Jednolity Rynek Cyfrowy

Ministerstwo Cyfryzacji jest aktywnym partnerem na arenie europejskiej. Kreujemy i wspomagamy proces legislacyjny w sferze szeroko pojętych spraw cyfrowych, ale chcemy to robić mając przede wszystkim na względzie budowanie w pełni rozwiniętego europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC),  korzystnego dla polskiego obywatela, użytkownika Internetu, konsumenta i biznesmena.

Wierzmy przy tym, że agenda cyfrowa ma szczególny potencjał integrujący Unię Europejską pod względem nie tylko gospodarczym, ale i politycznym i staramy się podejmować jej wyzwania każdego dnia.

Wraz z ustanowieniem funkcji pełnomocnika rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, którą pełni Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w naszym ministerstwie, koordynujemy wysiłki administracji centralnej, skupiając się na:

  1. analizie istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad jednolitego rynku cyfrowego (JRC), w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online i przedstawianiu propozycji ich zniesienia,
  2. opracowywaniu kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami JRC,
  3. opracowywaniu rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających do urzeczywistnienia zasad JRC oraz ich monitorowaniu,
  4. inicjowaniu i prowadzeniu współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.

W codziennej pracy bierzemy udział w procesie decyzyjnym UE, współpracujemy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Wpółorganizujemy wydarzenia na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Powstają u nas też projekty rozwiązań prawnych i ustaw dostosowujących prawo do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Współtworzymy również decyzje, które zapadają w innych niż UE organizacjach międzynarodowych.

Zapewniamy analityczne wsparcie ministra cyfryzacji w dziedzinach ekonomii i technologii. Poprzez współdziałanie z instytucjami podległymi ministrowi, sektorem przedsiębiorstw, organizacjami branżowymi oraz uczelniami wyższymi budujemy know-how resortu. Dostarczamy informacje i analizy ad hoc w procesie decyzyjnym. Wspieramy zarządzanie strategicznymi celami ministra.
 
Wśród najważniejszych tematów JRC, za które jesteśmy odpowiedzialni są: gospodarka oparta na danych, ramy regulacyjne dla sektora łączności elektronicznej, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, zarządzanie internetem, widmo radiowe, roaming międzynarodowy, międzynarodowy wymiar e-administracji, łączność satelitarna.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2017 10:14
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 18.12.2017 10:14
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński