W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komitet do Spraw Europejskich

Kompetencje

Kompetencje Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich.

Głównym zadaniem KSE jest podejmowanie w imieniu Rady Ministrów decyzji w zakresie:

 1. rozpatrywania i rozstrzygania:
 1. stanowisk dotyczących dokumentów Unii Europejskiej podlegających konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich ocen sformułowanych przez właściwe instytucje lub inne organy Unii Europejskiej,
 2. przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
 3. informowania społeczeństwa o procesach integracji europejskiej i członkostwie Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
 4. instrukcji na posiedzenia Rady i Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz sprawozdań z tych posiedzeń, a także informacji w sprawie stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej i informacji o wynikach tych posiedzeń,
 5. projektów inicjatyw i stanowisk w sprawach związanych z funkcjonowaniem i polityką Unii Europejskiej,
 6. założeń do stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej oraz w prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej,
 7. informacji na temat wykorzystania przez Rzeczpospolitą Polską mechanizmów wsparcia finansowego Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 8. dokumentów związanych z koordynacją wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa,
 9. współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, określonych w odrębnych przepisach;

 

 1. uzgadniania projektów dokumentów rządowych zawierających:
 1. stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektów umów międzynarodowych ustanawiających Wspólnoty Europejskie oraz Unię Europejską lub określających zasady ich działania,
 2. stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiane w Radzie Europejskiej,
 3. skargi kierowane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej do organów sądowych Unii Europejskiej,
 4. strategię działania Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej.

 

Do zadań Komitetu do Spraw Europejskich należy także rozpatrywanie dokumentów związanych z przygotowaniami i obsługą Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Rada Ministrów może upoważnić Komitet do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw innych niż wymienione wyżej, związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Skład

W skład Komitetu do Spraw Europejskich wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu, czyli minister właściwy do spraw członkostwa RP w UE, albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu do spraw europejskich w urzędzie obsługującym tego ministra.
 • Członkowie KSE:

- Członkowie Rady Ministrów, którzy mogą być reprezentowani przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeśli w posiedzeniu uczestniczy Prezes Rady Ministrów, wówczas to on przewodniczy jego pracom. Do udziału w posiedzeniach mogą być także zapraszani przedstawiciele innych instytucji, np. Kancelarii Prezydenta RP czy Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego składu, a rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia. W przypadku braku takiego uzgodnienia Przewodniczący Komitetu, w porozumieniu z członkiem Komitetu właściwym ze względu na przedmiot sprawy, sporządza protokół rozbieżności, który podlega rozpatrzeniu przez Radę Ministrów.

Obsługę Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE, tzn. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Materiały

Komunikat nt. prac KSE za maj 2022 r.
komunikat​_5​_2022.docx 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 11:24 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przewodniczący Komitetu do spraw Europejskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet do Spraw Europejskich 17.0 08.06.2022 16:45 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 16.0 16.05.2022 12:20 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 15.0 11.04.2022 16:36 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 14.0 17.03.2022 15:16 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 13.0 09.02.2022 16:08 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 12.0 20.01.2022 16:38 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 11.0 10.12.2021 12:30 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 10.0 10.11.2021 12:21 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 9.0 13.10.2021 15:39 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 8.0 10.09.2021 13:40 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 7.0 09.08.2021 14:36 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 6.0 09.07.2021 15:19 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 5.0 11.06.2021 13:19 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 4.0 12.05.2021 15:58 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 3.0 14.04.2021 16:52 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 2.0 12.03.2021 14:18 Jan Miśkiewicz
Komitet do Spraw Europejskich 1.0 09.02.2021 11:24 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}