Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Projekt dostarczy systemowych rozwiązań zwiększających dostępność i jakość danych publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie. Za pomocą API zostanie otwartych 6 rejestrów o dużym potencjale gospodarczym i społecznym. Rozbudowany portal danepubliczne.gov.pl ułatwi wyszukiwanie, analizę i wykorzystywanie danych. Powstaną i będą upowszechnione w ramach szkoleń dla administracji, standardy otwartości danych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznym.

Status projektu:

  • W realizacji
  • rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do rozbudowy danepubliczne.gov.pl
  • pracujemy nad standardami otwartości danych
  • w listopadzie ruszają pierwsze szkolenia dla administracji – z aspektów prawnych i technicznych udostępniania danych; w grudniu odbędzie się wizyta szkoleniowo-studyjna Pełnomocników ds. otwartości danych
  • rozpoczęły się prace nad dobudową API do bazy NFZ Kolejki

Zaangażowani:

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

 

Współpracują: 
•    Ministerstwo Finansów,
•    Główny Urząd Statystyczny
•    Narodowy Fundusz Zdrowia

Projekt a dokumenty strategiczne

Cele projektu są spójne z szeregiem dokumentów strategicznych, w których podkreśla się rolę otwartych danych. Należą do nich w szczególności:                                                                                                                                                                                                                

1)   Strategia Sprawne Państwo 2020 - cel 1 - Otwarty Rząd, działanie 1.1. Otwarcie zasobów sektora publicznego, Warszawa, 12.02.2013
http://administracja.mswia.gov.pl/adm/departament-administra/strategia-sprawne-panst/8085,Strategia-Sprawne-Panstwo-2020.html
2)    Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – cel 2 - Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, działanie 2.6.4. Otwarcie dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorstw i obywateli, Warsza-wa, 15.01.2013,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000073
3)    Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – kierunek interwencji Otwarty Rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w jego ramach: umożliwienie ponow-nego wykorzystywania publicznych zasobów informacyjnych, Warszawa, 27.09.2016
http://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-wrzesien-2016-r.html
4)    Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe oraz Budowa społeczeństwa informacyjnego, warszawa, 14.02.2017 
https://www.mr.gov.pl/media/34300/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf

Cel projektu

Poprawa dostępności i jakości danych publicznych oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystywania

Oczekiwane rezultaty

  •   poprawa jakości otwartych danych publicznych dzięki wypracowaniu i upowszechnie-niu standardów otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych;
  •  podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych;
  •  otwarcie przez API (Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji) sześciu rejestrów publicznych, które  przechowują lub udostępniają dane pu-bliczne o dużym potencjale gospodarczym i społecznym;
  •  ułatwienie wyszukiwania danych publicznych i ich ponownego wykorzystywania na portalu danepubliczne.gov.pl dzięki dostosowaniu go do  potrzeb różnych grup odbior-ców i rozbudowie funkcjonalności: konwertowania danych do formatów o wyższym stopniu otwartości,  wyszukiwania i korzystania z danych oraz ich podglądu i wstępnej analizy, a także poprawie użyteczności systemu i łatwości obsługi;
  •  upowszechnienie informacji o potencjale danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyściach wynikających z otwierania  danych.

Harmonogram realizacji projektu

 

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Opracowanie standardów otwartości danych

I kwartał 2018

Budowa API do 6 baz

IV kwartał 2018

Rozwój danepubliczne.gov.pl

I kwartał 2019

Szkolenia dla administracji

I kwartał 2018

Promocja

IV kwartał 2018

 

Finanse

Źródła finansowania:


•    Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
•    Budżet państwa

Wartość projektu: 
23 570 025,35PLN

Środki Unii Europejskiej: 
19 947 312,45 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa: 
3 622 712,90 PLN
 

Harmonogram finansowania

 

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Budżet (wartość w PLN)

 

4 630 542,34

12 119 783,25

5 556 828,16

1 262 871,60

 

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra  Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.
 

 


 

Opis założeń projketu Otwarte dane - dostep, standard, edukacja Pobierz plik: odt Opis założeń projketu Otwarte dane - dostep, standard, edukacja

Rozmiar : 0.52MB

OTWARTE DANE DOSTĘP STANDARD EDUKACJA - prezentacja Pobierz plik: pdf OTWARTE DANE DOSTĘP STANDARD EDUKACJA - prezentacja

Rozmiar : 7.31MB

logotypy
Zobacz więcej

Podstawa prawna

Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Pro-gramu otwierania danych publicznych".

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 10:25
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 10.01.2018 10:25
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński