Budzęt 2019 n

 • Budżet na 2019 r. pozwala na realizację polityki społecznej, rozwojowej i inwestycyjnej rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Dochody budżetu państwa w 2019 r. mają wynieść 387,7 mld zł, z czego blisko 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT. Wydatki budżetu państwa wyniosą 416,2 mld zł.
 • Zaplanowany w 2019 r. deficyt (28,5 mld zł) jest stabilny a jednocześnie – tak jak w poprzednich latach – niższy niż rok wcześniej i zgodny ze wszystkimi regułami unijnymi.

Ustawa budżetowa na rok 2019 zakłada wydatki na poziomie 416,2 mld zł. To o 19 mld zł (4,8%) więcej niż w 2018 r. Planowane dochody to 387,7 mld zł, w tym 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT. Ustawa przewiduje też wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.), inflację w wysokości 2,3 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.) oraz wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Środki na najważniejsze cele społeczne i gospodarcze

Kontynuowana będzie realizacja wielu programów społecznych. Dzięki powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych, więcej pieniędzy trafi na dofinansowanie budowy oraz remontów dróg i mostów („Mosty+"). Wzrosną wydatki na obronność (o 3,5 mld zł), dzięki czemu zapewnione będzie finansowanie na poziomie 2% PKB.

Główne wydatki to:
 • 97,6 mld zł na ochronę zdrowia,
 • 84,5 mld zł na oświatę, naukę i szkolnictwo wyższe,
 • 79,6 mld zł na obronność i bezpieczeństwo,
 • 66,2 mld na realizację zadań społecznych,
 • kilkukrotny wzrost nakładów na drogi samorządowe (Fundusz Dróg Samorządowych),
 • wzrost nakładów na renty i emerytury i inne świadczenia – związany zarówno ze wzrostem wysokości świadczeń (waloryzacja procentowo-kwotowa) jak i obniżeniem wieku emerytalnego,
 • odmrożenie większości kwot bazowych (i ich wzrost o 2,3%),
 • wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników szkół wyższych, służb mundurowych, KAS.

Dalszy wzrost dochodów budżetowych

Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, będą mieć wpływ kontynuowane działania z 2018 r. oraz nowe działania, które mają zwiększyć dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. M.in.:

 • mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment),
 • ustawa o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
 • obowiązek raportowania schematów podatkowych,
 • rozwój systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wyższe dochody gmin

Obok zmian, które będą wzmacniać dochody budżetu państwa, w 2019 r. wprowadziliśmy rozwiązania wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność. To m.in. nowa 9 proc. stawka w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz modyfikacja preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulga IP Box).

W 2019 r., w stosunku do 2018 r., ponownie wzrośnie udział gmin we wpływach z PIT.

Article List

Ustawa

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku - podpisana przez Prezydenta RP 30 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.198)

Projekty ustawy

W tej zakładce znajdują się projekty powstałe na kolejnych etapach tworzenia ustawy budżetowej

Szablony i instrukcje

Plan budżetu państwa na rok 2019 - szablony i instrukcje wprowadzania danych do zbiorów oraz informacje dodatkowe w zakresie rozdysponowania przyznanej dodatkowo kwoty na wynagrodzenia

Założenia do ustawy

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019

Nota budżetowa

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.01.2019 11:56
Osoba publikująca: Filip Tokarski
Zmodyfikowano: 25.01.2019 11:56
Osoba modyfikująca: Filip Tokarski