny wzór tablicy/logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
DPR​_Tablica​_RFIL.psd 10.29MB
Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego
RFIL​_Informacja​_wykorzystanie​_środkow​_JST​_.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}