W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie www BIP MRiT

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub nazwy skróconej – MRiT;
 2. poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
 3. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa.

Zakres odpowiedzialności Ministerstwa Rozwoju i Technologii za udostępnione informacje

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Warunki ponownego wykorzystywania

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
MRiT może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

MRiT przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W niektórych przypadkach MRiT może jednak nałożyć opłatę.
MRiT może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 2. imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 3. adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) - ePUAP);
 4. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 5. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 6. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 7. wskazanie:
  • sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo
  • sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MRiT (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MRiT).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego możesz złożyć:

 1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii na platformie ePUAP na adres: /MRPIT/SkrytkaESP (wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP)
 2. elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl
 3. pocztą na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
 4. osobiście w siedzibie Ministerstwa.

Terminy

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatrujemy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamiamy o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu od oferty

Wnioskodawca, który otrzymał od MRiT ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MRiT o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia MRiT przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu MRiT, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez MRiT decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję, może zwrócić się do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu tego terminu do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia ww. wniosku. Z dniem doręczenia do MRiT oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Alternatywnie, wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem MRiT, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
Decyzje zawierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.

Materiały

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja​_o​_ponownym​_wykorzystaniu​_informacji​_publicznej.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.03.2019 12:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kozłowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 13.0 12.01.2023 10:51 Piotr Kozłowski
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 12.0 17.10.2022 14:05 Sylwia Życzkowska
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 11.0 15.07.2022 10:59 Katarzyna Łacheta
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 10.0 15.07.2022 10:06 Katarzyna Łacheta
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 9.0 15.07.2022 10:02 Katarzyna Łacheta
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 8.0 14.07.2022 11:11 Katarzyna Łacheta
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 7.0 18.08.2021 13:41 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 6.0 29.01.2021 17:33 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 5.0 22.01.2021 13:04 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 4.0 26.10.2020 11:09 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 3.0 26.10.2020 09:45 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 2.0 02.12.2019 16:15 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.1 08.04.2019 12:07 Agata Żołnacz-Okoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.0 19.03.2019 12:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}