W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posiedzenie Rady Ecofin i Eurogrupy z udziałem minister Teresy Czerwińskiej

08.04.2019

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania ECOFIN
  • W dniach 5-6 kwietnia br. minister finansów Teresa Czerwińska uczestniczyła w posiedzeniu Eurogrupy w formacie inkluzywnym oraz w nieformalnym posiedzeniu Rady Ecofin.
  • Wśród omawianych tematów znalazły się m.in.: Europejski System Gwarantowania Depozytów, wieloletnie ramy finansowe, unia rynków kapitałowych, rola opodatkowania we wspieraniu wzrostu gospodarczego itd.

Eurogrupa w formacie inkluzywnym

Na posiedzeniu Eurogrupy, z udziałem państw spoza strefy euro, ministrowie omówili kwestie dotyczące zarządzania planowanym instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności.

Polska aktywnie uczestniczy w tych dyskusjach. Minister finansów Teresa Czerwińska zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia spójności prawnej i instytucjonalnej tworzonego instrumentu z dotychczasowymi rozwiązaniami, przede wszystkim polityką spójności, na poziomie całej UE. Państwa spoza strefy powinny mieć możliwość uczestnictwa na zasadzie dobrowolności, ale nie ponosić kosztów w przypadku pozostania poza tym instrumentem.

Ministrowe zapoznali się też z wynikami prac grupy roboczej wysokiego szczebla w zakresie tzw. mapy drogowej dla rozpoczęcia dyskusji politycznych w sprawie Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów (EDIS).

Wieloletnie ramy finansowe

Ministrowie finansów dyskutowali o przyszłych wieloletnich ramach finansowych (WRF), w tym o powiązaniu nowego okresu programowania z Semestrem Europejskim, a także o tzw. środkach własnych, czyli dochodach UE.

Zdaniem Polski zasady dotyczące WRF powinny zapewniać realizację wspólnych celów i priorytetów UE, zwłaszcza polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, które mają wysoką wartość dodaną. Odnośnie systemu finansowania budżetu UE uważamy, że obecny system działa sprawnie i nie wymaga istotnych zmian, w tym wprowadzania nowych kategorii dochodów.

Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych o unii rynków kapitałowych

W trakcie wspólnej sesji ministrowie finansów i prezesi banków centralnych omówili priorytety w obszarze gospodarczym i finansowym na kolejny cykl instytucjonalny, czyli na kolejne 5 lat po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i dla nowego składu Komisji Europejskiej. Wskazywali na potrzebę promowania zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego oraz konwergencji w UE. Za ważne dla osiągniecia tych celów uznali działania dot. finansowania innowacji i dostosowania systemu podatkowego do zmieniającej się rzeczywistości.

Ministrowie i prezesi banków centralnych rozmawiali także o potrzebie ukończenia unii rynków kapitałowych, która ma służyć m.in. zapewnieniu większego finansowania MŚP, przekładając się tym samym na rozwój gospodarek poszczególnych państw oraz UE jako całości.

Mobilność pracowników w UE

Drugiego dnia spotkania ministrowie omówili wyzwania związane z mobilnością pracowników w UE, w tym dla finansów publicznych.

Polska przypomniała znaczenie swobody przepływu osób i konieczność równego traktowania i zapewniania równych warunków zatrudnienia pracowników. Jednocześnie wskazała na działania podejmowane w kraju na rzecz poprawy warunków życia i pracy, co służy m.in. zachęcaniu Polaków pracujących za granicą do powrotu i kontynuowania karier zawodowych w kraju. Jednocześnie kluczowe w tym zakresie jest wspieranie z poziomu UE rozwoju krajów o niższym poziomie dochodów poprzez politykę spójności.

Podatki a wzrost gospodarczy

Dyskutowano również o roli opodatkowania we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Proces globalizacji i cyfryzacji gospodarki będzie wywierał silny wpływ na funkcjonowanie systemów podatkowych, dlatego skuteczne jej opodatkowanie powinno być priorytetem w pracach UE.

Polska popiera podejmowane na forum unijnym i w ramach OECD środki, które służą przeciwdziałaniu zjawisku agresywnego planowania podatkowego oraz zwiększeniu przejrzystości podatkowej.

Ministrowie zatwierdzili wytyczne na spotkanie G20 (11-12 kwietnia br.) oraz oświadczenie przewodniczącego Rady ECOFIN na spotkanie IMFC (12-14 kwietnia br.) w Waszyngtonie.

Zdjęcia (3)