W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Informacje na temat działalności Ministerstwa Rozwoju i Technologii udostępniane są na stronie Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Ministerstwa lub centralnym repozytorium, udostępniana jest na wniosek.

Terminy

Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Co do zasady uzyskanie informacji publicznej jest bezpłatne. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Ministerstwo miałoby ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia bądź koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę. W takim przypadku MRiT może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym poinformuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Złożenie wniosku

 1. w postaci papierowej na adres:
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
 2. w formie elektronicznej na adres: kancelaria@mrpit.gov.pl
 3. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /MRPIT/SkrytkaESP
 4. osobiście w siedzibie Ministerstwa

Odmowa udostępnienia

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, kancelaria@mrpit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki Administratora jest Dyrektor Biura Ministra.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mrpit.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie ww. ustawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba, że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.08.2021 13:41 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
08.04.2019 12:08 Agata Żołnacz-Okoń