Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii, w tym akumulatorów litowo-jonowych, litowo-siarkowych oraz sodowo-jonowych w Polsce

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia: BDG-V.2611.39.2018.MR
  • Data rozpoczęcia: 22.01.2019
  • Data zakończenia: 30.05.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 01.02.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 2 – wzór umowy Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób Załącznik Nr 7A – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie zespołu badawczego” Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.01.2019 r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.01.2019 r. Informacje z dnia 1 lutego 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,c że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oienie_o_wyniku_postępowania_z_dnia_7_marca_2019 rświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Powiadomienie_o_wyniku_postępowania_z_dnia_7_marca_2019 roku

Pliki do pobrania:

pdf SIWZ_3918MR.pdf

0.33MB

pdf Ogłosz_zam_3918MR.pdf

0.46MB

pdf Zał_1_SIWZ_SOPZ_3918MR.pdf

0.27MB

pdf Zał_2_SIWZ_Umowa_3918MR.pdf

0.33MB

docx Zal_3_SIWZ_oswiadczenie_warunki_39MR18.docx

0.19MB

docx Zal_4_SIWZ_oswiadczenie_wykluczenie_39MR18.docx

0.06MB

doc Zal_5_SIWZ_grupa_kapitalowa_39MR18.doc

0.09MB

doc Zal_6_SIWZ_wykaz_uslug_39MR18.doc

0.08MB

doc Zal_7_SIWZ_wykaz__osob_39MR18.doc

0.1MB

doc Zal_7a_SIWZ_wykaz_osob_39MR18.doc

0.1MB

doc Zal_8_SIWZ_FO_39MR18.doc

0.1MB

pdf Ogłsz_zmiana_3918MR.pdf

0.03MB

pdf Wyjasnienia_SIWZ_BDG-V2611392018MR.pdf

0.11MB

pdf Informacja_z_otwarcia_ofert_BDG-V2611392018MR.pdf

0.11MB

pdf powiadomienie_o_wyniku_postępowania_z_dnia_7_marca_2019r.pdf

0.46MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.01.2019 17:51
Osoba publikująca: Milena Rogowska
Zmodyfikowano: 09.07.2019 08:27
Osoba modyfikująca: Milena Rogowska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Rogowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.0 22.01.2019 17:51 administrator gov.pl Milena Rogowska
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.1 23.01.2019 08:58 administrator gov.pl Milena Rogowska
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.2 24.01.2019 12:59 administrator gov.pl Milena Rogowska
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.3 01.02.2019 13:21 administrator gov.pl Sylwia Kościelniak
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.4 07.03.2019 14:17 administrator gov.pl Sylwia Kościelniak
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.5 07.03.2019 14:18 administrator gov.pl Sylwia Kościelniak
Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania surowców i możliwości wytwarzania komponentów do mobilnych magazynów energii 1.6 09.07.2019 08:27 Milena Rogowska Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP