W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zobowiązania umowne

Minister Rozwoju, a następnie Rozwoju i Technologii przejął część kompetencji po zlikwidowanym dziale administracji rządowej - Skarb Państwa, w tym:

 • nieodpłatne udostępnianie akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa osobom uprawnionym [1]
 • nadzorowanie realizacji zobowiązań wynikających z umów prywatyzacji i komunalizacji oraz wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa określonych w umowach [2]

Od 29 lutego 2020 r. kompetencje w zakresie akcji pracowniczych wykonuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.[3]

 

Umowy sprzedaży - prywatyzacja pośrednia

Prywatyzacja pośrednia polegała na:

 • zbywaniu akcji/udziałów w spółkach należących do Skarbu Państwa lub
 • obejmowaniu akcji/udziałów przez podmioty inne niż Skarb Państwa, w podwyższonym kapitale zakładowym.

W stosunku do umów zawartych w latach poprzednich prowadzone jest:

 • nadzór nad wykonywaniem przez inwestorów zobowiązań określonych w umowach,
 • wykonywanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wynikających z umów praw i obowiązków Skarbu Państwa.

Nadzorowanie odbywa się w oparciu o składane przez inwestorów:

 • sprawozdania,
 • przeprowadzane kontrole,
 • weryfikację dokumentacji źródłowej oraz
 • opinie biegłych.

Realizowane są też zadania związane z dochodzeniem należności Skarbu Państwa, w przypadku braku realizacji zobowiązań.

Umowy sprzedaży – prywatyzacja bezpośrednia

Prywatyzacja bezpośrednia dotyczyła przedsiębiorstw państwowych i polegała na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa przez:

 • sprzedaż przedsiębiorstwa,
 • wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
 • oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Obecnie w Ministerstwie prowadzone są sprawy związane z:

 • wykonywaniem praw i obowiązków Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz
 • nadzorowaniem realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych w trybie prywatyzacji bezpośredniej oraz umów przeniesienia własności przedsiębiorstwa.

Nadzorowanie odbywa się w oparciu o składane przez nabywców sprawozdania i przeprowadzane kontrole. Wykonywane są też zadania związane z dochodzeniem należności Skarbu Państwa, w przypadku braku realizacji zobowiązań.

Umowy komunalizacji

Komunalizacja polegała na nieodpłatnym zbyciu akcji bądź udziałów w spółkach należących do Skarbu Państwa. Odbywa się to na wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których mieściła się siedziba spółki.

Obecnie w Ministerstwie prowadzone są sprawy związane z nadzorowaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów komunalizacji. Dotyczą one zobowiązania do przekazywania środków przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe dotyczy przypadku sprzedaży akcji/udziałów, nabytych na powyższych zasadach. Termin to 3 miesiące od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe:

 1. budżetu państwa - w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji/udziałów,
 2. Funduszu Reprywatyzacji - w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji/udziałów.

Nadzorowanie odbywa się w oparciu o składane przez nabywców informacje/sprawozdania.

Umowy sprzedaży spółek rolno-spożywczych

W latach 2011-2012 w oparciu o Koncepcję prywatyzacji spółek rolno-spożywczych opracowaną w byłym Ministerstwie Skarbu Państwa, nastąpiło zbycie udziałów czterech następujących spółek, tzw. inseminacyjnych:

 • Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem,
 • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu,
 • Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

Koncepcja zakładała m.in. nabycie udziałów przez producentów rolnych i pracowników na zasadach preferencyjnych. Umowy zawierają postanowienia zezwalające na zbycie udziałów:

 • jedynie na rzecz podmiotów wpisanych do księgi udziałów spółek według stanu na dzień ich zbycia lub obciążenia udziałów,
 • bez ograniczeń na zasadach ogólnych po upływie 10 lat od nabycia. 

Zobowiązania, które wynikają z umów zbycia udziałów obowiązują przez dziesięć lat. Na podstawie umów, nabywcy zostali zobowiązani do składania Sprzedającemu oświadczeń dotyczących zbywania i obciążania udziałów. Sprzedającym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Oświadczenia należy składać każdego roku do 31 stycznia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. W przypadku niedoręczenia Sprzedawcy ww. oświadczeń w terminie, kupujący bez osobnego wezwania są zobowiązani zapłacić kwotę gwarancyjną w wysokości 20% całkowitej ceny udziałów.

Obecnie, w związku z zakończeniem 10-letniego okresu, prowadzony jest proces ostatecznego rozliczania umów i zwrot weksli, które stanowią zabezpieczenie wykonania zobowiązań ciążących na nabywcach.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 16:23 Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Gajda / Monika Wróblewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zobowiązania umowne 10.0 07.12.2023 13:39 Marta Osiecka
Zobowiązania umowne 9.0 26.07.2023 10:03 Marta Osiecka
Zobowiązania umowne 8.0 04.01.2023 09:35 Marta Osiecka
Zobowiązania umowne 7.0 04.01.2023 09:20 Marta Osiecka
Zobowiązania umowne 6.0 16.02.2022 15:01 Agata Kubel-Grabau
Zobowiązania umowne 5.0 16.02.2022 14:49 Agata Kubel-Grabau
Akcje pracownicze i zobowiązania umowne 4.0 06.05.2020 12:54 Agata Kubel-Grabau
Akcje pracownicze i zobowiązania umowne 3.0 05.12.2019 13:34 Agata Kubel-Grabau
Akcje pracownicze i zobowiązania umowne 2.0 12.08.2019 14:01 Agata Kubel-Grabau
Akcje pracownicze i zobowiązania umowne 1.0 04.01.2019 16:23 Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}