W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać. Na bazie otwartych danych publicznych w Europie i na świecie powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Otwarte dane są źródłem realnych oszczędności pieniędzy i czasu dla administracji i obywateli. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać z zasobów danych publicznych realizując własne cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą lub badania. Wartość europejskiego rynku otwartych danych 184,45 mld euro w 2019 r. Wartość rynku otwartych danych 199,51 - 334,20 mld euro - prognoza na 2025 r. Źródło: Raport Europejskiego Portalu Otwartych Danych.

Co robimy, by udostępniać dane publiczne?

Wyznaczyliśmy kierunki realizacji polityki na rzecz otwierania danych do roku 2027 i wskazaliśmy konieczne do podjęcia działania. Obecnie realizujemy Program otwierania danych na lata 2021-2027 przyjęty uchwałą nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. (M.P. poz. 290), który jest kontynuacją Programu obowiązującego w latach 2016-2020 (przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2016 r.). Obejmuje on kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi. Jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek im podległych lub nadzorowanych oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne.

Realizacja Programu przyczyni się m.in. do wzrostu podaży i poprawy jakości danych dostępnych w portalu Dane.gov.pl, niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii.

Cele szczegółowe Programu to:

  • Zwiększenie dostępności danych w portalu Dane.gov.pl w tym udostępnianych przez API;
  • Poprawa interoperacyjności i jakości danych;
  • Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
  • Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
  • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych;
  • Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.

Stworzyliśmy sieć współpracy i koordynujemy jej działanie 

Kluczową rolę pełnią Pełnomocnicy ds. otwartości danych pracujący w ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym. Są to osoby wyznaczone do stałej współpracy przy wdrażaniu Programu otwierania danych na lata 2021-2027, odpowiedzialne za zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy.

Prowadzimy i na bieżąco rozwijamy portal Dane.gov.pl

Dane.gov.pl to portal, który oferuje bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp do informacji publicznej z różnych kategorii, takich jak np. oświata, środowisko, budżet i finanse. Większość danych udostępnianych jest w otwartych formatach. Dane portalu można ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji bez konieczności składania wniosku. Wniosek jest konieczny tylko wtedy, gdy ktoś chce wykorzystywać dane na innych warunkach niż zostały określone dla konkretnego zasobu.

Opracowaliśmy standardy otwartości danych publicznych w wymiarach prawnym, bezpieczeństwa, technicznym i API

Mówimy w nich jak nie tworzyć barier prawnych dla otwierania danych oraz jak udostępniać dane bezpiecznie i w sposób użyteczny dla odbiorców. Standardy opracowane w ramach projektu dofinansowanego z POPC pn. Otwarte dane dostęp, standard, edukacja, są dostępne w „Bazie wiedzy” portalu Dane.gov.pl

Realizujemy szkolenia dla administracji z otwierania danych

Szkolenia wpłyną na poprawę jakości i otwartości udostępnianych danych oraz zwiększenie świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania. Szkolimy pracowników urzędów administracji rządowej, zbierających i udostępniających dane, z aspektów prawnych i technicznych otwierania i wykorzystywania danych publicznych.

Rozpowszechniamy wiedzę na temat otwierania danych

Organizujemy hackathony danych publicznych, na których promujemy otwarte dane dostępne na portalu i ich ponowne wykorzystywanie w aplikacjach, usługach i produktach. Promujemy otwarte dane w Internecie poprzez artykuły oraz bieżącą komunikację na profilu Otwartych danych na portalu Facebook.

Realizujemy kolejny projekt – Otwarte dane plus

Projekt jest kontynuacją projektu: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Jednym z jego komponentów jest dobudowanie interfejsu programistycznego API do baz Ministerstwa Finansów: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu: Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH), Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (CWPG), Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) oraz GUS: Dziedzinowych Baz Wiedzy (DBW).

W ramach projektu powstało Laboratorium Otwartych Danych, czyli ośrodek analityczny ułatwiający wypracowanie polityki otwartości danych w poszczególnych urzędach. Jest też prowadzona Akademia otwartych danych, tj. specjalistyczne kursy dla dysponentów danych zajmujących się udostępnianiem i wykorzystywaniem danych publicznych, dzięki którym polityki publiczne i działania administracji będą w większym stopniu oparte na danych. Rozwijamy dalej portal Dane.gov.pl, na którym z każdym dniem przybywa dobrej jakości danych do pobrania i ponownego wykorzystywania. O otwieraniu danych coraz szerzej mówimy w mediach, na profilu Otwartych danych na portalu Facebook oraz podczas licznych wydarzeń m.in podczas corocznych międzynarodowych konferencji The future is data Przyszłość to dane.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.12.2021 08:12 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
10.07.2019 13:53 Jakub Karpowicz
{"register":{"columns":[]}}