W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Notyfikacje usługowe

Obowiązek notyfikowania przepisów nakładających wymogi na usługodawców wynika z dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym.

Jakie wymogi należy notyfikować?

Projektodawcy mają obowiązek notyfikowania przepisów, w których nakłada się na usługodawcę na stałe wykonującego działalność gospodarczą następujące wymogi lub ograniczenia:

Ilościowe lub terytorialne ograniczenia zwłaszcza w postaci limitów ustalonych w związku z liczbą ludności lub minimalną odległością geograficzną pomiędzy usługodawcami;

Przykłady notyfikacji: ograniczenia w usytuowaniu ulic handlowych i bazarów, wyznaczenie stref dla działalności turystycznej lub rekreacyjnej, ograniczenia usług świadczonych na terenach objętych ochroną (parki narodowe), minimalne odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych, ograniczenia geograficzne handlu detalicznego, wymóg aby usługodawca objął swoją działalnością dane terytorium, minimalne odległości między budynkami mieszkalnymi i działalnością niebezpieczną lub zanieczyszczającą.

Obowiązek przyjęcia przez usługodawcę określonej formy prawnej;

Przykłady notyfikacji: obowiązek przyjęcia osobowości prawnej przez podmiot szkolący załogi lotnicze, tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki publiczne mogą świadczyć usługi związane z dostawą wody, zakaz świadczenia usług księgowych przez podmioty nienastawione na zysk.

Własność udziałów lub akcji w spółce;

Przykłady notyfikacji: ograniczenie udziałów, którymi mogą dysponować osoby nieposiadające danej kwalifikacji zawodowej lub osoby prawne, ograniczenie praw głosu, którymi mogą dysponować osoby nieposiadające danej kwalifikacji zawodowej, wymóg posiadania minimalnego kapitału przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmujące się doradztwem podatkowym, wymóg uzyskania nowej licencji, jeżeli zmiana własności przekroczy 25% udziałów, zezwolenie na działalność w formie spółki akcyjnej /spółki osobowej tylko wtedy, gdy akcje są zarejestrowane, obowiązek określenia struktury własności lub akcjonariatu.

Inne niż dotyczące kwestii objętych dyrektywą 2005/36/WE lub przewidziane w innych wspólnotowych aktach prawnych, które zastrzegają możliwość podjęcia działalności usługowej dla wybranych usługodawców z uwagi na szczególny charakter działalności;

Przykłady notyfikacji: obowiązek rejestracji przez organizacje zawodowe, przyznanie usługodawcy wyłącznego prawa do wykonywania określonych usług na rzecz administracji publicznej (usługi it), wymagania nałożone na firmy weryfikujące zgodność z przepisami lub normami (np. odpowiedni sprzęt lub akredytacja przez organ publiczny), licencje/akredytacje wymagane od podmiotów świadczących usługi edukacyjne/szkolenia (np. w dziedzinie podatków lub bezpieczeństwa), wymóg posiadania określonego sprzętu, wymóg przestrzegania kodeksów dobrych praktyk, wymóg zaświadczenia o niekaralności z rejestru karnego.

Zakaz posiadania więcej niż jednego przedsiębiorstwa na terytorium tego samego państwa;

Przykłady możliwych notyfikacji (brak w IMI): wymogi uniemożliwiające usługodawcom posiadanie więcej niż jednego przedsiębiorstwa na terytorium tego samego państwa członkowskiego np. zakaz prowadzenia więcej niż jednej kancelarii prawnej na terytorium państwa.

Określające minimalną liczbę pracowników;

Przykłady notyfikacji: minimalna liczba pracowników w jednostkach świadczących usługi edukacyjne, szkołach nauki jazdy, wymóg fizycznej obecności w godzinach otwarcia punktu usługowego (np. na stacjach benzynowych), obowiązek zatrudnienia co najmniej jednej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, obowiązek zatrudnienia wewnętrznego kontrolera/audytora.

Określone minimalne lub maksymalne taryfy, do których usługodawca musi się stosować;

Przykłady notyfikacji: ustalone taryfy dla usług weterynaryjnych, ustalone taryfy za usługi świadczone przez podmioty zajmujące się kontrolami, taryfy naliczane w stosunku do wartości sprawy (rzeczoznawcy/mediatorzy/pełnomocnicy), taryfy minimalne za usługi podwykonawców/usługi w ramach wykonania zlecenia, ustalone taryfy za usługi świadczone przez izby handlowe.

Zobowiązanie usługodawcy, aby wraz ze świadczoną przez niego usługą wykonywał też inne szczególne usługi.

Przykłady notyfikacji: obowiązek sprzedaży LPG przez stacje paliw, obowiązek proponowania śniadań lub innych posiłków przez hotele, obowiązek zawierania umowy ubezpieczenia przez agencje podróży

Należy również notyfikować wszystkie wymogi i ograniczenia nakładane na usługodawców z innych krajów UE czasowo świadczących usługi w Polsce.

Obowiązek notyfikacji wynika z art. 39 ust. 5 ( czasowe świadczenie usług) oraz art. 15 ust. 7 dyrektywy o usługach (stałe wykonywanie działalności usługowej).

Jakie akty prawne podlegają notyfikacji?

Notyfikacji podlegają wymogi zawarte następujących aktach prawnych:

  • ustawach,
  • rozporządzeniach,
  • aktach wewnętrznych organizacji zawodowych regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności przez przedstawicieli zawodów,
  • aktach prawa miejscowego.

Kto i w jakim momencie procesu legislacyjnego notyfikuje?

Ministerstwa odpowiedzialne za sektory objęte zakresem dyrektywy notyfikują projekty aktów prawnych na takim etapie procesu legislacyjnego, w którym projekt nie podlega już znaczącym zmianom - zwykle po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych.
Każde ministerstwo jest odpowiedzialne za notyfikacje lub ich ewentualny brak.
Notyfikacja usługowa  nie wstrzymuje procesu legislacyjnego.

Jak należy notyfikować?

Notyfikacje wprowadza się do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI- Internal Market Information System) w ramach modułu „powiadomienia”. System IMI to serwis internetowy umożliwiający wymianę informacji między instytucjami w państwach członkowskich UE i Komisją Europejską.

Do systemu IMI wprowadza się tylko przepisy, które nakładają na usługodawców wymogi. Nie ma obowiązku wprowadzania treści całego projektowanego aktu prawnego.
Przy notyfikacji wymagane jest podanie uzasadnienia. Wprowadzany wymóg, musi spełniać następujące warunki:

  • niedyskryminacji - wymogi nie mogą prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub, w przypadku spółek, ze względu na miejsce statutowej siedziby;
  • konieczności - wymogi muszą być uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym;
  • proporcjonalności - wymogi muszą być odpowiednie dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonego celu i nie mogą wykraczać poza to, co niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Do wprowadzania notyfikacji można wykorzystać praktyczny przewodnik przygotowany przez Komisję Europejską.

Notyfikacja może zostać również dokonana przez system TRIS (system dedykowany notyfikacji przepisów technicznych).
System TRIS nie nadaje się do notyfikacji wymogów nakładanych na usługodawców czasowo świadczących usługi (brak podstawy prawnej).

Kontakt

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod adresem: notyfikacje.uslugowe@mrit.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}