W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Od papierowej do cyfrowej Polski

Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” prowadzony przez Ministerstwa: Rozwoju, Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury oraz Edukacji Narodowej zmierza do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju.

Wdrażanie Programu przynosi wymierne korzyści dla obywateli jak i dla przedsiębiorców. Prowadzi nie tylko do wygodnego załatwiania spraw urzędowych, szybszego i tańszego procesu administracyjnego, ale także do zwiększenia wpływów podatkowych i zmniejszenia szarej strefy w gospodarce.

W ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” funkcjonuje obecnie 9 strumieni roboczych. Strumienie „Cyfrowa Tożsamość”, „Architektura IT”, „Schemat Krajowy”, „e-Daniny i e-Świadczenia”, „e-Zdrowie”, „Cyberbezpieczeństwo” osiągnęły rezultaty swoich prac bądź zmieniły formułę działania.

 1. Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne zajmuje się wsparciem Ministerstwa Cyfryzacji w projektowaniu nowych cyfrowych usług publicznych realizujących zdarzenia życiowe na 4 i 5 poziomie dojrzałości, optymalizacją funkcjonowania istniejących e-usług, a także opracowywaniem standardów i wytycznych dla budowy oraz funkcjonowania cyfrowych usług publicznych.
  Wymierne rezultaty działań Strumienia to opracowanie i wdrożenie nowych e-usług (sprawdzanie punktów karnych online, wniosek o wydanie dowodu osobistego, wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urzędy Skarbowe), uproszczenie procedury rejestracji pojazdów sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz opracowanie propozycji usprawnień dla 6 już istniejących e-usług.
 2. Strumień e-Sprawozdawczość stawia sobie za cel redukcję obciążeń administracyjnych oraz usprawnienie wykorzystania publicznych zasobów informacji, m.in. poprzez ujednolicenie i integrację wymaganych przez administrację publiczną obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw.
  Strumień działa aktualnie w ramach dwóch podstrumieni obejmujących sprawozdania finansowe oraz zmiany w prawie telekomunikacyjnym w zakresie sporządzania sprawozdań przez operatorów. Do jego kluczowych osiągnięć można zaliczyć: publikację przez Ministerstwo Finansów struktur logicznych sprawozdań finansowych; uruchomienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości repozytorium raportów w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzone są ponadto konsultacje Giełdy Papierów Wartościowych z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wykorzystania raportów KRS na potrzeby raportowania na rynku kapitałowego.
 3. Strumień Rejestry Rozproszone jest kontynuacją wcześniej działającego strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe. Strumień ten pracuje nad wdrożeniem oraz w dalszej kolejności rozpowszechnieniem technologii blockchain w administracji oraz w różnych sektorach gospodarki. Istotnym priorytetem działań Strumienia jest przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie zastosowania technologii rejestrów rozproszonych/blockchain oraz programowania wdrożeń w tej dziedzinie.
 4. Strumień e-Transport i e-Przepływy towarów zajmuje się centralizacją systemów zarządzania ruchem i pobierania opłat oraz udrożnieniem łańcucha dostaw poprzez integrację procesową systemów administracji podatkowej, celnej i drogowej, standaryzację wymiany danych transportowych i celnych w globalnych łańcuchach dostaw według wymagań e-Freight Common Framework for ICT oraz upraszczanie procedur administracyjnych, celnych, portowych i transportowych.
  Rezultatem trwających dotychczas działań strumienia jest: ukończenie budowy Krajowego Punktu Dostępowego, wdrożenie usług cyfrowych synchromodalnego zarządzania operacjami portowymi dla transportu intermodalnego (e-Impact) oraz wdrożenie systemu Zarządzania Przestrzenią Parkingową dla Pojazdów.
 5. Strumień Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego zajmuje się wdrażaniem inicjatyw ograniczających obieg gotówki w gospodarce między innymi za pomocą wprowadzenia ustawowego obowiązku akceptacji zapłaty instrumentem elektronicznym.
  Do tej pory w wyniku działań strumienia udało się utworzyć Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wraz z mechanizmem jego finansowania; umożliwić bezgotówkową płatność mandatów; wprowadzić bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej; upowszechnić płatność bezgotówkową w gospodarce.
 6. Strumień e-Faktura i e-Paragon prowadzi działania zmierzające do cyfryzacji obiegu dokumentów w zamówieniach publicznych i handlu poprzez między innymi wdrożenie e-fakturowania B2A i B2B, utworzenie klastrów i inkubatorów e-fakturowania, jak również poprzez utworzenie i wdrożenie systemu e-paragonów.
  Efektem dotychczasowych działań strumienia jest przystąpienie Polski do transgranicznego systemu Unii Europejskiej wymiany e-faktur i e-dokumentów OpenPEPPOL oraz wypracowanie korzyści dla uczestników eParagonu.
 7. Strumień E-edukacja wspiera wdrożenie kompleksowej strategii nowoczesnego systemu nauczania poprzez stworzenie i upowszechnienie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych.
  Impulsem dla uruchomienia prac strumienia jest realizowany przez MC projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, dzięki któremu każda szkoła w Polsce uzyska dostęp do szybkiego Internetu. W ramach strumienia prowadzone są prace zmierzające do optymalnego wykorzystania możliwości jakie daje szkole dostęp do szybkiego Internetu, poprzez budowę i wdrożenie cyfrowych platform edukacyjnych, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, tworzenie i efektywne wykorzystywanie e-podręczników. W konsekwencji następować będzie lepsze dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb nowoczesnej gospodarki; promocja i wykorzystanie istniejących repozytoriów zasobów, a także redukcja cyfrowego wykluczenia, w tym osób starszych.
 8. Strumień Sztuczna Inteligencja obejmuje działania z zakresu gospodarki opartej na danych, finansowania badan i rynku, edukacji oraz etyki i praw człowieka. Jego głównym celem jest wdrożenie „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” (dalej: Polityka AI). Celem Polityki AI jest wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków do uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji. Działania te uwzględniają wymiar międzynarodowy, prawny, etyczny i wymiar standardów techniczno-organizacyjnych, kształtujące wymagania oraz warunki, by osiągać korzyści związane z zastosowaniami AI w całym jej cyklu życia, obejmującym projektowanie, badanie, rozwój, wdrażanie, stosowanie, używanie, wyłączanie z obrotu i utylizowanie.
 9. Strumień Internet Rzeczy to nowoutworzony strumień, którego głównym celem jest zniesienie barier prawnych dla rozwoju gospodarki w obszarze technologii IoT (ang. Internet of Things – Internetu Rzeczy) oraz wprowadzenie regulacji stymulujących rynek i ułatwiający współpracę przedsiębiorstw. Podjęte w ramach prac działania umożliwią dialog z przedstawicielami środowiska biznesowego, a także pozwolą na wypracowanie standardów prowadzących do zbudowania kompleksowych i uniwersalnych rozwiązań. Członkowie strumienia wraz z końcem 2019 roku planują wydać raport, który przekrojowo przedstawi stan polskiej branży IoT i stanowić będzie wskazówkę dla rządu w przedmiocie koniecznych do podjęcia działań, aby stworzyć środowisko przyjazne dla rozwoju niniejszej technologii, a także przygotować innowacyjny projekt badawczy w ramach którego Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie z sektorem prywatnym zmierzy na żywym organizmie jaką wartość dodaną niesie ze sobą wykorzystanie technologii IoT w praktyce.