W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką koordynującą rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii jest Departament Kontroli i Audytu.

Petycje kierowane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii można przesyłać:

 1. pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
 2. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mrpit.gov.pl;
 3. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 4. bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa, Plac Trzech Krzyży 3/5;

Ważne!

 1. Petycji nie można złożyć telefonicznie.
 2. Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję);
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów);
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji.
Jeżeli w petycji nie wskazano imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu podmiotu wnoszącego petycję, pozostawia się ją bez rozpatrzenia

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii od wejścia głównego.

Więcej informacji o dostępności architektonicznej budynku MRiT.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania petycji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, kancelaria@mrpit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mrpit.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), w celu rozpatrzenia petycji.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia petycji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.12.2018 14:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Śmierski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 12.0 27.08.2021 10:33 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 11.0 04.08.2021 16:07 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 10.0 04.08.2021 16:06 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 9.0 05.07.2021 16:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż petycję 8.0 02.11.2020 14:35 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 7.0 15.10.2020 15:04 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 6.0 26.08.2020 16:45 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 5.0 18.12.2019 10:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż petycję 4.0 14.12.2019 09:45 Aneta Mijal
Złóż petycję 3.0 27.11.2019 08:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż petycję 2.0 11.10.2019 12:52 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 1.1 08.04.2019 11:29 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż petycję 1.0 27.12.2018 14:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP