Ogólnopolska sieć edukacyjna

Projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu operacyjnego Polska cyfrowa). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie (jeżeli okaże się to konieczne – również wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej).

Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) zostanie pokryta z budżetu państwa w pierwszych latach jej działania.
Równolegle do prac nad siecią OSE prowadzone będą prace nad zapewnieniem szkołom niezbędnego dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Spośród 19,5 tys. lokalizacji szkół w Polsce, ministerstwo zidentyfikowało 3,3 tys. lokalizacji znajdujących się w zasięgu lub posiadających dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s; kolejne 5,7 tys. lokalizacji planują podłączyć ze środków prywatnych operatorzy telekomunikacyjni. Pozostałe 10,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych przez beneficjentów II konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach działania 1.1 POPC. Szkoły będą traktowane priorytetowo, stąd szacuje się że proces ich podłączania zakończy się w 2018 roku.

Status projektu

 • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:
Ministerstwo Cyfryzacji

Cele projektu

 1. Dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa.
 2. Dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Oczekiwane rezultaty

 1. Cywilizacyjna zmiana w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie).
 2. Wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania).
 3. Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału.
 4. Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Obecnie trwa:

 1.  wyznaczanie obszarów konkursowych i szacowanie kosztów budowy sieci;
 2.  opracowywanie dokumentacji konkursowej, w tym dokumentu określającego wymagania techniczne dla przyłączy i instalacji w szkołach;
 3.  proces legislacyjny nowelizacji rozporządzenia pomocowego dla I osi POPC;
 4.  dialog techniczny dotyczący Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.

Zakończono:

dzialania_ministra_cyfryzacji_dotyczace_zapewnienia_szkolom_dostepu_do_b (2).pdf Pobierz plik: pdf dzialania_ministra_cyfryzacji_dotyczace_zapewnienia_szkolom_dostepu_do_b (2).pdf

Rozmiar : 0.87MB

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano:
Zaktualizowano: 06.11.2017 14:05
Informację udostępnił: