W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zintegrowana Platforma Analityczna - projekt przygotowawczy

POPC.02.02.00-00-0004/17-00 „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn.: Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back - office w administracji rządowej”.

Zintegrowana Platforma Analityczna będzie centralnym systemem analizy danych gromadzonych i tworzonych przez administrację publiczną oraz danych dostępnych z innych źródeł. Potrzeba stworzenia takiego systemu wynika z rozdrobnienia obecnych rozwiązań raportowych i analitycznych, którymi posługują się różne instytucje państwa. Tym samym nie ma możliwości analizowania danych na poziomie ponadresortowym i podejmowania decyzji o szerszym zakresie niż jedna instytucja czy resort.

Status projektu:

Przygotowywany

Zaangażowani:

Instytucja odpowiedzialna: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Podmioty współpracujące: 

  • Ministerstwo Zdrowia,
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Prawidłowe podejmowanie decyzji przez organy państwa i właściwe kształtowanie prawa wymaga szerokiej wiedzy, coraz częściej wykraczającej poza dane, które posiada pojedyncza instytucja. Projekt koncentruje się zatem, w pierwszej kolejności, na tych aspektach zarządzania w instytucjach publicznych, w których występuje największa potrzeba łączenia ze sobą danych z różnych dziedzin.
Są to miedzy innymi:

  • badanie czy e-usługi, których dostarczają poszczególne instytucje są dokładnie tymi, których – w pierwszej kolejności – oczekują obywatele.,
  • skuteczne zapewnienie zdrowia społeczeństwa i jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy publicznych, na które składają się zarówno ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w rolnictwie i poza nim, ale też ochrona zdrowia, rehabilitacja i świadczenia wypłacane przez różne instytucje,
  • zagadnienia sprawności systemu edukacji, które dla pełnego obrazu sytuacji wymagają analizy nie tylko danych o samej edukacji, ale też rynku pracy, osób absolwentów w wielu aspektach ich funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu edukacji.

Samo posiadanie dobrych danych nie jest jeszcze gwarantem poprawy jakości zarządzania - dla pełnego sukcesu konieczne jest rzeczywiste ich wykorzystanie w procesach podejmowania decyzji. Dlatego też projekt obejmuje, poza budową rozwiązań, wdrożenie zmienionych procesów zarządczych w instytucjach partnerskich, a także monitoring efektów po wdrożeniu wraz z ewentualnymi korektami.

Partnerami Projektu są instytucje mające potrzeby analityczne oraz instytucje naukowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako centralny podmiot dpowiedzialny za wszelkie rozwiązania platformowe administracji, zapewni w projekcie koordynację wszystkich działań oraz wszelkie komponenty wspólne.

Zintegrowana Platforma Analityczna będzie środowiskiem badawczym wyposażonym w zaawansowane mechanizmy ochrony poufności, ale równocześnie otwartym na nowe zastosowania i szeroką współpracę z ze środowiskiem naukowym. Przyjmuje się jednak, że najważniejsze zastosowania ZPA będą miały charakter spraw ogólnokrajowych, a zleceniodawcami zadań analitycznych będą ministerstwa i urzędy centralne.

Projekt a dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne, na podstawie których realizowany jest projekt:

Cel projektu

Celem budowy i eksploatacji Zintegrowanej Platformy Analitycznej (ZPA) jest podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości.

Właściwa wiedza, dostarczana we właściwym czasie do właściwych osób pomoże instytucjom publicznym lepiej gospodarować środkami publicznymi i lepiej zaspokajać potrzeby społeczne.

Oczekiwane rezultaty

Budowa platformy będzie odbywała się etapami. W ramach 6 wytypowanych obszarów problemów społecznych zostaną opracowane i wdrożone rozwiązania analityczne służące lepszemu zarządzaniu w odpowiednich instytucjach odpowiedzialnych.
Dzięki podejściu etapowemu pierwsze efekty projektu spodziewane są już w pierwszym roku realizacji.
Rezultatami projektu będą z jednej strony poprawione procesy zarządzania w wytypowanych 6 obszarach, ale również uniwersalna platforma o szerokich zastosowaniach, wyposażona w stworzone centralnie rozwiązania informatyczne - narzędzia transferu danych od wielu instytucji, narzędzia łączenia i zaawansowanych analiz, a także zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, ochrony poufności, prywatności oraz weryfikacji dopuszczalności prawnej przetwarzania.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie Przewidywana data realizacji
Wdrożenie pilotażowe analityki e-usług administracji Q3 kwartał 2017
Szacowany termin dostarczenia rezultatów I etapu Q2 kwartał 2019
Średnia długość kolejnych etapów 8 m-cy

Finanse

Źródła finansowania:

  • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Budżet państwa

Wartość projektu: 41, 998 mln PLN
Środki Unii Europejskiej: 35, 543 mln PLN
Współfinansowanie z budżetu państwa: 6, 455 mln PLN

Harmonogram finansowania

Rok ogółem 2018 2019 2020 2021
Budżet (wartość w mln PLN) 41, 998 2, 949 21, 698 12, 572 4, 779

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Potencjalne zagrożenia i ryzyka

Trwają prace nad uniknięciem zastosowania kryteriów ograniczających konkurencyjność w planowanych postępowaniach. W tym celu opracowywane są modele licencyjne oprogramowania standardowego, opartego na umowach ramowych i pozwalające na dynamiczne, stosowne do potrzeb, wykorzystanie oprogramowania. Ewentualne opóźnienie tego procesu mogą istotnie zmniejszyć zakres zastosowań platformy i obniżyć wartość korzyści.

Aktualny status

W ramach działań pilotażowych przygotowano pierwszą wersję platformy analityki e-usług udostępnioną pod adresem widok.gov.pl

Przedmiotowe działania zrealizowano ze środków budżetu państwa.

Oczekujemy na akceptację Opisu założeń projektu (fiszki projektowej) przez KRMC.

W przygotowaniu jest Wniosek do Dofinansowania wraz załącznikami dla projektu docelowego Zintegrowana Platforma Analityczna.

Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z Studium Wykonalności i innymi wymaganymi załącznikami – Lipiec 2018.

Ostatnio zrealizowane działania:

30.11.2017 Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu wspierającego przygotowanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Zintegrowana Platforma Analityczna”
24.11.2017 Dialog techniczny dla producentów, integratorów i architektów rozwiązań analitycznych zainteresowanych Projektem ZPA
15.05.2018 Publiczna prezentacja projektu pn. „Zintegrowana Platforma Analityczna”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
11.05.2018 Odbiór Studium Wykonalności od Wykonawcy zewnętrznego
29.06.2018 Rozpoczęcie dialogu technicznego, w celu: Uniknięcia zastosowania kryteriów ograniczających konkurencyjność w planowanych postępowaniach. Przegląd dostępnych na rynku narzędzi analitycznych, ETL oraz Data Engineering. Opracowanie i ocena stosowalności modelu licencyjnego oprogramowania standardowego, opartego na umowach ramowych i pozwalającego na dynamiczne, stosowne do potrzeb, wykorzystanie oprogramowania.
10.07.2018 Przekazanie opisu założeń projektu do Sekretariatu KRMC

Kontakt

Joanna Baranowska
E-mail: joanna.baranowska@mc.gov.pl

POPC.02.02.00-00-0004/17-00 „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn.: Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back - office w administracji rządowej”

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.11.2020 10:55 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
26.07.2018 15:36 Tadeusz Płaczkiewicz
{"register":{"columns":[]}}