W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI

Status Status: Trwa nabór wniosków

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzone zostało badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące. Lista Instytucji Hostujących opublikowana została na stronie internetowej NCBR.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek spełniający między innymi warunki dot. tematyki planowanych badań oraz prac B+R, które muszą dotyczyć sztucznej inteligencji.

 • Do konkursu w charakterze Instytucji Hostujących mogą przystąpić podmioty naukowo-badawcze spełniające kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

  • uczelnie; 
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227), 
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227), 
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 i 2227), 
  • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,

  oraz 

  • centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

  Instytucje Hostujące będą pełniły rolę Wnioskodawcy w konkursie.

  Do konkursu w charakterze Lidera mogą przystąpić naukowcy:

  • posiadający międzynarodowe doświadczenie i osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i we współpracy z biznesem, 
  • którzy uzyskali stopień doktora do 8 lat przed rozpoczęciem naboru,
  • którzy dwa lata przed zamknięciem naboru wniosków nie mieszkali, nie pracowali i nie studiowali w Polsce, a także nie kierowali grantem realizowanym w Polsce.
 • Środki budżetu podstawowego zostaną przeznaczone na finansowanie 3 Centrów Doskonałości AI – do 20 mln na każde z nich (w tym do 1 mln wsparcia na zakładanie spółek celowych).

  W każdym z Centrów Doskonałości AI zespoły badawcze skupione wokół pozyskanych zza granicy Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym prowadzić będą w ramach innowacyjnych projektów.

  NCBR wraz z NCN udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

  • badania podstawowe (NCN),
  • badania przemysłowe (NCBR),
  • prace rozwojowe (NCBR),
  • prace przedwdrożeniowe (NCBR).
 • Konkurs obejmuje projekty w tematyce sztucznej inteligencji.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki

 • Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

 • Budżet konkursu wynosi 60 mln zł (po 20 mln zł  maksymalnie na każde CD AI).

 • Środki budżetu zostaną przeznaczone na sfinansowanie 3 Centrów Doskonałości AI – do 20 mln zł na każde z nich, w tym do 1 mln zł wsparcia na zakładanie spółek celowych z budżetu NCBR. 

  NCN finansuje badania podstawowe w wysokości do 5 mln zł, a NCBR badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w wysokości do 14 mln zł w ramach projektu.

  Ww. budżet zostanie wsparty dodatkowymi środkami pochodzącymi od Instytucji Hostujących w wysokości równowartości, co najmniej 100 000 zł średnio rocznie dla każdego z Centrum Doskonałości.

  Budżet może zostać wsparty  innymi świadczeniami Instytucji Hostującej we własnym zakresie.

  • Data ogłoszenia konkursu: 30 lipca 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 20 grudnia 2021 r., do godz. 16:00.
  • Wyniki konkursu: Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 12 miesięcy.
 • Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Link do systemu będzie aktywny od 20 września 2021 r.

 • Ocena wstępna przeprowadzana jest przez pracowników NCBR i NCN, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę. W ramach oceny wstępnej weryfikowane jest spełnienie przez wniosek czterech kryteriów oceny wstępnej. W przypadku wniosków spełniających wszystkie kryteria oceny wstępnej przeprowadzana jest ocena merytoryczna.

  Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Zespół Ekspertów przy uwzględnieniu dodatkowych opinii indywidualnych sporządzanych przez recenzentów (niebędących członkami Zespołu Ekspertów). Skład Zespołu Ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w konkursie. Eksperci wybierani są przez Radę NCN i Dyrektora NCBR.  Recenzenci wskazywani są przez ekspertów.

 • Okres od rozpoczęcia realizacji projektu do jego zakończenia wynosi 60 miesięcy.

  WAŻNE:

  • Podział praw majątkowych do wyników prac B+R oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem Projektu, ustalany jest pomiędzy Instytucją Hostującą oraz Liderem i jest on określony w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Instytucją Hostującą, a Liderem.
  • Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków na różne projekty, tj. obejmujące różne zadania i różne cele, prowadzone przez różnych liderów.
  • Dana osoba może być wskazana jako Lider tylko w jednym wniosku złożonym w konkursie.
  •  Nie można złożyć wniosku, który jest przedmiotem:
   • oceny trwającej w ramach innego konkursu finansowanego ze środków publicznych lub
   • procedury odwoławczej w NCBR lub NCN lub
   • postępowania sądowo-administracyjnego.
  • Koszty relokacji dla Lidera (w przypadku konieczności przeprowadzki do miasta, w którym siedzibę ma Centrum AI) są pokrywane w ramach finansowego wkładu własnego Instytucji Hostującej. Wysokość ryczałtu zależy od miejsca zamieszkania Lidera i liczby członków rodziny towarzyszących mu w Polsce.
  1. W przypadku Lidera mieszkającego w Polsce  w sytuacji wymaganej relokacji do innego miejscowości: 8000 zł (małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: + 2000 zł; na dziecko + 1000 zł);
  2. W przypadku Lidera mieszkającego w jednym z państwa europejskich : 16000 zł (małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: + 4000 zł; na dziecko + 2000 zł);
  3. W przypadku Lidera mieszkającego w kraju spoza Europy: 32 000 zł (małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: + 8 000 zł; na dziecko + 4 000 zł).  

Dokumenty

 • Kontakt

  Punkt Informacyjny

  Tel. 48 22 39 07 191

  Tel. 48 22 39 07 170

  E-mail: info@ncbr.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.07.2021 09:45 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szymon Iwańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 8.0 20.09.2021 19:10 Paweł Kęska
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 7.0 20.09.2021 13:36 Paweł Kęska
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 6.0 20.09.2021 00:00 Szymon Iwańczuk
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 5.0 12.08.2021 14:18 Szymon Iwańczuk
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 4.0 30.07.2021 11:02 Szymon Iwańczuk
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 3.0 30.07.2021 10:39 Szymon Iwańczuk
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 2.0 30.07.2021 10:13 Szymon Iwańczuk
Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ - Centra Doskonałości AI 1.0 30.07.2021 09:45 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP