W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zgłoszenie informacji o beneficjentach

Kto zgłasza dane do CRBR

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

Jak zgłosić dane do CRBR

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl

Na podstawie  art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mowa jest o zgłoszeniu, które jest składne w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wzór dokumentu elektronicznego jest dostępny w Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych nr wzoru 2019/08/22/8410

Ważne:

Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) zgłoszenia jest wydawane po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji struktury logicznej zgłoszenia pod względem zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jakie dane zgłosić do CRBR

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

 • dane identyfikacyjne spółki:
  • nazwa (firma)
  • forma organizacyjna
  • siedziba
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • NIP
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • państwo zamieszkania
  • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Ile czasu jest na zgłoszenie danych do CRBR

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7. dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wpis konstytutywny i deklaratoryjny

Należy pamiętać, że niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS (wpis konstytutywny), a niektóre już od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny).

Wpis konstytutywny jest ważny dopiero z chwilą wpisu do KRS. Co ważne – nie od dnia złożenia wniosku, a dopiero od dnia aktualizacji wpisu przez sąd rejestrowy.

Wszelkie zmiany umowy spółki, aby były ważne, będą wymagać wpisu konstytutywnego. Wynika to z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zmiany w umowie spółki wymagają łącznie uchwały wspólników i wpisu do KRS.

Do zmian wymagających wpisu konstytutywnego będą zatem należeć wszelkie zmiany umowy spółki, m.in.:

 • zmiana siedziby spółki (miasta),
 • zmiana firmy (nazwy) spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału spółki,
 • zmiana sposobu reprezentacji spółki.

Wpis deklaratoryjny to taki, który jest ważny już od momentu podjęcia uchwały, zaś jego aktualizacja w KRS stanowi jedynie potwierdzenie danego stanu rzeczy.

Przykładami wpisów deklaratoryjnych będą:

 • powołanie i/lub odwołanie prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, członków zarządu,
 • powołanie i/lub odwołanie prokurenta,
 • zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby,
 • sprzedaż udziałów w spółce ( zmiana wspólników).

Zatem zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać  w terminie 7 dni od ich zmiany:

 • w przypadku zmian mających charakter konstytutywny od ich wpisania do KRS,
 • w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.

Awaria

W przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje o ich wystąpieniu i usunięciu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF). W takim przypadku do biegu terminów nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia, wskazanych w informacji zamieszczonej w BIP MF, do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.

Przykład:

Zmiana deklaratoryjna miała miejsce w spółce 2 października 2019 r. (środa). Siedmiodniowy termin na zgłoszenie do CRBR upływa w 11 października 2019 r. – w piątek (7 dni liczone bez soboty i niedzieli).

Jeśli w BIP MF 7 października ukaże się komunikat o wystąpieniu awarii funkcjonowania systemu teleinformatycznego CRBR (awaria od godziny 10.00 7 października 2019 r.), a następnie 7 października ukaże się komunikat o usunięciu awarii funkcjonowania systemu teleinformatycznego CRBR (awaria usunięta o godzinie 13.00 7 października 2019 r.), to siedmiodniowy termin na zgłoszenie do CRBR upływa 14 października 2019 (7 dni liczone bez soboty i niedzieli przedłużone o jeden dzień awarii).

Korekta

W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu podmiot składa niezwłocznie, nie później niż w terminie 3. dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie z poprawnymi danymi.

W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach CRBR, że zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem art. 58-61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub zawiera oczywiste omyłki, podmiot składa ponownie zgłoszenie w terminie 3. dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia przekazanego temu podmiotowi – w formie pisemnej, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Składane ponownie zgłoszenie powinno zawierać poprawne dane.

Okres przejściowy związany z uruchomieniem rejestru

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.[1]

Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

 

[1] Termin zmieniony Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568) 

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.07.2020 15:08 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
11.10.2019 09:34 Marta Dyras