Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać. Na bazie otwartych danych publicznych w Europie i na świecie powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Otwarte dane są źródłem realnych oszczędności pieniędzy i czasu dla administracji i obywateli. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać z zasobów danych publicznych realizując własne cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą lub badania. Wielkość rynku open data w Polsce w 2016 r. sięgnęła kilkuset mln zł.

Co robimy, by udostępniać dane publiczne?

Wyznaczyliśmy kierunki realizacji polityki na rzecz otwierania danych do roku 2020

i wskazaliśmy konieczne do podjęcia działania. Traktuje o tym Program otwierania danych publicznych (przyjęty uchwałą RM). Jego głównym celem jest poprawa jakości i zwiększenie ilości danych otwartych, przede wszystkim udostępnianych na portalu dane.gov.pl.

Budujemy sieć współpracy i koordynujemy jej działanie 

Kluczową rolę pełnią Pełnomocnicy ds. otwartości danych pracujący w ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównym Urzędzie Statystycznym. Są to osoby wyznaczone do stałej współpracy przy wdrażaniu Programu otwierania danych publicznych, odpowiedzialne za zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy.

Prowadzimy i na bieżąco rozwijamy portal dane.gov.pl - centrum dostępu do danych publicznych w Polsce

Dane.gov.pl to portal, który oferuje bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp do informacji publicznej z różnych kategorii, takich jak np. oświata, środowisko, budżet i finanse. Większość danych udostępnianych jest w otwartych formatach. Dane portalu można ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji bez konieczności składania wniosku. Wniosek jest konieczny tylko wtedy, gdy ktoś chce wykorzystywać dane na innych warunkach niż zostały określone dla konkretnego zasobu.

Opracowaliśmy standardy otwartości danych publicznych w wymiarach prawnym, bezpieczeństwa, technicznym i API.

Mówimy w nich jak nie tworzyć barier prawnych dla otwierania danych oraz jak udostępniać dane bezpiecznie i w sposób użyteczny dla odbiorców. Standardy opracowane w ramach projektu dofinansowanego z POPC pn. Otwarte dane dostęp, standard, edukacja, są dostępne na stronie dane.gov.pl.

Realizujemy szkolenia dla administracji z otwierania danych

Szkolenia wpłyną na poprawę jakości i otwartości udostępnianych danych oraz zwiększenie świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania. Szkolimy pracowników urzędów administracji rządowej, zbierających i udostępniających dane, z aspektów prawnych i technicznych otwierania i wykorzystywania danych publicznych.

Rozpowszechniamy wiedzę na temat otwierania danych

Organizujemy hackathony danych publicznych, na których promujemy otwarte dane dostępne na portalu i ich ponowne wykorzystywanie w aplikacjach, usługach i produktach.

Przygotowujemy nowy projekt – Otwarte dane plus

Projekt jest kontynuacją obecnie realizowanego w MC projektu: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Jednym z jego komponentów jest dobudowanie interfejsu programistycznego API do baz MF: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), MSiT:Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH), Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (CWPG), Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) oraz GUS: Dziedzinowych Baz Wiedzy (DBW).

W ramach projektu powstanie Laboratorium Otwartych Danych, czyli ośrodek analityczny ułatwiający wypracowanie polityki otwartości danych w poszczególnych urzędach. Dodatkowo zorganizowana zostanie Akademia otwartych danych, tj. kursy dla dysponentów danych zajmujących się udostępnianiem i wykorzystywaniem danych publicznych, dzięki którym polityki publiczne i działania administracji będą w większym stopniu oparte na danych.

 

odt program_otwierania_danych_publicznych (1).odt

0.59MB

odt zalacznik_nr_1_do_programu (1).odt

0.32MB

odt zalacznik_nr_2_do_programu (1).odt

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 10:51
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 08.11.2018 10:51
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz