W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Elektromobilność w Polsce

Analizując światowe statystyki tempa przyrostu pojazdów elektrycznych i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można wyraźnie zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka nisko i zeroemisyjnego transportu. Wychodząc naprzeciw tym trendom i postępując zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Ministerstwo Energii przygotowało Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Program jest wynikiem działań UE zmierzających do popularyzacji elektromobilności i paliw alternatywnych w krajach Wspólnoty.

Przygotowany przez nas pakiet regulacji prawnych ma za zadanie:

 • wspomóc rozwój ekosystemu elektromobilności ( m.in. poprzez zdefiniowanie ram nowego rynku),
 • zwiększyć zastosowanie innych paliw alternatywnych (np. gazu ziemnego LNG i CNG) w Polsce.

Pakiet regulacji opiera się na kreowaniu instrumentów w pięciu obszarach:

 • korzyści dla kierowców,
 • korzyści dla budujących infrastrukturę,
 • korzyści dla transportu publicznego,
 • korzyści dla innowacyjnych firm,
 • korzyści dla producentów pojazdów.  

Program przewidziany jest na lata 2016-2025.

STATUS PROGRAMU: REALIZOWANY

Decyzją nr 1 z dnia 30 marca 2017 r. Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów powołał Zespół zadaniowy do spraw „Programu Rozwoju Elektromobilności”. Do najważniejszych zadań Zespołu należy m.in. przygotowanie i wypracowanie koncepcji rozwoju elektromobilności w Polsce oraz realizacja i koordynacja projektów w ramach Programów E-bus i E-car.

ZAANGAŻOWANI

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Energii

Współpracują:

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Polski Fundusz Rozwoju,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Transportowy Dozór Techniczny,
 • Główny Urząd Miar.
 • Samorządy.

PROGRAM A DOKUMENTY STRATEGICZNE

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z flagowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja celów SOR w zakresie Programu Rozwoju Elektromobilności stała się podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego, składającego się z następujących dokumentów strategicznych:

 • Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.,
 • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29.03.2017 r.,
 • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.;
 • Ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych implementują regulacje europejskie dotyczące m.in. warunków budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32 polskich aglomeracjach.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma stymulować rozwoju elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Zadaniem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z FNT realizowane będą cele założone w pozostałych dokumentach strategicznych.

CEL PROJEKTU

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce w szczegółowy sposób omawia cele projektu elektromobilności, wśród których należy wymienić:  

 1. Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce poprzez upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych,
 2. Rozwój przemysłu w obszarze elektromobilności,
 3. Stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.

Warunkiem sukcesu rozwoju elektromobilności jest stworzenie podstaw dla ekosystemu elektromobilności, ale także koordynacja działań w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności i stymulowanie popytu na pojazdy elektryczne. Ponadto kluczowe znaczenie w realizacji tego procesu odgrywa wzorcowa rola administracji.

W celu realizacji założeń Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce należy prowadzić działania w zakresie 5 obszarów:

 • zmiany świadomości potencjalnych użytkowników,
 • opracowania systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego,
 • rozwoju producentów w segmencie elektromobilności,
 • zmian regulacyjnych warunkujących rozwój elektromobilności,
 • dostosowania sieci energetycznej.

OCZEKIWANE REZULTATY

Ministerstwo Energii poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych, dedykowanych elektromobilności, prognozuje:

W 2020 r. w 32 wybranych aglomeracjach:

 • w segmencie pojazdów napędzanych energią elektryczną:
  • po drogach poruszać się będzie 50 tys. pojazdów,
  • powstanie 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania,
  • powstanie 400 punktów o dużej mocy ładowania,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów,
  • powstanie 70 punktów tankowania.

W 2025 r. na poziomie ogólnopolskim:

 • w segmencie aut napędzanych energią elektryczną:
  •  po drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 54 tys. pojazdów,
  • dostępne będą 32 punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • w segmencie aut zasilanych LNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów
  • powstanie 14 punktów tankowania LNG wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • będą funkcjonować instalacje do bunkrowania statków LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Legislacja

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Przyjęte przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Weszła w życie 22 lutego 2018 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Weszła w życie 28 lipca
2018 r.

Planowane uruchomienie finansowania: IV kwartał 2019 r.

Wdrażanie projektu

I faza – charakter przygotowawczy.

2016-2018

II faza – na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych sporządzony zostanie katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności.

2019-2020

III faza – elektromobilność postrzegana jako odpowiedź na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.

2020-2025

METODYKA ZARZĄDZANIA I REALIZACJI PROGRAMU - KOMITET STERUJĄCY

Przewodniczący Komitetu Sterującego: Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Drugi Zastępca Przewodniczącego: Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Członkami Komitetu Sterującego są przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Głównego Urzędu Miar.

Komitet Sterujący Programu Rozwoju Elektromobilności:

 • jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów i prawidłową realizację Programu,
 • sprawuje stały nadzór nad realizacją Programu,
 • podejmuje kluczowe decyzje, w tym w szczególności co do uruchomienia, realizacji oraz zakończenia Programu,
 • ponosi odpowiedzialność za rezultaty wdrożenia Programu,
 • określa cele i wstępny zakres działań na podstawie rekomendacji Kierownika Programu,
 • zapewnia zasoby, w tym zasoby finansowe do realizacji Programu,
 • odpowiada za reagowanie w przypadku odstępstw od zakładanych celów lub harmonogramów Programu.

Za realizację Programu odpowiadają Kierownicy Programów (E-bus i E-car). Poszczególne projekty w ramach programów są realizowane przez Liderów Projektów.

Więcej informacji o Komitecie Sterującym.

KONTAKT

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej

tel. (22) 369 10 44

e-mail: departament.elektromobilnosci.i.gospodarki.wodorowej@klimat.gov.pl

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu,
 • Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.
   
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
   
 • Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Materiały

Plan Rozwoju Elektromobilności wersja w j. polskim
DIT​_PRE​_PL.pdf 1.04MB
Plan Rozwoju Elektromobilności wersja w j. angielskim
DIT​_PRE​_EN.pdf 0.67MB
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
Krajowe​_ramy​_polityki​_rozwoju​_infrastruktury​_paliw​_alternatywnych.pdf 1.07MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.02.2021 09:30 Janusz Cichocki
Pierwsza publikacja:
21.04.2020 10:52 administrator gov.pl
{"register":{"columns":[]}}