W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami

13.03.2020

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021na kwotę 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł [1].

Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” [2] jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez ochronę naturalnych oraz przywracanie zdegradowanych mokradeł oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość [3] w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia Rezultatu Programu: „Poprawa stanu środowiskowego ekosystemów” oraz Wyniku Programu 2.1 „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r. (...)

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3788 PLN.

[2]  Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” realizowaną w ramach MF EOG 2014-2021 w Polsce.

[3] Jako kampanie podnoszące świadomość należy rozumieć zestaw różnorodnych działań z zastosowaniem mediów, zaplanowanych w trakcie realizacji projektu, których celem jest wzrost wiedzy, zmiana myślenia, zachowania wobec zidentyfikowanego lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska.
Należy przez to rozumieć działania w mediach tradycyjnych i Internecie, aktywizujące społeczność np. imprezy edukacyjne, konkursy oraz kształcenie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowanej np. konferencje, szkolenia i warsztaty, opracowanie i wydanie interaktywnych pomocy dydaktycznych.

 

Materiały

Regulamin naboru wraz z deklaracją bezstronności
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200313.pdf 0.30MB
Warunki formalne
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria merytoryczne I i II stopnia Ekosystemy
3​_Kryteria​_merytoryczne​_I​_i​_II​_stopnia​_Ekosystemy.pdf 0.78MB
Karta oceny warunków formalnych
4​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych.pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia (wzór)
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_(wzór).pdf 0.28MB
Karta oceny MERYTORYCZNA II STOPNIA​_Ekosystemy
6​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNA​_II​_STOPNIA​_Ekosystemy​_v​_02032020.pdf 0.43MB
Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_zawierania​_partnerstw​_20200313.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich-wytyczne
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200313.pdf 0.27MB
9 Podręcznik wnioskodawcy - dla obszaru ŚRODOWISKO - wersja z 26.06.2020.pdf
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ŚRODOWISKO​_-​_wersja​_z​_26062020.pdf 0.72MB
Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
11​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
Wzór listu intencyjnego (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
12​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Katalog standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych
13​_Katalog​_standaryzowanych​_kosztów​_jednostkowych​_dla​_działań​_edukacyjnych​_20200313.pdf 0.15MB
Ogłoszenie o naborze Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami - ver. 5-05-2020
Ogłoszenie​_o​_naborze​_Wdrażanie​_planów​_zarządzania​_ekosystemami​_-​_ver​_2020-05-05.pdf 0.43MB