W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw – likwidacja kolejnych barier inwestycyjnych dla sieci szerokopasmowych

12.02.2016

Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 11 lutego 2016 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw. Uchwalenie ustawy ułatwi budowę sieci szerokopasmowych, w tym tych realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz wprowadza postulowane i oczekiwane zmiany dla zwiększonych inwestycji operatorów telefonii komórkowych m.in. w związku z organizowanymi w lipcu br. Światowymi Dniami Młodzieży.

15 maja 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Dyrektywa ta w swoich rozwiązaniach bazuje w części na obowiązującej w Polsce ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa), dlatego też część z nich obowiązuje już w polskim prawie. Pełną implementacją dyrektywy będzie  projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw – przyjęty w dniu 11 lutego br. przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Ministerstwo Cyfryzacji, mając na uwadze doświadczenia z realizacji projektów szerokopasmowych z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz postulaty środowiska telekomunikacyjnego wypracowane w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, skorzystało z przewidzianej w dyrektywie możliwości przyjęcia w pewnym zakresie środków dalej idących niż te z dyrektywy.

Proponowane przepisy mają zmniejszyć obciążenia na etapie przygotowania inwestycji i przyspieszyć budowę sieci telekomunikacyjnych w Polsce.

Główne rozwiązania wprowadzane ustawą:

 1. Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępniania swojej infrastruktury na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budowy szybkich sieci szerokopasmowych.

 2. Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o posiadanej infrastrukturze technicznej na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w celu zaplanowania szybkiej sieci szerokopasmowej.

 3. Utworzenie pojedynczego punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez Prezesa UKE, za pomocą którego będzie można uzyskać informację m.in. o procedurach w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, a także informacje o istniejącej infrastrukturze technicznej oraz o planach inwestycyjnych w tym zakresie.

 4. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeżeli budynek nie jest jeszcze w taką wyposażony a jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obejmującej również ingerencję w jakąkolwiek infrastrukturę techniczną wewnątrz budynku.

 5. Możliwość określenia przez Prezesa UKE w drodze decyzji, tzw. ramowych warunków dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji, które będą wiązać podmioty zainteresowane przy zawieraniu umów o dostęp.

 6. Wprowadzenie obowiązku koordynacji robót budowlanych i przekazywania o nich informacji. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł budować sieć w większej synergii z innymi inwestycjami publicznymi tzn. tym samym czasie i w tym samym miejscu co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych.

 7. Doprecyzowanie przepisów megaustawy z 2010 r. w zakresie lokalizowania i użytkowania instalacji radiokomunikacyjnych na istniejących obiektach budowlanych, co będzie miało pozytywny wpływ na inwestycje związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się lipcu br.

 8. Wprowadzenie obowiązku udostępniania kanałów technologicznych w drodze decyzji administracyjnej (dotychczas w drodze umowy dzierżawy lub najmu) oraz delegacji ustawowej do określenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 metra bieżącego kanału technologicznego, które nie mogą być wyższe niż:

  • 7,00 zł – w przypadku rury osłonowej,

  • 5,50 zł – w przypadku rury światłowodowej,

  • 1,00 zł – w przypadku mikrorury wchodzącej w skład mikrorur.

 9. Dla właścicieli infrastruktury technicznej, którzy współpracują ze starostą przy budowaniu powiatowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), poprzez przekazywanie informacji o posiadanej infrastrukturze i jej lokalizacji, wprowadzenie preferencyjnych zasad udostępniania zbiorów danych powiatowej bazy GESUT:

  • pierwsze udostępnienie darmowe,

  • każde kolejne udostępnienie płatne w wysokości 10% opłaty podstawowej.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to maksymalnie koniec marca 2016 r.

Materiały

Projekt ustawy w najnowszej wersji
projekt​_zmiany​_megaustawy​_po​_ksrm​_ver​_robocza.pdf 0.41MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2017 10:09 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka