Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy jest dokumentem strategicznym, określającym działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest zapewnienie powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Nadrzędnymi celami realizowanymi przez Narodowy Plan Szerokopasmowy są: rozwój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pobudzenie popytu na usługi dostępowe o wysokich przepływnościach.

Cele NPS są zgodne z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) i obejmują: 

 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku. 
 2. Doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku;

Co jest naszym celem?

Głównym celem Narodowego Planu Szerokopasmowego jest zapewnienie, dostępnej na całym terytorium Rzeczypospolitej,  infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej:

 • szybki dostęp do globalnej sieci Internet;
 • bezpieczny i szybki dostęp do elektronicznych usług publicznych oraz sprawną komunikację między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem; 
 • rozwój społeczeństwa cyfrowego; 
 • rozwój nowoczesnej edukacji; 
 • rozwój badań i innowacji; 
 • tworzenie jednolitego rynku cyfrowego;

Jakie przyniesie to korzyści?

Korzyściami, z wdrożenia Narodowego Planu Szerokopasmowego jest wzrost dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, która będzie tańsza i oferować będzie wyższe prędkości przesyłania danych przez użytkowników. Wzrośnie również popyt na dostęp do Internetu a tym samym świadomość i umiejętności użytkowników w zakresie jego możliwości. Warto także zwrócić uwagę na Internet rzeczy, który mógłby przynieść użytkownikom szereg nowych usług takich jak np. smarthome, smart city itp.. Zapewnienie łączności M2M (Maszyna do Maszyny) jest zjawiskiem coraz częściej spotykanym na świecie. Przynosi ono takie rozwiązania jak inteligentne parkingi, optymalizacja ruchu pojazdów, inteligentne oświetlenie, wykrywanie pożarów lasów i monitoring zagrożeń powodziowych. 

Jak to działa?

By spełnić główne założenia związane z NPS, którymi m.in. jest usunięcie barier prawnych, rozwój społeczeństwa cyfrowego, czy tworzenie jednorodnego rynku cyfrowego, Ministerstwo Cyfryzacji realizuje następujące działania:

 1. Zachęty inwestycyjne dla operatów telekomunikacyjnych

W tym celu, konieczne jest zapewnienie stabilnego i sprzyjającego inwestycjom środowiska prawno-regulacyjnego. Dodatkowo, by w pełni wykorzystać infrastrukturę już istniejącą Ministerstwo Cyfryzacji stara się zapewnić dostęp do informacji o istniejących rozwiązaniach, dokonanych budowach, projektach a także o popycie. W NPS przedstawiono szereg działań i narzędzi, które mogą pomóc zachęcić operatorów do inwestowania, w tym między innymi:

 • Tworzenie otoczenia prawno-regulacyjnego sprzyjającego inwestycjom w infrastrukturę szerokopasmową;
 • Promocja  współinwestycji ;
 • Zapewnienie dostępu do informacji o infrastrukturze, projektach i popycie;
 • Inwentaryzacja infrastruktury szerokopasmowej i zapewnienie map pokrycia sieciami szerokopasmowymi i usługami;
 • Wsparcie dla inwestycji w sieci bezprzewodowe;
 • Koordynacja planów inwestycyjnych w infrastrukturę (drogową, wodną, kanalizacyjną);
 1. Inwestycje z wykorzystaniem środków publicznych

Wynikają one między innymi ze względu na utrzymująca się lukę cyfrową, która powstała między obszarami wiejskimi i resztą kraju. By usunąć te różnice  konieczne będzie dokonanie szeregu inwestycji w obszarach o najsłabiej rozwiniętej sieci szerokopasmowej. Wsparcie z wykorzystaniem środków publicznych jest udzielane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (rozporządzenie). Zgodnie z rozporządzeniem wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co jest każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.

 1. Stymulowanie popytu na usługi szerokopasmowe

Ministerstwo Cyfryzacji zakłada działania w trzech segmentach. Pierwszy to zwiększanie świadomości. By tego dokonać, konieczna jest edukacja cyfrowa, popularyzacja korzyści płynących z Internetu, włączenie cyfrowe wszystkich grup społecznych a także zwiększanie umiejętności cyfrowych. Kolejnym segmentem jest „dostępność”. Staramy się skupiać na zwiększaniu powszechności w dostępie do nowych technologii, minimalizacji kosztów, oraz wzroście dostępności komputerów i Internetu w szkołach czy bibliotekach. Ostatnim segmentem jest „atrakcyjność”, który dotyczyć będzie wsparcia rozwoju usług napędzających popyt na dostęp do Internetu. Szereg rozwiązań, które już działają w Polsce w wymierny sposób zwiększyły popyt na Internet szerokopasmowy. 

Narodowy Plan Szerokopasmowy w otoczeniu strategicznych dokumentów

NPS jest spójny ze średniookresową strategiami rozwoju kraju – Strategią Rozwoju Kraju 2020 i długookresową strategią rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności i jest dokumentem wykonawczym do Strategii Sprawne Państwo.
Narodowy Plan Szerokopasmowy  w 2016 roku został uwzględniony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze Cyfryzacja w ramach projektów strategicznych.

Narodowy Plan Szerokopasmowy w otoczeniu europejskich dokumentów strategicznych

Przy opracowywaniu NPS kierowano się założeniami strategii Europa 2020 i dokumentów z nią powiązanych. W tym zakresie dla NPS istotną rolę odgrywała Europejską Agendą Cyfrową (EAC), której cele przyjął NPS. 

Podsumujmy

Dokument NPS przedstawia cele związane z rozwojem infrastruktury, które mają zapewnić ogólnopolski dostęp do sieci szerokopasmowej oraz zwiększenie popytu na usługi wysokich prędkości. 
 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.12.2017 10:00
Osoba publikująca: Julia Lewandowska
Zmodyfikowano: 13.12.2017 10:00
Osoba modyfikująca: Julia Lewandowska