W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Rząd przyjął nowy „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.

Systemowe zmiany całych sektorów gospodarki, oparte na nowoczesnych technologiach wykorzystujących cyfrową postać danych jako siłę napędową, stanowią istotę dokonującej się transformacji cyfrowej. Oparcie gospodarki na technologiach cyfrowych oraz większe zaangażowanie państwa i przedsiębiorców w transformację cyfrową może przyczynić się do znaczącego przyspieszenia gospodarczego oraz zmniejszyć różnice rozwojowe w stosunku do najbardziej zaawansowanych ekonomicznie krajów Europy.

Szczególne zadanie w tej sferze stoi przed administracją publiczną, której cyfryzacja może stanowić istotny czynnik zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost efektywności obsługi i wsparcia obywateli.

Stawiając sobie za cel dalszą modernizację administracji publicznej i usprawnienie funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, zakładamy, że realizacja PZIP przyczyni się do podniesienia jakości komunikacji obywateli i innych interesariuszy z administracją publiczną. Zdefiniowane zostały również cele szczegółowe, które będą realizowane w ramach trzech kierunków interwencji:

 1. reorientacji administracji publicznej na usługi skoncentrowane wokół potrzeb obywatela,
 2. implementacji narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej;
 3. rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Działania państwa będą obejmowały zarówno stałe podnoszenie jakości e-usług, i zwiększanie łatwości dostępu do nich, ich przejrzystości i kompleksowości oraz użyteczności. Osiągnięcie celu Programu, będzie możliwe tylko w przypadku stopniowego dostosowania porządku prawnego państwa do wyzwań, jakie stawia technologia oraz szybkich zmian w tym obszarze. W celu zapewnienia otoczenia prawnego dla wdrażanych rozwiązań cyfrowych zakłada się przygotowanie jednego, spójnego aktu prawnego (tzw. kodeks cyfrowy), który będzie regulował wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, rozproszone dziś w różnych aktach prawnych.

Jednocześnie kontynuowane będą działania związane z budową nowoczesnych i uniwersalnych rozwiązań dla zaplecza administracji publicznej (back-office). Rezultaty tych działań będą wspierać jej rzeczywiste potrzeby, a w efekcie posłużą do uzyskania sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji, wesprą ujednolicanie procedur i przyczynią się do osiągnięcia wysokiej jakości przetwarzanych danych, niezbędnych do realizacji usług na rzecz obywateli. Wpłyną one również na zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej oraz obniżenie kosztów realizacji usług. Program zakłada zatem kontynuację działań związanych z centralizacją zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz integracją zasobów, jakie państwo ma w swoim ręku. Ponadto tworzona jest Architektura Informacyjna Państwa, która zapewni uporządkowane podejście do zarządzania systemami teleinformatycznymi wspierającymi funkcjonowanie administracji państwa.

Równocześnie prowadzona wielokierunkowo edukacja cyfrowa pozwoli m.in. na zwiększenie konkurencyjności gospodarki (przez podniesienie kompetencji cyfrowych specjalistów TIK), maksymalizację wykorzystania e-usług (przez przygotowanie obywateli do ich wykorzystywania) oraz zwiększenie dostępności administracji publicznej (przez przygotowanie pracowników administracji publicznej do wdrażania rozwiązań technologicznych). Długofalowym efektem działań w tym obszarze będzie wykształcenie aktywnej postawy obywateli wobec technologii cyfrowych.

Podkreślić należy, że zaktualizowany Program nadal będzie punktem odniesienia dla opiniowania projektów informatycznych kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, który dokonuje ich oceny pod kątem zgodności ze strategicznymi kierunkami rozwoju w obszarze informatyzacji. Dlatego załącznikiem nr 2 do Programu jest Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu. Został on opracowany w oparciu o propozycje z każdego z obszarów pozostających z zakresie kompetencji poszczególnych członków Rady Ministrów. Plan uwzględnia przedsięwzięcia, z których każde przypisane jest do konkretnego celu szczegółowego i kierunku interwencji, z określonym terminem realizacji i planowanym źródłem finansowania.

Założono, że w efekcie przeprowadzonych działań, polski sektor TIK, przy wsparciu instytucji publicznych, będzie w stanie konkurować z rynkami europejskim i światowym, a realizacja zakładanych celów przełoży się na:

 • szybszy rozwój gospodarczy kraju dzięki stworzeniu odpowiednich warunków dla wykorzystania potencjału technologii cyfrowych;
 • poprawę relacji państwa z obywatelem dzięki wdrożeniu personalizowanego
  i wielokanałowego kontaktu z urzędem;
 • podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej;
 • lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz rozwój technik i zdolności wykorzystywania danych w administracji publicznej
  i gospodarce;
 • podniesienie świadomości cyfrowej i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających bezpieczne i efektywne czerpanie korzyści z rozwoju technologii i narzędzi komunikacji.

Materiały

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022
Program​_Zintegrowanej​_Informatyzacji​_Państwa​_na​_lata​_2014-2022​_publ.DOCX 2.01MB
Załączniki do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Załączniki​_do​_Programu​_Zintegrowanej​_Informatyzacji​_Państwa.DOCX 0.06MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.01.2020 11:48 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
27.08.2018 14:36 Kinga Graczyk