W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Weź udział w konsultacjach publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego

27.06.2019

Rządowy proces legislacyjny

Rządowy proces legislacyjny to ogół działań związanych z przygotowaniem przez administrację rządową projektów aktów prawnych (m.in. ustaw i rozporządzeń) wraz z ich uzasadnieniami oraz oceną przewidywanych skutków ich wprowadzenia (tzw. oceną skutków regulacji). Działania te obejmują m.in.:

 • planowanie działań legislacyjnych - wpis projektu do  wykazu prac legislacyjnych:
 • uzgadnianie stanowisk między ministrami wchodzącymi w skład Rady Ministrów (uzgodnienia międzyresortowe),
 • zasięganie opinii i prowadzenie dialogu społecznego (opiniowanie projektów oraz konsultacje publiczne ).

Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne służą uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Do najważniejszych korzyści z prowadzenia konsultacji należą:

 • lepsze rozpoznanie stanowisk różnych grup odbiorców proponowanego rozwiązania,
 • poprawa rozwiązania będącego przedmiotem konsultacji,
 • nowe propozycje rozwiązań,
 • upowszechnienie informacji o prowadzonych działaniach i większa akceptacja społeczna.

Zasady prowadzenia konsultacji publicznych zostały określone w Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Kto i w jaki sposób może wziąć udział w konsultacjach publicznych?

Wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektami udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (RPL) Każdy obywatel może zapoznać się z projektami aktów prawnych i zgłosić do nich uwagi.

Oprócz udostępnienia projektu w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny informacja o prowadzonych konsultacjach publicznych może być przesyłana przez ministerstwo przy piśmie do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji. W celu wsparcia organów administracji w zakresie doboru podmiotów do konsultowania konkretnych projektów aktów prawnych, MRiT prowadzi wykaz podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych projektów aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji reprezentujących przedsiębiorców. Lista podmiotów jest wykorzystywana przez ministerstwa i urzędy, które prowadzą prace legislacyjne i przeprowadzają konsultacje publiczne. Do podmiotów z listy mogą być wysyłane zaproszenia do udziału w konsultacjach. Wykaz jest katalogiem otwartym.

Materiały

Wykaz podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych
Wykaz​_podmiotów​_do​_konsultacji​_publicznych​_29112022.xlsx 0.20MB

Wpis do Wykazu

Jeżeli są Państwo zainteresowani wpisem do Wykazu, proszę przekazać informacje za pomocą dedykowanego formularza - link do web ankiety.

Podmioty wpisane do Wykazu mogą zostać z niego wykreślone na swój wniosek. W tym celu należy wysłać takie zgłoszenie na adres: sekretariatDDR@mrit.gov.pl
Wykaz przygotowano z myślą przede wszystkim o organizacjach reprezentujących przedsiębiorców. Podmioty inne niż organizacje (osoby fizyczne i przedsiębiorstwa) mogą uczestniczyć w procesie konsultacji poprzez portal Rządowego Procesu Legislacyjnego. Istnieje możliwość zalogowania się do portalu i ustawienia zindywidualizowanych subskrypcji. Można wybrać projekty m.in. ze względu na rodzaj, wnioskodawcę, dział administracji rządowej i hasła. Tym samym, użytkownik będzie otrzymywał bieżące informacje o projektach, które go interesują. Portal Rządowego Procesu Legislacyjnego przewiduje również możliwość zgłaszania uwag do projektów aktów prawnych. W tym celu należy wybrać opcję „wyślij komentarz do projektu” znajdującej się po lewej stronie nad informacjami o projekcie.  
W załączonym wykazie podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych podmioty gospodarcze zgłaszające się poprzez formularz umieszczone są w oddzielnym arkuszu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w rządowym procesie legislacyjnym

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Kontakt z Administratorem:
  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
   Plac Trzech Krzyży 3/5
   00-507 Warszawa
  • e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl
  • Adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP
  • tel.: +48 222 500 123
 2. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w rządowym procesie legislacyjnym są: Rządowe Centrum Legislacji, które jest jednocześnie administratorem systemu teleinformatycznego gdzie publikowane są uwagi zgłaszane w ramach konsultacji publicznych oraz organy upubliczniające informacje i dokumenty w ramach tego systemu.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ministerstwa, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  e-mail: iod@mrit.gov.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przygotowania projektu dokumentu rządowego, przygotowania i prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania tego projektu oraz jego rozpatrywania w ramach rządowego procesu legislacyjnego – zgodnie z art. 39b ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz w związku z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów.
  • realizacji zasady jawności procesu legislacyjnego, tj. w celu spełnienia obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • archiwizacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być każdy w związku z nieograniczonym kręgiem odbiorców w ramach realizacji zasady jawności procesu stanowienia prawa oraz z uwagi na udostępnienie dokumentów dotyczących prac nad projektami aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną usunięte, ale będą przechowywane wiecznie, w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ponieważ są to dokumenty dotyczące prowadzenia procesu legislacyjnego.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że do ograniczenia przetwarzania danych zastosowanie będzie miał art. 18 ust. 2 RODO, uwzględniający możliwość przetwarzania danych z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w rządowym procesie legislacyjnym jest dobrowolne.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.11.2022 15:49 Paulina Pawlik
Pierwsza publikacja:
16.07.2019 16:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
{"register":{"columns":[]}}