Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) ma strategiczne znaczenie dla państwa, ponieważ zakłada budowę nowych, modernizację istniejących oraz określenie standardów inkorporowania przyszłych rejestrów państwowych.

Status projektu:

 • Przygotowywany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt a dokumenty strategiczne

Nowe wymagania w stosunku do SRP zdefiniował Program Zintegrowanej Informatyzacji Pań-stwa (PZIP) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2016 r. PZIP szczególny nacisk położył na stworzenie referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach państwowych oraz na tworzenie wysokiej jakości e-usług publicznych. Niniejszy pro-jekt realizuje również założenia przedstawione w innych dokumentach strategicznych:

Cel projektu

Celem projektu jest usprawnienie usług świadczonych przez administrację: administracji, oby-watelom i biznesowi poprzez:

 • modernizację funkcjonalności Systemu Rejestrów Państwowych;
 • stworzenie podstaw technologicznych i biznesowych do dołączania nowych rejestrów w celu świadczenia wysokiej jakości usług elektronicznych;
  • wdrożenie 20 nowych e-usług;
  • Weryfikacja ważności paszportu (A2C);
  • Weryfikacja ważności paszportu (A2B);
  • Podgląd danych osobowych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych (A2C);
  • Sprawdzenie możliwości opuszczenia kraju (A2C);
  • Powiadomienie o możliwości odbioru paszportu (A2C);
  • Powiadomienie o upływie terminu ważności, unieważnieniu lub anulowaniu paszportu (A2C);
  • Zgłoszenie zagubienia paszportu (A2C);
  • Zgłoszenie utraty dowodu osobistego (A2C);
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego (A2C);
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego (A2A);
  • Aktualizacja danych kontaktowych (A2C);
  • Sprawdzenie danych kontaktowych (A2C);
  • Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (A2A);
  • Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (A2A);
  • Zgłoszenie niezgodności danych w SRP (A2A);
  • Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (A2A);
  • Aktualizacja danych kontaktowych (A2A);
  • Weryfikowanie powiązania rodzic – dziecko wynikającego z aktu urodzenia (A2A);
  • Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka (A2A);
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka (A2C).
 • stworzenie centralnego Rejestru Dokumentów Paszportowych;
 • stworzenie centralnego Rejestru Danych Kontaktowych. 

Oczekiwane rezultaty

 • poprawa efektywności urzędów administracji publicznej dzięki digitalizacji i udostępnieniu nowych usług elektronicznych, z których obywatele i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przez internet,
 • optymalizacja procedur administracyjnych dzięki wykorzystaniu danych zawartych w rejestrach referencyjnych (np. PESEL),
 • ochrona praw i interesów konsumentów dzięki ograniczeniu możliwości kradzieży tożsamości poprzez rejestrowanie i przekazywanie informacji o utracie dokumentu tożsamości online do odpowiedzialnych instytucji,
 • uproszczenie procedur wnioskowania o paszport,
 • standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych - optymalizacja architektury w celu lepszego wykorzystania infrastruktury SRP i podniesie poziomu dostępności systemu,
 • usprawnienie kontaktów administracji z obywatelami w istotnych dla nich sprawach.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Moduł raportowania operacyjnego

II kwartał 2018

Standardy tworzenia i dołączania nowych

rejestrów do SRP

IV kwartał 2018

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

 

IV kwartał 2018

E-usługi

II kwartał 2020

Rejestr Dokumentów Paszportowych

(RDP)

I kwartał 2020

Finanse

Harmonogram finansowania

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Budżet (wartość w PLN)

0

12 491 545,98

27 333 971,90

21 777 287,83

6 123 908,29

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Dowolna treść

Aktualny status:

 • w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa (wniosek o dofinansowania oraz studium wykonalności) do dofinansowania w ramach POPC
 • trwają prace dotyczące budowy i włączenia w SRP Systemu Rejestracji Broni, które na zlecenie MSWiA zostaną wykonane przez COI pod nadzorem MC (II kwartał 2018 r.)  W ramach ww. projektu rozwój SRP opracowana zostanie dokumentacja zawierająca standardy tworzenia i dołączania nowych rejestrów i ewidencji do SRP (III kwartał 2017 roku).
 • W zakresie zapewnienia gotowości legislacyjnej dla projektu aktualnie prowadzone są prace nad zmianami prawnymi w zakresie odnoszącym się do Systemu Rejestrów Państwowych. 

 

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” ((MP 2016 poz. 1106))

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano:
Zaktualizowano: 11.09.2017 14:42
Informację udostępnił: