W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Plany na 2021 r. 

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale tej kwoty  w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 259 406 tys. przeznaczonej na KFS wydzielona zostaje kwota 2 601 tys. zł na działania 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy - po  153 tys. zł dla każdego podmiotu (co stanowi ok. 1,0% zaplanowanych środków). Środki te są  przeznaczone na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na  zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 256 805 tys. zł,  80%, czyli kwota 205 444 tys. zł dzielona jest na województwa zgodnie z poniższym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z priorytetami Ministra - na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Wzór podziału 80% środków (pozostałych po wydzieleniu kwoty dla ministerstwa i WUP-ów): 

                                                    Zn

                                    Kn =   -------------- x Pi

                                                     Z

gdzie znaczenie symboli jest następujące:

Kn – kwota środków KFS, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy,

Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy, po wydzieleniu kwoty środków przeznaczonych na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra i samorządy województw określonych w art. 69. ust. 2 pkt 2-5,

Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na koniec I kwartału  2016 roku,

Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na  koniec I kwartału 2016 roku,

n – oznacza województwo.

Pozostała kwota, tzn. 20% puli środków KFS, czyli 51 361 tys. zł tworzy rezerwę KFS. Decyzja o jej podziale i priorytetach wydatkowania podejmowana jest przy udziale Rady Rynku Pracy.

Powyższe zasady podziału środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 r. Zgodnie z zarząd każdego województwa dokonuje dalszego podziału środków na powiaty, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów (ostateczne limity środków dla powiatów w oparciu o te informacje określa minister właściwy do spraw pracy).  

Jednocześnie Rada zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS. 

Gdzie znaleźć informacje o KFS?

  1. Szczegółowe informacje o KFS
  2. Szczegółowych informacji na temat wydatkowania KFS w powiatach udzielają poszczególne powiatowe urzędy pracy. Kliknij, aby przejść do informacji adresowych urzędów pracy

Materiały

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021 plan wydatkowania
DRP​_KFS​_2021​_plan​_wydatkowania​_20201120.DOCX 0.09MB
Plan KFS skan
DRP​_Plan​_KFS​_2021​_skan.pdf 0.08MB
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Priorytety
DRP​_KFS​_2021​_priorytety​_20201120.docx 0.10MB
KFS Priorytety skan
DRP​_Priorytety​_KFS​_2021​_skan.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}