W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Promowanie audytów energetycznych w mśp

04.03.2019

Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach

Efektywność energetyczna jest jednym z priorytetów polskiej polityki energetycznej. W ostatnich latach Polska osiągnęła znaczący postęp w tej dziedzinie. Największy w nim udział miał sektor przemysłu, w którym poprawiły się zarówno wskaźniki sektorowe, jak i nastąpiły korzystne zmiany strukturalne. Większość usprawnień wynikała z decyzji opartych na przesłankach ekonomicznych. Jednak analiza danych Eurostatu na 2016 r. dotyczących energochłonności gospodarki 28 państw członkowskich UE wskazuje, że polska gospodarka jest nadal prawie dwa razy bardziej energochłonna (231,2 kg ekwiwalentu ropy na 1 000 EUR PKB) niż średnia UE (118,6 kg ekwiwalentu ropy na 1 000 EUR PKB).

Pomimo postępu w Polsce nadal istnieje potencjał oszczędności energii, dlatego konieczne jest zintensyfikowanie działań na rzecz promowania  poprawy efektywności energetycznej w całej gospodarce. w tym w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

W Polsce istnieje 1,84 miliona przedsiębiorstw, większość (99,8%) to przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie - odpowiednio 1,76 miliona, 59 200 i 15 500. Istnieje szereg instrumentów wsparcia finansowego dla MŚP, w tym w zakresie efektywności energetycznej, ale konieczne jest wzmożenie wysiłków na rzecz promowania i rozpowszechniania wiedzy na temat obecnych wymogów prawnych i nowych technologii oraz zapewnienia dostępu do wiedzy eksperckiej dla MŚP.

STATUS PROGRAMU

REALIZOWANY

Realizacja projektu będzie trwała od 20 listopada 2018 r. do końca 2020 r.

ZAANGAŻOWANI

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Klimatu

WSPÓŁPRACUJĄ

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 • Ministerstwo Rozwoju

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Urząd Regulacji Energetyki

 • Izby Gospodarcze

 • małe i średnie przedsiebiorstwa (MŚP).

PROJEKT A DOKUMENTY STRATEGICZNE

Projekt wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach jest zgodny z:

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), wskazuje działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej będą one opierać się na ograniczaniu energochłonności gospodarki, czyli inwestycjach w przedsiębiorstwach.

Krajowym Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017

Krajowy plan działań jest dokumentem o charakterze sprawozdawczym, który stanowi wypełnienie przepisów dyrektywy 2012/27/UE, tj. dotyczy przeglądu i monitorowania wdrażania tej dyrektywy, w tym postępów osiągniętych w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 rok oraz krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2020 rok. Dokument ten zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej będących kontynuacją działań podjętych w latach 2008-2015 zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystanie energii i usług energetycznych, a następnie zgodnie z zastępującą ją dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Programy dotyczące przemysłu i MŚP:

 1. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1 - Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
 2. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 2 – Zwiększenie efektywności energetycznej
 3. Program dostępu do instrumentów finansowych dla MŚP (PolSEFF)
 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Działanie 9.1) – Wysokosprawne wytwarzanie energii
 5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Działanie 9.2) – Efektywna dystrybucja energii
 6. Poprawa efektywności energetycznej, Część 3 - Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
 7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.2 - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
 8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4 – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Główne cele ustawy to: realizacja krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej rozumianego jako uzyskanie do 2020 roku oszczędności energii finalnej w ilości 13,6 Mtoe (co odpowiada utrzymaniu zużycia energii pierwotnej na poziomie 96,4 Mtoe) oraz przedłużenie funkcjonowania mechanizmu wsparcia w postaci systemu białych certyfikatów gwarantującego korzyści finansowe dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przeprowadzenie działań skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie poszerzania świadomości w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej, w szczególności promowania przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej. Rezultatem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej MŚP w Polsce, co skutkuje zwiększeniem ich konkurencyjności, z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju, stworzeniem nowych miejsc pracy i zwiększeniem inwestycji.

Projekt ma na celu także uzyskanie wiedzy o zużyciu energii i potencjale efektywności energetycznej w MŚP oraz zaproponowanie rozwiązań i narzędzi do podnoszenia świadomości w zakresie zarządzania energią, w tym zachęcanie firm do wdrażania audytów energetycznych.

Cele szczegółowe to:

 • Zwiększenie wiedzy decydentów i administracji publicznej związanych z potencjałem efektywności energetycznej w MŚP w Polsce, w tym także o skutecznych i innowacyjnych instrumentach służących dostosowaniu przyszłego wsparcia dla MŚP w zakresie efektywności energetycznej oraz konkretnych działań politycznych, które można by podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej w MŚP.
 • Zwiększenie świadomości MŚP w zakresie efektywności energetycznej, w tym możliwości przeprowadzenia audytu energetycznego i finansowania działań/inwestycji energooszczędnych.

OCZEKIWANE REZULTATY

Realizacja projektu ma przynieść następujące rezultaty:

 • Badanie określające zużycie energii i potencjał efektywności energetycznej w MŚP.
 • Analiza istniejących instrumentów finansowych, zachęt i zaleceń dotyczących poprawy finansowania efektywności energetycznej MŚP w Polsce.
 • Opracowanie materiałów i narzędzi oraz dedykowana strona internetowa poświęcona efektywności energetycznej dla MŚP (m.in. kalkulator energetyczny, kurs e-learningowego w zakresie efektywności energetycznej, etc.),
 • Bezpośrednie działania podnoszące świadomość i promowanie kanałów komunikacji (np. strony internetowej projektu).

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Rezultat

 Termin realizacji

Badanie określające zużycie energii i potencjał efektywności energetycznej w MŚP  maj 2020 r.
Analiza istniejących instrumentów finansowych, zachęt i zaleceń dotyczących poprawy finansowania efektywności energetycznej MŚP w Polsce  maj 2020 r.
 Opracowanie materiałów i narzędzi oraz dedykowana strona internetowa poświęcona efektywności energetycznej dla MŚP październik 2020 r.
 Bezpośrednie działania podnoszące świadomość i promowanie kanałów komunikacji (np. strony internetowej projektu)    listopad 2020 r.

FINANSE

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu wspierania reform strukturalnych.

METODYKA ZARZĄDZANIA I REALIZACJI PROGRAMU - KOMITET STERUJĄCY

W skład komitetu sterującego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Fudnuszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Komisji Europejskiej.

STRONA PROJEKTU

https://www.gov.pl/web/audytywmsp

KONTAKT

Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa

Telefon: 22 695 82 68

e-mail: aneta.ciszewska@klimat.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.05.2020 13:10 Aneta Ciszewska
Pierwsza publikacja:
03.06.2019 11:31 Aneta Ciszewska