Rejestry i ewidencje prowadzone w Ministerstwie Cyfryzacji

1. Rejestr Pełnomocników Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr prowadzi Departament Cyberbezpieczeństwa.

Informacje o pełnomocnikach (instytucja, imię i nazwisko, służbowy email i ew. telefon) udostępniamy na wniosek / zapytanie składane do sekretariatu departamentu w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji, telefon: +48222455703; e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl.

2. Centralna Ewidencja Pojazdów

Ewidencję prowadzi Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEP można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz korzystając ze strony: cepik.gov.pl.

3. Centralna Ewidencja Kierowców

Ewidencję prowadzi Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEK można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz korzystając ze strony - adres: cepik.gov.pl.

4. Rejestr PESEL

Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) prowadzi Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w rejestrze PESEL można znaleźć w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).
Więcej informacji można znaleźć, korzystając ze stron: 
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/czym-jest-rejestr-pesel
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/czym-jest-numer-pesel
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel

5. Rejestr Dowodów Osobistych

Rejestr prowadzi Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych można znaleźć w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131).

Wykaz unieważnionych dowodów osobistych – wykaz prowadzony w formie elektronicznej, przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym są informacje o seriach i numerach unieważnionych dowodów osobistych oraz o seriach i numerach błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietach dowodów osobistych (art. 53 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Więcej informacji można znależć, korzystając ze stron:
- sprawdź swoje dane w rejestrze dowodów osobistych:
  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-dowodow-osobistych ;
- sprawdź czy dowód jest unieważniony:
  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony ;
- sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru:
  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

6. Rejestr Stanu Cywilnego

Rejestr prowadzi Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów.

Rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, w którym rejestrowane są zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym urodzenia, małżeństwa i zgony (rejestr prowadzony przez kierowników urzędów stanu cywilnego).

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Stanu Cywilnego można znaleźć w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741).

7. Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych

Ewidencję prowadzi Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEWIUDP można znaleźć w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2013 poz. 268).

Korzystając ze strony: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy, można sprawdzić czy paszport jest gotowy do odbioru.

8. Rejestr Umów/Zamówień

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Rejestr powyższy jest dostępny po kliknięciu na link:
http://mc.bip.gov.pl/rejestr-umow-zamowien/rejestr-umow-zamowien-finansowanych-w-2016.html

9. Rejestr Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Departamentu Budżetu i Finansów,

telefon: +48222455453; e-mail: sekretariat.dbif@mc.gov.pl

10. Rejestr Krajowych Podróży Służbowych

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Departamentu Budżetu i Finansów,

telefon: +48222455453; e-mail: sekretariat.dbif@mc.gov.pl

11. Rejestr Zarządzeń Ministra Cyfryzacji

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).

Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzysakć w sekretariacie Departamentu Prawnego,

telefon: sekretariat.dp@mc.gov.pl

12. Rejestr Decyzji Ministra Cyfryzacji    

Rejestr prowadzi Departament Prawny.

Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretariacie Departamentu Prawnego,

telefon: +48222455915; e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

13. Rejestr Pełnomocnictw i Upoważnień Ministra Cyfryzacji

Rejestr prowadzi Departament Prawny.

Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretariacie Departamentu Prawnego,

telefon: +48222455915; e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

14. Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej oraz Wniosków o Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Rejestr prowadzBiuro Ministra.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Biura Ministra

telefon: +48222455931; e-mail: sekretariat.bm@mc.gov.pl.

15. Ewidencja Pełnomocnictw i Upoważnień udzielanych Ministrowi Cyfryzacji

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra

telefon: +48222455931; e-mail: sekretariat.bm@mc.gov.pl.

16. Ewidencja podmiotów, do których składu osobowego zostali powołani minister, sekretarz stanu, podsekretarz stanu lub szef Gabinetu Politycznego Ministra.

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra.

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra,

telefon: +48222455931; e-mail: sekretariat.bm@mc.gov.pl.

17. Ewidencja podmiotów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy ministerstwa.

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra.

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra,

telefon: +48222455931; e-mail: sekretariat.bm@mc.gov.pl.

18. Ewidencja Osób Upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

telefon: +48222455917; e-mail:sekretariat.bdg@mc.gov.pl.

19. Rejestr  Zarządzeń oraz Decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

telefon: +48222455917; e-mail: sekretariat.bdg@mc.gov.pl.

20. Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw Udzielonych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego,

telefon: +48222455917; e-mail: sekretariat.bdg@mc.gov.pl.

21. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Rejestr prowadzi Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać pisząc na adres: kontakt@danepubliczne.gov.pl lub w sekretariacie departamentu,

telefon: +48222455544; e-mail: sekretariat.druciod@mc.gov.pl.

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.04.2018 12:09
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 05.04.2018 12:09
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl