W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Terminy

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Złożenie wniosku

 1. w postaci papierowej na adres:
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
 2. w formie elektronicznej na adres: kancelaria@mrpit.gov.pl
 3. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /MRPIT/SkrytkaESP
 4. osobiście w siedzibie Ministerstwa

Odmowa udostępnienia

Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, kancelaria@mrpit.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki Administratora jest Dyrektor Biura Ministra.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mrpit.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie ww. ustawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Podanie danych jest obowiązkowe do rozpatrzenia wniosku.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.03.2019 12:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kozłowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 7.0 18.08.2021 13:41 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 6.0 29.01.2021 17:33 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 5.0 22.01.2021 13:04 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 4.0 26.10.2020 11:09 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 3.0 26.10.2020 09:45 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 2.0 02.12.2019 16:15 Agata Kubel-Grabau
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.1 08.04.2019 12:07 Agata Żołnacz-Okoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.0 19.03.2019 12:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP