Patronaty1

Postanowienia ogólne

 • Ministerstwo Cyfryzacji (MC) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z jego zadaniami i działaniami realizowanymi przez nie. Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MC.
 • Patronat MC jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli ministerstwa w wydarzeniu. Decyzja o przyznaniu Patronatu Honorowego MC ma charakter uznaniowy.
 • MC nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes państwa. MC nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny, reklamowy, komercyjny (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowy (służący promocji produktów i usług zarówno organizatora, jak i jego partnerów). W szczególnych przypadkach MC może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym takiego przedsięwzięcia, jeżeli gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia polityki informacyjnej i edukacyjnej MC.
 • Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej ponadregionalny. 
 • MC nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt (inicjatywa) ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.
 • MC nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 • Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu przedsięwzięciom będącym na wczesnym etapie realizacji, które nie mają jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania.
 • W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MC zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym MC, a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MC. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.
 • Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu MC oraz umieszczania logotypu MC w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.
 • Organizator zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji Ministerstwa Cyfryzacji wszystkich materiałów opatrzonych logotypem MC. 
 • Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu w każdym momencie, bez podania przyczyny. W takim przypadku ministerstwo nie pokrywa kosztów związanych z cofnięciem patronatu.

Tryb przyznawania patronatów:

1. Kwestia przyznania patronatu MC rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia wyrażoną w postaci wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
2. Jednostką MC odpowiedzialną za przyznawanie patronatów jest Biuro Ministra:

 • Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu powinien przedstawić pisemnie wypełniony wniosek oraz szczegółowe jego uzasadnienie, biorące pod uwagę postanowienia przedstawione w pkt. 1;

 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków kierownictwa MC – musi zawierać szczegółową agendę wydarzenia (z tzw. minutówką). W przypadku braku agendy prośba o uczestnictwo nie będzie rozpatrywana.

3. W przypadku przewidzianego udziału przedstawicieli MC, organizator ma obowiązek informowania MC o każdej zmianie w agendzie wydarzenia oraz liście uczestników, prelegentów.
4. Wniosek należy złożyć co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem przedsięwzięcia na adres mailowy: patronaty@mc.gov.pl.
5. Jeśli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków kierownictwa MC, należy go złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.  
6. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Organizator jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów, jeżeli Ministerstwo Cyfryzacji uzna je za konieczne, w terminie 7 dni od otrzymania informacji. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie – wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy, nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu MC.

Uwaga!

Ministerstwo Cyfryzacji nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”. Ministerstwo Cyfryzacji nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.

Wnioski o przyznanie patronatu:

odt Wniosek o patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji

0.01MB

pdf Wniosek o patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji

0.56MB

Przyznane patronaty

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.05.2018 09:22
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 23.05.2018 09:22
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk