W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komisja Nadzoru Audytowego

Informacje ogólne

Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór publiczny nad:

 • wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;
 • działalnością firm audytorskich;
 • działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym w zakresie wpisu do rejestru i na listę;
 • działalnością firm audytorskich zatwierdzonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej i wpisanych na listę na podstawie art. 58, w zakresie przewidzianym niniejszą ustawą;
 • działalnością jednostek audytorskich pochodzących z państwa trzeciego i wpisanych na listę  tych jednostek, w zakresie przewidzianym ustawą.

Komisja Nadzoru Audytowego działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421). Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.

Zadania Komisji

Do zadań Komisji Nadzoru Audytowego należy m.in.:

 • zatwierdzanie uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  (PIBR) w przypadkach określonych w ustawie, w tym krajowych standardów rewizji finansowej,  krajowych standardów kontroli jakości, zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej, opłat związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym i innych regulacji z zakresu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów;
 • zatwierdzanie sporządzanych przez Krajową Komisję Nadzoru (organ PIBR) rocznych planów kontroli dotyczących przestrzegania przepisów prawa, procedur i standardów przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego oraz usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe;
 • przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy, a także kontroli tematycznych i kontroli doraźnych takich firm audytorskich;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających, dochodzeń dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów oraz występowanie jako oskarżyciel przed sądami w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostek zainteresowania publicznego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń, o których mowa w art. 182 ustawy, tj. postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014;
 • wpisywanie jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich na listę tych jednostek;
 • zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w przypadkach określonych w ustawie;
 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwał dotyczących wpisu biegłych rewidentów do rejestru lub wpisu firm audytorskich na listę;
 • prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności z Komisją Europejską oraz  organami nadzoru z innych państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich, a także Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA, ang. CEAOB), oraz europejskimi urzędami nadzoru;
 • monitorowanie rynku w zakresie usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 537/2014;
 • przekazywanie do KEONA rocznej zbiorczej informacji dotyczącej kar nałożonych na biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz informowanie KEONA o nałożeniu kar, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 3, art. 183 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 193 ust. 1 pkt 2 (kary nakładane w postępowaniu dyscyplinarnym oraz kary administracyjne).

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., zadania w zakresie nadzoru publicznego nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego przepisów rozporządzenia nr 537/2014  dotyczących powoływania biegłych rewidentów lub firm audytorskich oraz dotyczące monitorowania przestrzegania przepisów w sprawie powoływania, składu i funkcjonowania komitetów audytu albo innych organów, w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu zostały powierzone innemu podmiotowi tj. Komisji Nadzoru Finansowego.

Misja

Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Komisja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzanie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych w szczególności kluczowych jednostek gospodarczych.

Wizja

Komisja Nadzoru Audytowego koncentruje swoje działania na budowie zaufania do informacji finansowej.
Działając w interesie publicznym Komisja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych.
W ten sposób Komisja Nadzoru Audytowego przyczynia się do ochrony interesów inwestorów, prawidłowości działalności kluczowych jednostek gospodarczych oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 

Skład

W skład Komisji Nadzoru Audytowego III kadencji (w latach 2017 – 2021), od dnia 11 września 2017 r., wchodzą następujące osoby:

 • Przewodniczący - Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Finansów (od 27 kwietnia 2018 r.)
 • Zastępca Przewodniczącego - Pan Paweł Rudolf, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego

Członkowie:

 • Pani Justyna Adamczyk, przedstawiciel Ministra Finansów
 • Pani Magdalena Wysocka, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
 • Pan Tomasz Janik, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
 • Pan Jacek Gdański, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 • Pan Radosław Ignatowski, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 • Pan Piotr Kamiński, przedstawiciel organizacji pracodawców 
 • Pan Jacek Fotek, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Organizacja

Komisja działa na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi Przewodniczący oraz w trybie obiegowym. Zgodnie z ustawą posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Obsługę merytoryczną, w tym w zakresie przeprowadzania kontroli, oraz administracyjno-biurową Komisji Nadzoru Audytowego zapewnia Ministerstwo Finansów (wyznaczone komórki organizacyjne Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów stanowiące Biuro KNA). 

Kontakt

Adres do korespondencji:
Komisja Nadzoru Audytowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

e-mail: biuro.kna@mf.gov.pl

 

 

Na stronie archiwalnej KNA umieszczone są informacje z I i II kadencji (link poniżej).

Materiały

Archiwalna strona Komisji Nadzoru Audytowego
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2019 14:32 Krzysztof Kuras
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kuraś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komisja Nadzoru Audytowego 4.0 04.11.2019 16:13 Krzysztof Kuraś
Komisja Nadzoru Audytowego 3.0 07.08.2019 08:19 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 2.0 07.08.2019 08:17 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.9 04.07.2019 08:43 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.8 27.05.2019 10:39 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.7 07.03.2019 08:35 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.6 22.02.2019 11:21 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.5 22.02.2019 08:48 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.4 21.02.2019 10:46 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.3 21.02.2019 08:17 Krzysztof Kuras
Komisja Nadzoru Audytowego 1.2 18.02.2019 14:49 Anna Madziar
Komisja Nadzoru Audytowego 1.1 18.02.2019 14:47 Anna Madziar
Komisja Nadzoru Audytowego 1.0 31.01.2019 14:32 Krzysztof Kuras

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP