W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka kosmiczna

Stan polskiego sektora kosmicznego, prezentujący podstawowe dane ilościowe i jakościowe (potencjał naukowo-techniczny) podmiotów zaangażowanych w rozwój tego sektora przedstawia  publikacja pod nazwą: Sięgając gwiazd - polski sektor kosmiczny 4 lata w ESA (poniżej) (PDF 7 MB), wydana przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Uzupełniającą i wartościową informację o polskim członkostwie w ESA zawiera też krótki film przygotowany przez PARP.

Materiały

Sięgając gwiazd - polski sektor kosmiczny 4 lata w ESA
Siegajac​_gwiazd​_polski​_sektor​_kosmiczny​_cztery​_ata​_w​_ESA.pdf 7.07MB

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało w roku 2017 w języku angielskim broszurę zawierającą informacje o sektorze naukowo-badawczym i szkolnictwa wyższego i jego podmiotach, zaangażowanych w tematykę badań naukowych i kształceniana potrzeby sektora kosmicznego. Broszura o nazwie "SPACE in SCIENCE, Polish Research and Highier Education Sector" dostępna jest poniżej (PDF 8 MB).

Materiały

Space in Science
Space.pdf 8.46MB

Krajowe Inteligentne Specjalizacje w kosmosie

Krajowe Inteligentne Specjalizacje KIS są to obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne w których powstają towary i usługi, mające największy potencjał  konkurowania nie tylko na arenie krajowej ale i międzynarodowej. Ministerstwo Rozwoju (d. Ministerstwo Gospodarki) w procesie konsultacji z partnerami społecznymi wytypowało 19 KIS-ów. Wśród KIS znalazły się specjalizacje, w ramach których dalszy rozwój technik i technologii, a w konsekwencji  produktów i usług, może następować w oparciu o rozwiązania stosowane w sektorze kosmicznym,  oraz takie które wdrażane i wykorzystywane w wielu sektorach gospodarki tradycyjnej mogą też znaleźć zastosowanie w sektorze kosmicznym.

Są to niżej wymienione KIS:

KIS 9 - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 
KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 
KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
KIS 16 - Elektronika oparta na polimerach przewodzących
KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
KIS 18 - Optoelektroniczne systemy i materiały

Więcej informacji o Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach dostępne jest na stronie: www.smart.gov.pl

Programy badań-wsparcia NCBiR i NCN

W Krajowym Programie Badań (KPB) przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. zostały określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych o charakterze długookresowym zorientowane na przemysł. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych stanowią zgodnie z reformą nauki z 2010 roku podstawy do określenia przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju programów badawczych definiujących cele średniookresowe.Krajowy Program Badań ma umożliwić:

 • ściślejsze powiązanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych z potrzebami rozwojowymi polskiej gospodarki;
 • wybór obszarów badawczych, szczególnie tych o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, który zwiększy integrację rozproszonego środowiska naukowego;
 • zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

W realizacji Krajowego Programu Badań dominować będzie 7 priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych:

 • nowe technologie w zakresie energetyki;
 • choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna;
 • zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne;
 • nowoczesne technologie materiałowe;
 • środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo;
 • społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków;
 • bezpieczeństwo i obronność państwa.

Przedstawione kierunki badań są także odpowiedzią na wyzwania ujęte w strategii "Europa 2020". Realizacja KPB powinna przyczynić się do zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach technologicznych oraz wzrostu liczby patentów, co w konsekwencji wpłynie na rozwój innowacyjnej gospodarki oraz jej konkurencyjność. Technologie kosmiczne mają zastosowanie m. in. w następujących obszarach:

 • zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne
 • wykorzystywanie posiadanego potencjału w obszarze technik satelitarnych i technologii kosmicznych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju zaawansowanych technologii oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i gospodarczym, zwiększenie sprawności i  efektywności działania administracji publicznej poprzez rozwój i wprowadzanie rozwiązań opartych na technikach satelitarnych umożliwiających lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i infrastruktury, zaspokojenie potrzeb państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów i rozwój autonomicznego potencjału w wybranych obszarach;
 • środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - technologie pozyskiwania z pokładów satelitów w otoczeniu Ziemi informacji o procesach warunkujących globalne zmiany klimatyczne i czynniki zrównoważonej eksploatacji zasobów są kluczowym elementem współczesnej obserwacji satelitarnej opartej na zobrazowaniach satelitarnych;
 • nowoczesne technologie materiałowe, oparte na strukturach wieloskładnikowych, w tym wytwarzane w oparciu o struktury kompozytowe, o zastosowaniach konstrukcyjnych, izolacyjnych, technologiach elektronicznych (np. azotek galu). 

O „drzewie technologicznym” ESA

ESA swoje działania z zakresu badań i rozwoju (R&D) ujęła w strukturę tzw. „ESA Technology Tree”. Jest to 26 działów aktywności związanej z techniką i technologią kosmiczną. Każdy z tych działów składa się z poddziałów, definiujących precyzyjniej daną aktywność. Stopnie specyfikacji zakresu Technologii Kosmicznych Zgodnie z powyższą informacją, sekwencja opisu obszarów technologicznych i technik (T&T) satelitarnych przedstawiona jest od bardziej ogólnego do szczegółowego opisu (TD-obszar T&T)>( TS-specyfikacja dla T&T wewnątrz TD)>(TG- elementy specyfikacji wewnątrz TS)> (Produkty). I tak: TD-obszar technologii obejmuje know-how istotne dla samoistnie określonego zakresu zapotrzebowania technicznego i zdefiniowanego oddzielnie od innych obszarów. TS-jest dekompozycją TD dostarczającą bardziej szczegółowego opisu jego zawartości w zakresie różnych ale powiązanych obszarów technicznych, TG - jest dalszą dekompozycją TS aby zdefiniować technologię, która jest istotna dla rodziny tworzonych produktów, ale nie opisuje produktu jako takiego. 

Pełna struktura "Drzewa Technologicznego" ESA przedsawiona jest poniżej (PDF)

Materiały

ESA​_Technology​_tree.pdf
ESA​_Technology​_tree.pdf 0.41MB

Dokumenty strategiczne

Polska Strategia Kosmiczna

26 stycznia 2017 r. Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę nr 6 w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej (MP z 17 lutego 2017 r., poz. 203). Koordynację nad wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Tekst uchwały oraz Polskiej Strategii kosmicznej znajduje sie poniżej (PDF 3 MB)

Materiały

psk.pdf
psk.pdf 2.67MB

Program działań

Progra działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce (PDF 456 KB)

Materiały

Program​_dzialan​_na​_rzecz​_rozwoju​_technologii​_kosmicznych.pdf
Program​_dzialan​_na​_rzecz​_rozwoju​_technologii​_kosmicznych.pdf 0.45MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
21.01.2020 15:18 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
24.01.2019 11:21 Agata Żołnacz-Okoń