Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP) ma strategiczne znaczenie dla państwa. W jego ramach zostaną zmodernizowane istniejące rejestry, zbudowane nowe oraz zostaną określenie standardy tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych.

Status projektu:

 • Podpisana umowa o dofinansowanie

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt a dokumenty strategiczne

Nowe wymagania w stosunku do SRP zdefiniował Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2016 r. PZIP szczególny nacisk położył na stworzenie referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach państwowych oraz na tworzenie wysokiej jakości e-usług publicznych. Niniejszy projekt realizuje również założenia przedstawione w innych dokumentach strategicznych:

Cel projektu

Celem projektu jest usprawnienie usług świadczonych przez administrację: administracji, obywatelom i biznesowi poprzez:

 • modernizację funkcjonalności Systemu Rejestrów Państwowych;
 • stworzenie podstaw technologicznych i biznesowych do dołączania nowych rejestrów w celu świadczenia wysokiej jakości usług elektronicznych;
 • Zmiany w Rejestrze Stanu Cywilnego oraz PESEL
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez Obywatela
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę (A2A)
  • Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka
  • Nadawanie numeru PESEL dziecku w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC)
  • Nadawanie numeru PESEL w organie gminy, u wojewody lub konsula
  • Weryfikowanie powiązania rodzic-dziecko wynikającego z aktu urodzenia
  • Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów
 • Rejestr Dokumentów Paszportowych
  • Weryfikacja ważności paszportu przez Obywatela
  • Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty
  • Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych
  • Powiadomienie o zmianach statusu paszportu
  • Zgłoszenie utraty paszportu
  • Sprawdź status sprawy paszportowej
  • Personalizacja książeczki paszportowej
  • Rozliczanie blankietów dokumentów paszportowych
  • Zarządzanie Adnotacjami dotyczącymi dokumentów paszportowych w RDP
  • Rozliczanie blankietów dokumentów paszportowych
  • Zarządzanie Adnotacjami dotyczącymi dokumentów paszportowych w RDP
  • Pobranie historii operacji na danych
  • Weryfikacja danych w RDP przez Obywatela
  • Unieważnienie dokumentu paszportowego w wyniku kradzieży
  • Unieważnienie dokumentu paszportowego w wyniku utraty
  • Unieważnienie dokumentu paszportowego w wyniku zmiany danych
  • Wnioskowanie o paszport
  • Wydanie paszportu
 • Rejestr Danych Kontaktowych
  • Sprawdzenie danych kontaktowych
  • Aktualizacja danych kontaktowych
  • Sprawdzenie danych kontaktowych Obywatela
  • Aktualizacja danych kontaktowych Obywatela
  • Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych
 • Zmiany w Rejestrze Dowodów Osobistych
  • Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego
  • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Oczekiwane rezultaty

 • poprawa efektywności urzędów administracji publicznej dzięki digitalizacji i udostępnieniu nowych usług elektronicznych, z których obywatele i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przez Internet,
 • optymalizacja procedur administracyjnych dzięki wykorzystaniu danych zawartych w rejestrach referencyjnych (np. PESEL),
 • ochrona praw i interesów konsumentów dzięki ograniczeniu możliwości kradzieży tożsamości poprzez rejestrowanie i przekazywanie informacji o utracie dokumentu tożsamości online do odpowiedzialnych instytucji,
 • uproszczenie procedur wnioskowania o paszport,
 • standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych - optymalizacja architektury w celu lepszego wykorzystania infrastruktury SRP i podniesie poziomu dostępności systemu,
 • usprawnienie kontaktów administracji z obywatelami w istotnych dla nich sprawach.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Moduł raportowania operacyjnego

III kwartał 2019

Standardy tworzenia i dołączania nowych rejestrów do SRP

I kwartał 2019

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

III kwartał 2019

E-usługi

II kwartał 2018 do IV kwartał 2020

Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP)

III kwartał 2020

Finanse

Źródła finansowania:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 84,63%
Budżet państwa – 15,37%

Wartość projektu:
67 755 598,00 zł brutto

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” ((MP 2016 poz. 1106) )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2018 14:54
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 28.06.2018 14:54
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl