W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych

(aktualizacja z sierpnia 2023 r.)

Ministerstwo Finansów przypomina, że znowelizowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), zawiera postanowienia m.in. w zakresie wykorzystania i zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4d ww. ustawy, co do zasady, niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi na rachunek, z którego otrzymano środki z Funduszu, jednakże ta zasada nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ww. przepisem, dokonują ewentualnych zwrotów niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu na rachunek właściwego wojewody.

Stosownie do art. 14 ust. 4c ww. ustawy, jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na finansowanie zadań, określonych w art. 14 ust. 1 tej ustawy. Zatem, także odsetki od środków z Funduszu Pomocy, zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego, powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wymienionych w przywołanym przepisie.

Ustawodawca nie ograniczył bowiem przeznaczenia odsetek na finansowanie jednego zadania, na które jednostka otrzymała środki z Funduszu.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1088), znowelizowano m.in. art. 50 ust. 4, który reguluje kwestię zwrotu środków z Funduszu na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W wyniku wskazanej wyżej nowelizacji, jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 30 września 2024 r. – zwracają, niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2024 r. środki, na wydzielony rachunek Funduszu. W odniesieniu do tych środków nie stosuje się przepisu art. 14 ust.18 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (…).

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 5 i 5a znowelizowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do złożenia informacji do Ministra Finansów w zakresie wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w terminie do dnia:

  • 15 września 2023 r.        - według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.,
  • 1 marca 2024 r.               - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  • 15 września 2024 r.        - według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Wzory formularzy elektronicznych do sporządzenia ww. informacji będą publikowane w odrębnych komunikatach.

Informacja jednostki samorządu terytorialnego o środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych według stanu na 31 sierpnia 2023 r.

Stosownie do art. 50 ust. 5 w związku z art. 14 ust 16 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 września 2023 r. informują Ministra Finansów, który przekazał środki z Funduszu Pomocy, o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu według stanu na 31 sierpnia 2023 r.

Informacja dotyczy wyłącznie wykorzystania środków z Funduszu Pomocy (bez odsetek) przekazanych od kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Informację składają wyłącznie te jednostki samorządu terytorialnego, które nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Podpisaną elektronicznie informację należy przesyłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów:
/bx1qpt265q/SkrytkaESP

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 5 i 5a znowelizowanej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do złożenia informacji do Ministra Finansów w zakresie wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w terminie do dnia:

  • 15 września 2023 r.        - według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.,
  • 1 marca 2024 r.               - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  • 15 września 2024 r.        - według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Wzór formularza elektronicznego do sporządzenia informacji według stanu na 31 grudnia 2023 r. został opublikowany w odrębnym komunikacie: 
Informacja jednostki samorządu terytorialnego o środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych według stanu na 31 grudnia 2023 r.

{"register":{"columns":[]}}