e-Dowód - dowód z warstwą elektroniczną

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Szczegółowy opis funkcji e-Dowodu

Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących. Dzięki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej. 

Ponadto e-Dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci się czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy. E-Dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN

E-Dowód jest także odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie korzystania z usług online. Chodzi tutaj nie tylko o usługi świadczone przez administrację publiczną, ale również świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem.  Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie e-Dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny.

Jak wspomniano wyżej e-dowód będzie wyposażony w podpis elektroniczny, zwany na gruncie wprowadzanej regulacji podpisem osobistym. Użycie tego podpisu będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

e-Dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. E-dowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zaplanowano, że na dzień wdrożenia e-Dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl, ePUAP.

Korzyści dla obywatela

•    Identyfikacja i uwierzytelnianie posiadacza dokumentu w zewnętrznych systemach informatycznych, co zapewni łatwiejszy dostęp do e-administracji i oferowanych przez nią usług
•    Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach cyfrowych, który będzie równoważny z podpisem tradycyjnym 
•    Możliwość przekraczania granic (dokument podróży zgodny z ICAO) przez automatyczne bramki na lotniskach w UE
•    Możliwość potwierdzania obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia (bez użycia PIN)

Sposób finansowania i budżet projektu

Wznowiony projekt jest realizowana w całości z budżetu państwa. Jego wartość to inwestycja rzędu: 27 213 tys. zł, w tym:
•    5 525 000 PLN z budżetu Ministerstwa Cyfryzacji
•    21 688 000 PLN z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Harmonogram realizowanej inwestycji

Projekt znajduję się obecnie w fazie realizacji. Planowana data jego wdrożenia, a tym samym rozpoczęcia procesu wymiany dowodów tradycyjnych na e-Dowody to marzec 2019 r. Z kolei zakończenie tego procesu jest przewidziane na IV kwartał 2028 r. W poniższym harmonogramie zostały przedstawione wdrożenia poszczególnych zadań podczas trwania całego projektu w ujęciu kwartalnym.

   

2017

2018

2019

2028

L.p.

Nazwa zadania

III Q

IV Q

III Q

IV Q

I Q

 

IV Q

1

Przyjęcie przez RM założeń koncepcji realizacji projektu

 

 

 

 

 

 

 

2

Opracowanie Analizy biznesowej oraz projektu technicznego rozwiązania

 

 

 

 

 

 

 

3

Dostosowanie systemów informatycznych, budowa interfejsów

 

 

 

 

 

 

 

4

Modernizacja linii produkcyjnej dowodów osobistych

 

 

 

 

 

 

 

5

Certyfikacja do Common Criteria e-Dowodu (EAL4+)

 

 

 

 

 

 

 

6

Testy integracyjne rozwiązania

 

 

 

 

 

 

 

7

Notyfikacja Systemu Identyfikacji Elektronicznej w UE

 

 

 

 

 

 

 

8

Szkolenia, komunikacja oraz promocja

 

 

 

 

 

 

 

9

Rozpoczęcie wydawania obywatelom e-Dowodu

 

 

 

 

 

 

 

10

Koniec procesu wymiany dowodów osobistych na e-Dowody

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Departament Systemów Państwowych
Ministerstwo Cyfryzacji 
Tel. +48222455412
e-mail: eDowod@mc.gov.pl

 

 

odt e-dowod_-_kontynuacja_projektu_pl.id_i_realizacja_powiazanych_projektow_-_dokument_glowny.odt

0.19MB

pdf e-dowod_-_kontynuacja_projektu_pl.id_i_realizacja_powiazanych_projektow_-_dokument_glowny.pdf

0.67MB

odt zalacznik_1_opis_statusu_projektu_pl.id_.odt

0.02MB

pdf zalacznik_1_opis_statusu_projektu_pl.id_.pdf

0.68MB

odt zalacznik_2_opis_planowanej_funkcjonalnosci_i_architektury_it_oraz_otoczenie_prawno-organizacyjne.odt

0.15MB

pdf zalacznik_2_opis_planowanej_funkcjonalnosci_i_architektury_it_oraz_otoczenie_prawno-organizacyjne.pdf

1.13MB

odt zalacznik_3_porownanie_rozwazanych_wariantow_i_zestawienie_kosztow.odt

0.04MB

pdf zalacznik_3_porownanie_rozwazanych_wariantow_i_zestawienie_kosztow.pdf

0.82MB

ods 20170208_e-id_zestawienie_uwag_do_koncepcji_v1.0.ods

0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.07.2018 13:09
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 26.07.2018 13:09
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl