Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

ikona

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP) ma strategiczne znaczenie dla państwa. W jego ramach zostaną zmodernizowane istniejące rejestry, zbudowane nowe oraz zostaną określenie standardy tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych.

 

Status projektu:

 • Przygotowywany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt a dokumenty strategiczne

Nowe wymagania w stosunku do SRP zdefiniował Program Zintegrowanej Informatyzacji Pań-stwa (PZIP) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2016 r. PZIP szczególny nacisk położył na stworzenie referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach państwowych oraz na tworzenie wysokiej jakości e-usług publicznych. Niniejszy pro-jekt realizuje również założenia przedstawione w innych dokumentach strategicznych:

Cel projektu

Celem projektu jest usprawnienie usług świadczonych przez administrację: administracji, oby-watelom i biznesowi poprzez:

 • modernizację funkcjonalności Systemu Rejestrów Państwowych;
 • stworzenie podstaw technologicznych i biznesowych do dołączania nowych rejestrów w celu świadczenia wysokiej jakości usług elektronicznych;
  • Wdrożenie 20 nowych e-usług;
  • Weryfikacja ważności paszportu (A2C);
  • Weryfikacja ważności paszportu (A2B);
  • Podgląd danych osobowych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych (A2C);
  • Sprawdzenie możliwości opuszczenia kraju (A2C);
  • Powiadomienie o możliwości odbioru paszportu (A2C);
  • Powiadomienie o upływie terminu ważności, unieważnieniu lub anulowaniu paszportu (A2C);
  • Zgłoszenie zagubienia paszportu (A2C);
  • Zgłoszenie utraty dowodu osobistego (A2C);
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego (A2C);
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego (A2A);
  • Aktualizacja danych kontaktowych (A2C);
  • Sprawdzenie danych kontaktowych (A2C);
  • Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (A2A);
  • Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (A2A);
  • Zgłoszenie niezgodności danych w SRP (A2A);
  • Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (A2A);
  • Aktualizacja danych kontaktowych (A2A);
  • Weryfikowanie powiązania rodzic – dziecko wynikającego z aktu urodzenia (A2A);
  • Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka (A2A);
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka (A2C).
 • stworzenie centralnego Rejestru Dokumentów Paszportowych;
 • stworzenie centralnego Rejestru Danych Kontaktowych. 

Oczekiwane rezultaty

 • poprawa efektywności urzędów administracji publicznej dzięki digitalizacji i udostępnieniu nowych usług elektronicznych, z których obywatele i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przez internet,
 • optymalizacja procedur administracyjnych dzięki wykorzystaniu danych zawartych w rejestrach referencyjnych (np. PESEL),
 • ochrona praw i interesów konsumentów dzięki ograniczeniu możliwości kradzieży tożsamości poprzez rejestrowanie i przekazywanie informacji o utracie dokumentu tożsamości online do odpowiedzialnych instytucji,
 • uproszczenie procedur wnioskowania o paszport,
 • standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych - optymalizacja architektury w celu lepszego wykorzystania infrastruktury SRP i podniesie poziomu dostępności systemu,
 • usprawnienie kontaktów administracji z obywatelami w istotnych dla nich sprawach.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Moduł raportowania operacyjnego

III kwartał 2019

Standardy tworzenia i dołączania nowych

rejestrów do SRP

III kwartał 2018

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

 

I kwartał 2019

E-usługi

II kwartał 2018 do IV kwartał 2020

Rejestr Dokumentów Paszportowych

(RDP)

III kwartał 2020

Finanse

Źródła finansowania:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 84,63%
Budżet państwa – 15,37%

Wartość projektu:
67 755 598,00 zł brutto

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Aktualny status:

 • wniosek o dofinansowania w ramach POPC w trakcie oceny merytorycznej
 • w zakresie zapewnienia gotowości legislacyjnej dla projektu aktualnie prowadzone są prace nad zmianami prawnymi w zakresie odnoszącym się do Systemu Rejestrów Państwowych – etap Rady Ministrów

 

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” ((MP 2016 poz. 1106) )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.02.2018 13:23
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 13.02.2018 13:23
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl