Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dl osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

pomoc

W dniu 28 lutego 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019., który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach 
ww. Programu.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

Terminy naboru wniosków
1.    Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) 
– w terminie do 29 marca 2019 r.
2.    Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji 
i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.

Pliki do pobrania:

pdf Program

7.73MB

docx Ogłoszenie o naborze

0.02MB

pdf Umowa Minister/Wojewoda

0.22MB

pdf Umowa Wojewoda/Gmina

0.37MB

xlsx Zał_1a_wniosek gminy usługi opiekuńcze

0.02MB

xlsx Zał_1b_wniosek gminy specjalistyczne usługi opiekuńćze

0.02MB

xlsx zał_2akk_wojewoda_wniossek_usł_op

0.02MB

xlsx zał_2bkk_wojewda_wniosek_specj_usł_op

0.02MB

xlsx Zał_3_Lista rekomendowanych gmin

0.01MB

xlsx Zał_4a_sprawozdanie gminy z usług opiekuńczych

0.02MB

xlsx Zał_4b_sprawozdanie gminy ze specjalistycznych usług opiekuńczych

0.02MB

xlsx Zał_5a_sprawozdanie wojewody - usługi opiekuńcze

0.02MB

xlsx Zał_5b_sprawozdanie wojewody - specjalistyczne usługi opiekuńcze

0.02MB

docx Zał_6_oświadczenie o przyjęciu środków gminy

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.03.2019 16:09
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 26.03.2019 10:47
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji