W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ośrodki Innowacji

Co to są Ośrodki Innowacji?

Podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.:

 • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
 • inkubatory technologiczne;
 • centra transferu technologii;
 • centra innowacji
 • huby innowacji cyfrowych.

Park Technologiczny/Park Naukowy

Wyodrębniona jednostka ukierunkowana na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Inkubatory technologiczne

Podmioty zapewniające program inkubacji przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aby realizować powyższy cel, inkubator w swojej ofercie powinien:

 • posiadać usługi wspierające biznes (np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne);
 • zapewniać pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka;
 • udostępniać adekwatną do potrzeb powierzchnię biurową i laboratoryjną na działalność gospodarczą.

Centrum Transferu Technologii

Jednostka powoływana przez uczelnie lub instytuty Polskiej Akademii Nauk w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji – matki lub inne podmioty posiadające stałe umowy z uczelniami lub instytutami PAN na obsługę ich w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Centrum Innowacji (CI)

Ośrodek, który świadczy klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-up. Beneficjenci wsparcia nie zgłaszają w stosunku do CI zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe, natomiast potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Wsparcie to może przyjmować postać:

 • usług proinnowacyjnych, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,
 • kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how,
 • usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.

Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub - DIH)

Instytucje wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych. Działania Hubów powinny koncentrować się na:

 • Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych;
 • Działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);
 • Edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania;
 • Doradztwie, które polega na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;
 • Działaniach implementacyjnych tj.:
 • wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania;
 • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Rozwiązania technologiczne, które powinny być głównymi obszarami działalności hubów to:

 • łączność w technologii 5G,
 • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 • Internet Rzeczy (IoT),
 • BIM (Building Information Modelling),
 • chmura obliczeniowa,
 • technologie kwantowe (Quantum Computing),
 • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 • automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe (druku 3D),
 • mikroelektronika.

Kto nadaje status Ośrodka Innowacji?

Status ośrodka innowacji nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.

Nabór wniosków o akredytację

Nabór wniosków o akredytację ma charakter ciągły i kierowany jest do podmiotów świadczących specjalistyczne usługi proinnowacjyne wspierające wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie: 

 • usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
 • usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie  i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów  i usług.

Rezultatem realizacji usługi powinno być wdrożenie innowacji technologicznej u przedsiębiorcy rozumianej jako innowacja produktowa lub procesowa opracowana na podstawie lub z wykorzystaniem technologii. Innowacja technologiczna powinna dotyczyć wprowadzenia jej na rynek lub faktycznego wykorzystania w działalności Przedsiębiorcy:

 • produktu lub procesu nowego pod względem technologicznym lub
 • produktu lub procesu znacząco udoskonalonego technologicznie.

Przez innowację produktową rozumieć należy wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego wyrobu lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio wyrobów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych.

Przez innowację procesową rozumieć należy wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy (w tym zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania). Do innowacji w obrębie procesów zalicza się też nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. 

Wnioski o akredytację

Nabór wniosków o akredytację ośrodków innowacji został zakończony z dniem 31 grudnia 2021 r. Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane, z wyjątkiem akredytowanych ośrodków, które świadczą usługi w ramach zawartych już umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 POIR i których dwuletni okres akredytacji wygasałby w trakcie trwania ww. umów.

W 2022 roku, w związku z uruchomieniem programów z nowej perspektywy finansowej, zostanie uruchomiony nowy nabór dla ośrodków innowacji z nowymi kryteriami akredytacji.

Obecnie wnioski wraz z właściwymi załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w PDF na adres: akredytacja@mrit.gov.pl) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w dniach pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa 

z dopiskiem: Wniosek o akredytację Ośrodka Innowacji

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: akredytacja@mrit.gov.pl.

Materiały

Fiszka oferty usługowej
DIN​_Fiszka​_oferty​_usługowej2​_01032019.xlsx 0.02MB
DIN​_Wniosek​_o​_akredytację
DIN​_Wniosek​_01012020.doc 0.18MB
Załącznik 1
DIN​_Zalacznik1​_01032019.xlsx 0.01MB
Załącznik 2
DIN​_Zalacznik2​_01032019.xlsx 0.01MB
Regulamin​_akredytacji​_OI​_obowiązujący​_od​_17112021
Regulamin​_akredytacji​_OI​_obowiązujący​_od​_17112021.pdf 0.17MB
Kategorie​_usług doradczych
DIN​_Kategorie​_uslug​_doradczych​_01032019.pdf 0.28MB
Lista​_ośrodków​_innowacji​_18072022DIP
Lista​_ośrodków​_innowacji​_18072022DIP.xlsx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}