W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji kierowanej do Ministra Cyfryzacji oraz rozmów z infolinią prowadzoną przez Ministra Cyfryzacji

06.06.2018

Tożsamość administratora

Administrator danych: Minister Cyfryzacji, mający siedzibę przy Al. Ujazdowskich 1/3, 00-583 Warszawa. 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się:

 • listownie na adres siedziby administratora lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria.krolewska@mc.gov.pl.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 • listownie na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • na adres e-mail: iod@mc.gov.pl.
Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 1. rozpatrzenia przesłanej do administratora korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania;
 2. udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie rozmowy telefonicznej w przypadku kontaktu z infolinią;
 3. nagrywania rozmów telefonicznych w przypadku kontaktu z infolinią;
 4. realizacji obowiązku archiwizacyjnego ciążącego na administratorze.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 1 – obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, który wynika z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, czyli art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 
 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 2 i 3 – zgoda osoby, której dotyczy przetwarzanie, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 4 – realizacja obowiązku archiwizacyjnego określonego przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164), art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do:

 • organów publicznych
 • urzędów państwowych
 • innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą również przekazywane podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki istnieje podstawa ich przetwarzania, czyli:

 • w przypadku obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych – dopóki istnieje ten obowiązek;
 • w zakresie przetwarzania danych osobowych utrwalonych podczas rozmowy z infolinią – przez okres, który obowiązuje u administratora na przechowywanie nagrań, lub do momentu odwołania zgody na nagranie rozmowy.
Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania, 
 • sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO), 
 • przeniesienia danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

Żądanie w sprawie wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych (adres w sekcji Dane kontaktowe administratora) z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmowy na infolinii, w tym jej nagrywania.

Jeśli nie poda Pan/Pani danych osobowych, cele przetwarzania mogą nie zostać zrealizowane. 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

 

{"register":{"columns":[]}}