W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MC oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej – Danepubliczne.gov.pl, są udostępniane na wniosek, który można przesłać:
 
1) pocztą elektroniczną na adres: mc@mc.gov.pl
2) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
3) pocztą na adres:
                  Ministerstwo Cyfryzacji
                       ul. Królewska 27
                     00-060 Warszawa
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje  dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Ministerstwo Cyfryzacji może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Od decyzji Ministra Cyfryzacji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Alternatywnie, Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).
 

Materiały

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dostęp do informacji publicznej
Klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_-​_dostęp​_do​_informacji​_publicznej.odt 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
06.06.2018 09:51 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
06.06.2018 09:51 Kinga Graczyk
{"register":{"columns":[]}}