W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek lub skargę

Skargi i wnioski w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przyjmuje Departament Kontroli i Audytu. Skargę lub wniosek kierowane do Ministra Rozwoju i Technologii można:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mrpit.gov.pl;
 3. złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 4. bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5;
 5. złożyć ustnie do protokołu - we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00 (w przypadku wizyty w Ministerstwie prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Skarg i Analiz).

W sprawie skargi lub wniosku obywatel może też spotkać się z członkiem kierownictwa Ministerstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Analiz zajmującymi się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków. Uzgodnienia terminu wizyty można dokonać telefonicznie pod nr: 22 411 95 86, 22 411 92 89 lub osobiście w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (w przypadku wizyty w Ministerstwie prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Skarg i Analiz).

Ważne informacje

 • Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 • Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (np. Jan Kowalski, ul. Odległa 15,  56-218 Zawiercie).
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii od wejścia głównego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, kancelaria@mrpit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mrpit.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia skargi bądź wniosku.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.12.2018 15:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Śmierski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż wniosek lub skargę 9.0 17.08.2021 09:20 Agata Kubel-Grabau
Złóż wniosek lub skargę 8.0 28.05.2021 15:03 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 7.0 02.11.2020 14:35 Agata Kubel-Grabau
Złóż wniosek lub skargę 6.0 31.08.2020 09:02 Agata Kubel-Grabau
Złóż wniosek lub skargę 5.0 18.12.2019 10:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 4.0 28.11.2019 13:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 3.0 27.11.2019 08:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 2.0 11.10.2019 12:52 Agata Kubel-Grabau
Złóż wniosek lub skargę 1.3 05.04.2019 16:15 Agata Żołnacz-Okoń
Złóż wniosek lub skargę 1.2 27.12.2018 14:57 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 1.1 21.12.2018 15:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 1.0 21.12.2018 15:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP