W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Weterani

Zwiększenie pomocy dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych jest jednym z priorytetów MON. Celem obowiązującej ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz rozporządzeń jest stworzenie jak najbardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), Departament Wojskowej Służby Zdrowia realizuje finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane i odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Uprawnieni:

 1. Żołnierze lub pracownicy, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę,
 2. Weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 3. Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Wniosek zawiera:

 1. nazwisko i imię (imiona) oraz numer PESEL osoby uprawnionej (w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 2. adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu,
 3. numer legitymacji osoby poszkodowanej albo numer legitymacji weterana poszkodowanego,
 4. numer rachunku bankowego osoby uprawnionej, w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych przez osobę uprawnioną lub adres oraz numer rachunku bankowego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku przekazywania środków świadczeniodawcy.

Do wniosku dołącza się:

 1. opinię o stanie zdrowia wystawioną przez lekarza specjalistę zlecającego świadczenie opieki zdrowotnej, z której wynika potrzeba otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę uprawnioną,
 2. imienną fakturę lub rachunek za otrzymane świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów lub ofertę podmiotu realizującego dane świadczenie opieki zdrowotnej, określającą przewidywany koszt, a także przewidywany termin realizacji zlecenia, albo fakturę lub rachunek za zrealizowane świadczenie opieki zdrowotnej,
 3. kopię zlecenia na otrzymanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
 4. oświadczenie osoby uprawnionej o niekorzystaniu, w zakresie kwoty objętej wnioskiem, z dofinansowania ze środków pochodzących z innych źródeł niż z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do otrzymywanych świadczeń zdrowotnych rzeczowych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca i świadczeniodawca otrzymują Zaświadczenie, na podstawie którego po realizacji świadczenia i otrzymaniu przez MON faktury wraz z wykazem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wypłacane są środki finansowe.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym (Dz. U. z 2021 poz. 884).

WYROBY MEDYCZNE

Uprawnieni:

a.    weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
b.    weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko weterana poszkodowanego,
 2. numer PESEL weterana poszkodowanego, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 3. adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu do kontaktu,
 4. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię zlecenia na zaopatrzenie wydanego przez osobę uprawnioną – zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji,
 2. ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych, określającą przewidywany koszt nabycia wyrobu medycznego z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także przewidywany termin realizacji zlecenia, albo fakturę lub rachunek za zrealizowane zaopatrzenie w wyrób medyczny z kopią dokumentu określającego warunki gwarancji. Podmiot realizujący w ofercie musi zawrzeć także nazwę, adres i numer rachunku bankowego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca i świadczeniodawca otrzymują Zaświadczenie, na podstawie którego po otrzymaniu przez MON faktury wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego, wypłacane są środki finansowe.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. z 2020 poz. 609).

LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Uprawnieni:

 1. Żołnierze lub pracownicy, którzy doznali urazu i/lub choroby podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30%,
 2. Żołnierze lub pracownicy, którzy doznali urazu i/lub choroby podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Wniosek zawiera:

 1. nazwisko i imię (imiona) oraz numer PESEL osoby uprawnionej (w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 2. przyczynę wydania legitymacji ze wskazaniem ustalonego uszczerbku na zdrowiu,
 3. datę i czytelny podpis osoby uprawnionej.

Do wniosku dołącza się:

 1. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające ustalony uszczerbek na zdrowiu albo zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na chorobę podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju - w odniesieniu do żołnierzy i weteranów poszkodowanych będących żołnierzami,
 2. orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zdolności do pracy albo orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu, albo zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na chorobę podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju - w odniesieniu do pracowników i weteranów poszkodowanych będących pracownikami,
 3. protokół powypadkowy w przypadku doznania urazu podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa i braku dokumentów, o których mowa w pkt a,
 4. zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku gdy wojskowa komisja lekarska albo komisja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wydały jeszcze orzeczeń, o których mowa w pkt a i b, a istnieje konieczność dalszego leczenia choroby lub urazu doznanych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa w podmiocie leczniczym.

Wyrobioną legitymację należy odebrać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną w siedzibie departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, po uprzednim zwróceniu dotychczasowej legitymacji.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze środków opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym (Dz. U. z 2021 poz. 778).

Najważniejsze akty prawne dotyczące weteranów oraz weteranów poszkodowanych.

Materiały

OŚWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
OŚWIADCZENIE​_O​_UTRACIE.docx 0.02MB
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU LEGITYMACJI OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
UPOWAŻNIENIE​_DO​_ODBIORU​_LEGITYMACJI.docx 0.01MB
WNIOSEK LEGITYMACJI OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
WNIOSEK​_O​_WYDANIE​_LEGITYMACJI.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}