W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Usuwanie azbestu

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami. Jeśli masz wyroby azbestowe - poczytaj jak postępować z tymi wyrobami. Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny oraz środowisko!

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Przy Ministrze Rozwoju funkcjonuje Rada Programowa. Jej przewodniczącą jest  Sylwia Oziembło-Brzykczy z Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.

Do zadań Rady Programowej należy:

 1. ocena realizacji zadań Programu oraz wyznaczanie nowych kierunków prac;
 2. zgłaszanie Ministrowi propozycji inicjatyw legislacyjnych związanych z problematyką azbestową;
 3. wyrażanie opinii dotyczących środków finansowych planowanych na koordynację i monitoring Programu oraz wsparcie realizacji zadań wynikających z Programu;
 4. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie problematyki azbestowej.

W skład Rady Programowej powołani zostali przedstawiciele resortów, urzędów centralnych, instytutów, samorządu województw i organizacji pozarządowych. 

Materiały

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
DGN​_POKA​_wer​_45​_RM​_15​_03​_2010​_PRZYJETA.pdf 0.64MB
Programme for Asbestos Abatement in Poland
DGN​_PROGRAM​_ENG.pdf 0.56MB
Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 50, poz. 735)
Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. ( M.P. Nr 33, poz. 481)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 marca 2013 roku w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu

Szkolenie e-learningowe o azbeście dla inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego i JST

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym dla pracowników inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin, w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
Celem szkoleń jest przekazanie przedstawicielom grupy docelowej aktualnych informacji i podstaw prawnych dotyczących wykonywania obowiązków służbowych w zakresie kontroli oraz nadzoru wszelkich działań wykonywanych w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest.
Szkolenie zostało przygotowane przez Główny Instytut Górnictwa na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (d. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).

Ciekawą formę szkolenia zapewnia interaktywność, atrakcyjna oprawa wizualna oraz zastosowanie aktywizujących narzędzi dydaktycznych.

Szkolenie obejmuje:
- Regulacje prawne,
- Zastosowanie azbestu,
- Identyfikacja i ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych,
- Zagrożenia dla zdrowia,
- Zasady BHP podczas prac w kontakcie z azbestem.

Ponadto dla każdej z grup zawodowych objętej szkoleniami, zostały przygotowane dedykowane moduły specjalistyczne obejmujące podstawy prawne, opis kompetencji oraz inne zagadnienia związane z azbestem, istotne dla instytucji, które reprezentują.

Adres strony ze szkoleniem:
WWW.AZBESTINSPEKTOR.GIG.EU
Dostęp do szkolenia jest możliwy zarówno z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych, z wykorzystaniem najpopularniejszych ogólnodostępnych przeglądarek internetowych.
Wszelkie informacje techniczne i organizacyjne są dostępne na stronie internetowej.
Szkolenie będzie aktywne przez 36 miesięcy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Przekaż informację o szkoleniu innym osobom z Twojej instytucji!

Materiały

Szkolenie e-learningowe o azbeście

Baza Azbestowa - narzędzie dla JST

Baza Azbestowa jest darmowym i obowiązkowym narzędziem informatycznym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Jest ona dostępna także dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów azbestowych. Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i stanowi jedno z narzędzi monitorowania zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Jak uzyskać hasło i login do Bazy Azbestowej?

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest?

Masz wyroby zawierające azbest? Chcesz usuwać wyroby zawierajace azbest? Zapoznaj się ze wskazówkami i zasadami inwentaryzacji i oznakowania wyrobów, miejsc i instalacji zawierających azbest.

Wskazówki dla wykorzystujących wyroby zawierające azbest oraz dla przedsiębiorców usuwających wyroby azbestowe

Jeśli masz wyroby zawierające azbest:

Zinwentaryzuj wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest.

 • Zrób „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
 • Wypełnij Ocenę w 1 egzemplarzu. Podlicz wynik.
 • Wpisz wynik Oceny w „Informację o wyrobach zawierających azbest".

Wynik Oceny wskaże Ci czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności) czy konieczna jest ocena wyrobu za rok (II stopień pilności) czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).

Przechowuj Ocenę wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

 • Wypełnij „Informację o wyrobach zawierających azbest" w 2 egzemplarzach .
 • Złóż Informację do 31 stycznia:
  • jeśli jesteś osobą fizyczną – w sowim urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta)
  • jeśli jesteś osobą prawną – w swoim urzędzie marszałkowskim (marszałkowi województwa).

Drugi egzemplarz Informacji jest dla Ciebie, przechowuj przez rok.

Jeśli masz instalację lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowych:

 • Oznakuj instalacje lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowe wyłączone z użytkowania i pozostawione w ziemi.
 • Oznakuj rury azbestowo-cementowych na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

Jeśli nie możesz umieścić trwałego oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest oznakowanie umieść w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje i dopisz „Pomieszczenie zawiera azbest”.

Jeśli jesteś zarządcą drogi utwardzonej odpadami zawierającymi azbest, ale niezabezpieczonej trwale przed emisją włókien azbestu:

 • Oznakuj drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu.

Oznakowanie umieść na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą.

Nie musisz oznakować dróg zabezpieczonych, jeśli masz potwierdzenie braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej.

Materiały

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - formularz do pobrania
DGN​_ocena​_stanu.doc 0.07MB
Informacja o wyrobach zawierających azbest - formularz do pobrania
DGN​_inwentaryzacja​_azbestu​_wzor.doc 0.04MB
Oznakowanie instalacji zawierającej azbest - wzór do pobrania
DGN​_oznakowanie​_wzor​_instalacje.doc 0.05MB
Oznakowanie drogi zawierającej azbest - wzór do pobrania
DGN​_oznakowanie​_wzor​_drogi.doc 0.03MB

Opieka zdrowotna byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu

Program okresowych badań lekarskich "Amiantus" prowadzony jest dla byłych pracowników 28 zakładów przetwórstwa azbestu, którzy byli zatrudnieni w zakładzie do 28 września 1997 r. Osoby te mają prawo do:

 • bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
 • korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego,
 • zwolnienia z odpłatności związanej z tym leczeniem. 

Wiecej informacji na stronach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 1. Zakłady pracy i ośrodki prowadzące badania
 2. Zakres badania lekarskiego
 3. Realizacja programu Amiantus i wyniki
 4. Przepisy prawne dotyczące zdrowia

Informacja o byłych zakładach przetwórstwa azbestu

Wszystkie zakłady zostały oczyszczone z azbestu. Na terenie większości z nich prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza:

 • w 46% - działalność produkcyjna,
 • w 18% - handlowo-usługowa,
 • w 14% - działalność produkcyjno-usługowa,
 • w 7% - logistyczno-magazynowa,
 • w 7% - usługowa.

Dla każdego zakładu opracowano kartę zawierającą podstawowe informacje o stanie zakładu i jego wpływie na środowisko.

Materiały

Karty 28 zakładów stosujących azbest w produkcji - stan 2013 r.
DGN​_Karty​_zakladow.pdf 3.54MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.08.2021 15:18 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
03.01.2019 13:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska