W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kompetencje cyfrowe

23.01.2020

Grupa Sterująca projektu „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” . Kilkanaście osób siedzi na sali konferencyjnej.

Wierzymy, że kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych, stanowią zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka.

Uznajemy, że kompetencje cyfrowe to harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe.

Wiemy, że w skład kompetencji cyfrowych wchodzą:

  • kompetencje informatyczne – czyli umiejętność posługiwania się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, korzystania z internetu, aplikacji i oprogramowania;
  • kompetencje informacyjne polegające na umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także selekcji i oceny krytycznej;
  • kompetencje funkcjonalne, czyli realne wykorzystanie powyższych kompetencji w różnych sferach codziennego życia, takich jak finanse, praca i rozwój zawodowy, utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangażowanie obywatelskie, życie duchowe itd.

Mamy pewność, że kompetencje cyfrowe są ważne.

Dynamicznie rozwijające się technologie cyfrowe są obecne we wszystkich aspektach życia współczesnego człowieka. Umiejętność posługiwania się nimi wywiera silny wpływ na postęp w najważniejszych z punktu widzenia jednostki i całego społeczeństwa obszarach takich jak jakość życia, gospodarka, ochrona zdrowia, edukacja, nauka, bezpieczeństwo, rolnictwo, kultura i rozrywka.

Jednym z największych wyzwań w kontekście rozwoju cyfrowego jest przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania w tym nowym, nieustannie zmieniającym się świecie oraz do czerpania korzyści płynących z tych przemian, jak również do niwelowania pogłębiającego się rozwarstwienia między „potrafiącymi” a „niepotrafiącymi”.

Kompetencje cyfrowe są i będą ważne więc opracowujemy Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku (PRKC), którego celem jest stały wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb. Chcemy, aby za sprawą naszych działań, rozwój kompetencji cyfrowych mógł przyczynić się to budowy inkluzywnego, otwartego i nowoczesnego społeczeństwa, co w wymiarze indywidualnym będzie się przekładać na lepszą jakość życia.

Program w ramach swoich kompleksowych założeń przewiduje rozwój powszechnych kompetencji cyfrowych wśród obywateli, począwszy od etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do wieku senioralnego. Wsparcie w ramach Programu będzie kierowane do wszystkich, którzy będą chcieli podnosić swoje kompetencje cyfrowe, w tym do przedsiębiorców, pracowników wszystkich sektorów gospodarki oraz urzędników, jak również osób utalentowanych cyfrowo, które zasilą w przyszłości zasób specjalistów ICT o najwyższych kompetencjach. Równolegle planujemy działania na rzecz integracji cyfrowej, służące likwidowaniu wykluczenia cyfrowego poprzez propagowanie i zwiększenie dostępności cyfrowych stron internetowych i  aplikacji mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami. W Programie znajdą się również inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej korzystania z technologii cyfrowych oraz propagowanie higieny cyfrowej. 

Skuteczna implementacja Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 będzie wymagała zaangażowania i współpracy różnych grup interesariuszy począwszy od rządu i samorządu poprzez sektor pozarządowy, system oświaty i nauki, kończąc na przedsiębiorcach i pracodawcach. Stąd też biorąc pod uwagę powyższe co najmniej istotnym lub wręcz kluczowym zagadnieniem w PRKC jest  zespół działań dedykowanych pracowniom administracji publicznej zebranych w ramach tzw. Centrum Kompetencji Administracji (CKA).

Stan prac nad PRKC

Przygotowanie Programu poprzedziły liczne spotkania i warsztaty z wieloma interesariuszami rozwoju kompetencji cyfrowych. Konsultowaliśmy i dyskutowaliśmy nad zakresem działań z ekspertami z Grupy Roboczej ds. Kompetencji Cyfrowych, w skład której weszły chętne do współpracy osoby z najróżniejszych środowisk. Dzięki temu Program ma charakter kompleksowy i jest zorientowany na wprowadzenie systemowych zmian w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych.

Program zostanie wkrótce przedłożony do konsultacji międzyresortowych oraz zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nasze programy

Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju talentów matematycznych i informatycznych oraz młodzieży o szczególnych zdolnościach w zakresie projektowania gier komputerowych.

Program jest realizowany w dwóch ścieżkach:

1. Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych

Celem Mistrzostw jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Pierwszą, pilotażową edycję realizuje Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „TEATRIKON”. Więcej informacji o bieżącej edycji znajduje się na stronie www.t3g.pl.

2. Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

Celem Mistrzostw jest zaktywizowanie Młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Pierwszą, pilotażową edycję realizuje Fundacja Rozwoju Informatyki. Więcej informacji o bieżącej edycji znajduje się na stronie www.map.org.pl.

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych „AI Tech”

Głównym celem programu jest wparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki. W jego ramach zostanie wypracowany model systemowego kształcenia najlepszej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa na poziomie studiów II stopnia. W przyszłości będą oni wspierać instytucje o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i państwa.

Pierwsza edycja projektu jest realizowana w konsorcjum dziesięciu najlepszych polskich uczelni, które już prowadzą badania i dydaktykę w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberpezpieczeństwa. Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum. Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia, stypendia zagraniczne dla studentów, współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami, współpracę z przedsiębiorstwami  oraz przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową.

Będziemy kształcić najlepszych specjalistów cyfrowej gospodarki

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI)

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, którzy przejawiają zainteresowania matematyczne. Służy on więc aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzaniu kreatywności oraz promowaniu współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. 

Zintegrowany Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) stanowi ważny element systemu uczenia się przez całe życie, w którym istotną rolę odgrywają umiejętności i kompetencje, jakie posiadamy i potrafimy wykorzystać w swoim życiu zarówno zawodowym jak i społecznym.  W obszarze naszego zainteresowania są nie tylko tzw. kwalifikacje rynkowe, które mają szansę wypełnić luki kompetencyjne wśród dorosłych ale również mają szansę na stałe wpisać się w podstawy programowe tzw. zawodów nauczania branży teleinformatycznej m.in. takich zawodów jak technik informatyk i technik programista.

Mała encyklopedia ZSK

Wsparciem dla naszych działań jest Grupa robocza ds. kompetencji cyfrowych

Minister Cyfryzacji, dostrzegając potrzebę stworzenia forum wymiany opinii i dobrych praktyk w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli jak i wydzielonych grup – pracowników, przedsiębiorców czy administracji publicznej zdecydował o utworzeniu Grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych.

Członkami grupy roboczej są m. in.:

  • przedstawiciele porozumień, zrzeszeń, organizacji działających rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych,
  • przedstawiciele podmiotów publicznych działających na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych,w tym pracowników administracji,
  • przedstawiciele pracodawców,
  • przedstawiciele ośrodków akademickich.

Grupa działa od połowy 2018 r.

 

Zdjęcia (7)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.01.2020 12:02 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:17 Joanna Marczak-Redecka
{"register":{"columns":[]}}