W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Otwarte dane plus

18.09.2018

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od czerwca 2017 r. w projekcie Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja (OD-DSE), który ma na celu zwiększenie ponownego wykorzystywania danych publicznych w Polsce. Nowy projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach II osi POPC E administracja i otwarty rząd, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Grafika z napisem: Wejdź na dane.gov.pl

Główne działania w projekcie:

 • otwarcie przez API baz partnerów projektu tj.: Dziedzinowych Baz Wiedzy (GUS), rejestrów publicznych w turystyce (MSiT) oraz Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR (MF);
 • wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl narzędzi ułatwiających zarządzanie procesem otwierania danych i jego koordynację (m.in. monitorowanie błędów i pomysłów zgłaszanych przez użytkowników, analizę statystyk dot. udostępniania i wykorzystywania danych itp.);
 • wypracowanie przez Laboratorium Otwartych Danych w MC raportów z rekomendacjami dot. otwierania danych, mających na celu usystematyzowanie i eksperckie wsparcie procesu otwierania danych w urzędach centralnych. Laboratorium zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie: analitycznym, prawnym, technicznym i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz będzie prowadzić badania, które ułatwią otwieranie danych;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników instytucji korzystających z produktów projektu w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych w pracy urzędniczej – rozwinięcie działań z projektu OD-DSE. Planowane są kursy, szkolenia, warsztaty, w tym wymiana doświadczeń z innymi instytucjami.
 • upowszechnianie informacji na temat potencjału i korzyści z danych otwieranych w ramach projektu, na portalu dane.gov.pl oraz możliwości ich ponownego wykorzystywania.

Status projektu:

W realizacji.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji
 

Współpracują: 

 1. Główny Urząd Statystyczny (GUS) - współpraca przy modernizacji i otwieraniu przez API Dziedzinowych Baz Wiedzy;
 2. Ministerstwo Finansów (MF) - współpraca przy otwieraniu przez API Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR);
 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) - współpraca przy otwieraniu przez API rejestrów publicznych w turystyce.

 
Projekt a dokumenty strategiczne

Cele projektu wpisują się w następujące strategie, w których podkreśla się rolę otwartych danych:  

 1. Strategia Sprawne Państwo 2020 - cel 1 - Otwarty Rząd, działanie 1. Otwarcie zasobów sektora publicznego.
 2. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – cel 2 - Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, działanie 6.4. Otwarcie dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorstw i obywateli.
 3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – kierunek interwencji Otwarty Rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w jego ramach: umożliwienie ponownego wykorzystywania publicznych zasobów informacyjnych.
 4. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe oraz Budowa społeczeństwa informacyjnego.

Cel projektu

Cel ogólny:

wzrost ilości i poprawa jakości otwartych danych publicznych oraz zwiększenie ich ponownego wykorzystywania.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie ilości danych o wysokim potencjale dla ponownego wykorzystywania, dostępnych przez API;
 • zwiększenie ilości i poprawa jakości danych udostępnianych przez instytucje, objęte działaniami Pełnomocników ds. otwartości danych;
 • poprawa kompetencji pracowników instytucji korzystających z produktów projektu, zaangażowanych w udostępnianie danych
 • promocja ponownego wykorzystywania danych i zwiększenie wykorzystania danych udostępnionych na portalu dane.gov.pl w ramach projektu.

Założone cele i rezultaty projektu w pełni wpisują się w cel szczegółowy 4 POPC: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Zaplanowane w projekcie działania o charakterze systemowym będą mieć wpływ na jakość, zakres i poziom otwartości udostępnianych danych administracji.

Oczekiwane rezultaty:

 1. Realizacja projektu dostarczy wymiernych, konkretnych korzyści o charakterze społecznym i gospodarczym. Dane z rejestrów publicznych o dużym potencjale społeczno-ekonomicznym zostaną udostępnione w Internecie do ponownego wykorzystywania. Zapewniony zostanie łatwy, bezkosztowy, nie angażujący administracji publicznej, automatyczny dostęp do aktualnych danych publicznych dla każdego zainteresowanego. Udostępnienie danych przez API umożliwi ich dowolne wykorzystywanie w analizach, produktach, aplikacjach czy usługach. 
 2. Dzięki działaniom Laboratorium Otwartych Danych kolejne zasoby danych instytucji współpracujących przy realizacji projekt zostaną udostępnione w sposób otwarty, uporządkowany, odpowiadający na potrzeby odbiorców i zgodny ze standardami otwartości danych, wypracowanymi w ramach projektu OD-DSE.
 3. Nowe funkcjonalności portalu dane.gov.pl usprawnią zarządzanie i monitorowanie procesu otwierania danych, ich jakości i wykorzystania. Działania te wpłyną na zwiększenie ilości otwartych danych udostępnianych na dane.gov.pl przez dysponentów, poprawę ich jakości i użyteczności, a także szybsze reagowanie na potrzeby odbiorców danych – użytkowników portalu.
 4. Dane publiczne w większym stopniu i bardziej efektywnie będą wykorzystywane w pracy przeszkolonych urzędników, wskutek czego analizy przygotowane w administracji publicznej na potrzeby Oceny Skutków Regulacji, strategii, ewaluacji, zyskają na jakości. Akademia Otwartych Danych oddolnie przyczyni się do opierania polityk publicznych i działań administracji publicznej na danych.
 5. Planowane w projekcie działania przełożą się w konsekwencji na wzrost świadomości obywateli i pracowników administracji na temat korzyści wynikających z otwartych danych i zwiększenie ich wykorzystania.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Wypracowanie raportów z rekomendacjami dla urzędów centralnych przez Laboratorium

otwartych danych
I kw 2019 – I kw 2022
Wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalności IV kw 2019 – I kw 2022
Zamieszczenie API do 5 baz na dane.gov.pl I kw 2019 – I kw 2022
Działania szkoleniowe dla pracowników administracji I kw 2019 – I kw 2022
Promocja I kw 2019 – I kw 2022
   

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Wartość projektu: 32 425 837,46 zł brutto

Środki Unii Europejskiej: 27 441 986,24 zł brutto

Współfinansowanie z budżetu państwa: 4 983 851,22 zł brutto

 

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzania do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji.