W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Turnusy leczniczo-profilaktyczne

Każdy żołnierz, funkcjonariusz, pracownik, którego stan zdrowia tego wymaga, po powrocie z misji poza granicami państwa ma możliwość skorzystania z turnusu leczniczo-profilaktycznego z „treningiem antystresowym” w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.

Podstawy prawne:

 • art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860,2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159),
 • art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1221 i 2112),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 395),
 • art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1122).

Lokalizacja:

Turnusy leczniczo-profilaktyczne z „treningiem antystresowym” realizowane są w 4 wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych zlokalizowanych w Krynicy Zdrój, Lądku Zdrój, Busko Zdrój i Ciechocinku.

Oferta turnusu zawiera:

 • 14 dniowy program „treningu antystresowego”,
 • zabiegi przyrodolecznicze,
 • zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie,
 • propozycje organizatora (wycieczki, zajęcia kulturalno-oświatowe). 

Żołnierz przebywa na turnusie leczniczo-profilaktycznym w ramach podróży służbowej. Czas pobytu nie jest włączany do urlopu zdrowotnego.

Wspólnie z żołnierzem w turnusie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (odpłatnie) oraz najbliższy, pełnoletni członek rodziny. Pobyt żołnierza na turnusie leczniczo-profilaktycznym pokrywany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Pobyt najbliższego pełnoletniego członka rodziny (poza opieką pielęgniarsko–lekarską i zabiegami rehabilitacyjnymi) finansowany jest przez MON w 50 %.

Program „treningu antystresowego”:

 • 14 dniowe turnusy leczniczo - profilaktyczne prowadzi się zgodnie z programem profilaktyki psychologicznej pt.: "Trening antystresowy".
 • Zajęcia prowadzą wykwalifikowani psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci.
 • Każdy żołnierz po przyjeździe otrzymuje ramowy program treningu antystresowego.
 • Trening antystresowy realizuje się poprzez oddziaływania psychologiczne i zabiegi rehabilitacyjne, uwzględniając potrzeby uczestników (oraz pełnoletnich najbliższych członków  rodziny), wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia.
 • Turnus rozpoczyna się przyjazdem w niedzielę, a kończy wyjazdem w sobotę.
 • "Trening antystresowy" składa się z następujących części:
 1. sesje relaksacyjne;
 2. sesje zajęć grupowych (np. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, grupa wsparcia);
 3. sesje indywidualne z psychologiem i/lub lekarzem psychiatrą;
 4. zabiegi rehabilitacyjne;
 5. fakultatywne zajęcia wieczorne.

 

Procedura kierowania żołnierza/funkcjonariusza/pracownika na turnus:

 • Żołnierza zawodowego lub żołnierza zawodowego wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo – profilaktyczny kieruje dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu pozostaje żołnierz, na wniosek lekarza tej jednostki wojskowej.
 • Lekarz jednostki wojskowej wystawia skierowanie, którego druki można pobrać ze stron internetowych każdego ze szpitali (linki do stron www poniżej).
 • Po ustaleniu terminu turnusu żołnierz przesyła skierowanie, podpisane oraz opieczętowane przez dowódcę i lekarza jednostki, do właściwego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego.
 • Żołnierz informuje lekarza o chęci skorzystania z turnusu wspólnie z osobą towarzyszącą. Informacja ta powinna zostać odnotowana na skierowaniu.
 • Funkcjonariusza lub funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny kieruje na turnus odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego, na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszem.
 • Pracownika lub pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny kieruje na turnus leczniczo – profilaktyczny - dowódca (dyrektor, kierownik/szef) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej albo Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, będący jego pracodawcą (podmiot kierujący). Wniosek o skierowanie pracownika lub pracownika z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny pracownik składa do właściwego podmiotu kierującego. Podmiot kierujący wydaje pracownikowi za pokwitowaniem druk skierowania z wypełnioną częścią dotyczącą danych pracownika, celem uzyskania wpisu odnośnie wskazań lekarza, o których mowa w art. 9b ust. 1 lub ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Podmiot kierujący, po uzyskaniu wpisu i po ustaleniu, w uzgodnieniu z pracownikiem oraz z podmiotem prowadzącym turnus, terminu i miejsca turnusu leczniczo-profilaktycznego, kieruje pracownika lub pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny.
 • Uczestnik turnusu leczniczo-profilaktycznego przedkłada oryginał skierowania w dniu przyjazdu do wybranego przez siebie szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego.

Przydatne linki:

W okresie epidemii SARS-CoV-2 (do odwołania), zgodnie z § 11.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) warunkiem rozpoczęcia działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych przez osoby uprawnione albo osoby uprawnione wraz z ich pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu leczniczo-profilaktycznego. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny odpowiednio na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Ponadto weterani poszkodowani - żołnierze, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi, co najmniej 30% mogą być uczestnikami turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, które organizowane są w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie. Celem turnusów jest uzupełnienie systemu osłony psychologicznej weteranów poszkodowanych, aktywizacja sportowo – rekreacyjna oraz pomoc w rehabilitacji.

Turnusy trwają 14 dni, w czasie których weterani poszkodowani biorą udział w zajęciach psychologicznych, sportowo – rekreacyjnych oraz w zabiegach rehabilitacyjnych, w zależności od zaleceń lekarskich.

Zajęcia psychologiczne są prowadzone przez specjalistów z WOSzK Mrągowo w formie zajęć grupowych lub konsultacji indywidualnych.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone są przez instruktorów wychowania fizycznego w grupach dostosowanych do kondycji i możliwości fizycznych uczestników.

Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są przez wykwalifikowany personel medyczny WOSzK Mrągowo.

Weteranowi w turnusie może towarzyszyć pełnoletni członek rodziny (zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa - Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z późn. zm.), który również może aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Koszt pobytu, wyżywienia oraz udziału w zajęciach członka rodziny pokrywany jest z budżetu MON.

Realizacja przedmiotowych turnusów odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz. U. poz. 388).

W okresie epidemii SARS-CoV-2 (do odwołania), zgodnie z § 11.1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) warunkiem rozpoczęcia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych realizowanych w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie przez osoby uprawnione albo osoby uprawnione wraz z ich pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny.

Aby być uczestnikiem turnusu należy po powrocie do macierzystej jednostki wojskowej udać się do lekarza jednostki, celem wydania skierowania na turnus readaptacyjno-kondycyjny.

Pobyt na turnusie:

 1. Jest bezpłatny (na podstawie rozkazu wyjazdu).
 2. Nie jest włączany do czasu urlopu zdrowotnego.
 3. Nie wpływa na przebieg dalszej kariery zawodowej.
 4. Może być miłą aktywną formą spędzenia czasu z rodziną.
 5. Można zabrać ze sobą dzieci już w wieku przedszkolnym (od 3 lat).

 

Więcej szczegółów na stronie www.woszkmragowo.wp.mil.pl

{"register":{"columns":[]}}