W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla obywateli polskich, którzy nabyli lub są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii

W przypadku tzw. bezumownego Brexitu, od dnia 30 marca 2019 r., od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego, kwalifikacje zawodowe pozwalające na uzyskanie uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta (ang. statutory auditor) w Wielkiej Brytanii1 lub kwalifikacje osób znajdujących się w trakcie ich uzyskiwania staną się kwalifikacjami zdobytymi w „państwie trzecim” (poza UE) w myśl unijnych przepisów2

W związku z powyższym osoby, które do celów wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce będą potrzebowały uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w Wielkiej Brytanii powinny wystąpić o ich uznanie do dnia 29 marca 2019 r., jeśli chcą by procedura ich uznania w Polsce odbywała się na obecnych zasadach, tj. by ich kwalifikacje zawodowe uznane zostały za zdobyte w UE a nie w państwie trzecim.  

Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (przyznane w oparciu o kwalifikacje zawodowe w zakresie badań ustawowych), chcące wykonywać zawód biegłego rewidenta w Polsce powinny przystąpić do dnia 29 marca 2019 r. do Postępowania kwalifikacyjnego dla osób z uprawnieniami biegłego rewidenta z krajów UE

Osoby znajdujące się w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w zakresie badań ustawowych, chcące uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce, powinny przystąpić do dnia 29 marca 2019 r. do Postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, a w szczególności powinny złożyć Wniosek typu B o zaliczenie egzaminu z wiedzy (tj. wniosek o zaliczenie poszczególnych egzaminów z wiedzy, zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii, co do których Komisja Egzaminacyjna, przeprowadzająca egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta w Polsce, stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach3).

Postępowania kwalifikacyjne uprawniające do zdobycia tytułu biegłego rewidenta w Polsce, przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii lub też znajdujące się w trakcie uzyskiwania kwalifikacji będących podstawą wydania takich uprawnień w Wielkiej Brytanii, rozpoczęte przed dniem 30 marca 2019 roku, prowadzone będą przez odpowiednie organy w Polsce według dotychczasowych zasad.
 
Kwalifikacje CIMA zdobyte w Wielkiej Brytanii są kwalifikacjami rynkowymi, które mogą służyć wykonywaniu zawodów nieregulowanych w Polsce. Decyzja o zatrudnieniu pracownika posiadającego kwalifikacje CIMA zależeć będzie od pracodawcy. Kwalifikacje CIMA nie są uznawane w ramach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce. Ponadto nadawane są przez organizację, która nie ma uprawnień do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym nie mogą one służyć zaliczeniu kandydatowi na biegłego rewidenta np. egzaminu z wiedzy z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach. 

1Do wydawania odpowiednich certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie badań ustawowych, pozwalających na uzyskanie uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii są:
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), 2. Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), 3. Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI) oraz 4. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

2Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 87, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 53, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 196 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14/1).
3Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.02.2019 15:06 Aneta Gołdyń
Pierwsza publikacja:
22.02.2019 15:06 Aneta Gołdyń