Article List

03.06.2019

Projekt Cyfrowa Piaskownica Administracji (CPA)

Wyobraź sobie, że korzystanie z usług administracji publicznej może być jeszcze prostsze? Chciałbyś sprawy urzędowe załatwiać np. za pomocą aplikacji swojego banku? A może masz pomysł jak wykorzystać cyfrowe usługi administracji publicznej w rozwoju własnego biznesu i dlatego chcesz mieć wpływ na ich kształt? Takie właśnie podejście wspiera Projekt Cyfrowa Piaskownica Administracji.
Otwarte dane plus
18.09.2018

Otwarte dane plus

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od czerwca 2017 r. w projekcie Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja (OD-DSE), który ma na celu zwiększenie ponownego wykorzystywania danych publicznych w Polsce. Nowy projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach II osi POPC E administracja i otwarty rząd, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Celem podejmowanych działań jest wdrożenie do krajowej przestrzeni prawnej ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Ministerstwo Cyfryzacji, w którego kompetencji znajduje się kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiada za podjęcie działań legislacyjnych zapewniających pełne i skuteczne stosowanie ogólnego rozporządzenia w polskim porządku prawnym.

Projekty realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

Od papierowej do cyfrowej Polski

Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” prowadzony przez Ministerstwa: Rozwoju, Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury oraz Edukacji Narodowej zmierza do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju.

Portal GOV.PL

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej.

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP, Rozwój SRP) ma strategiczne znaczenie dla państwa. W jego ramach zostaną zmodernizowane istniejące rejestry, zbudowane nowe oraz zostaną określenie standardy tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Rząd przyjął nowy „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. Dlaczego to ważne? Polska informatyzuje się intensywnie od blisko dekady. W poprzedniej unijnej perspektywie finansowej (2007-13) wydaliśmy na ten cel ok. 4 mld zł. Pieniądze te nie zostały jednak wydane efektywnie. Obywatele nie mają z tego korzyści takich, jakie przy takiej skali wydatków mieć powinni.

e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Metrics