W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Notyfikacja przepisów technicznych

Obowiązek notyfikowania projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne wynika z dyrektywy 2015/1535/UE, ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Koordynatorem krajowego systemu notyfikacji przepisów technicznych jest minister właściwy ds. gospodarki - Minister Rozwoju i Technologii

Zadanie to realizowane jest w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego.

Co to są przepisy techniczne?

Zgodnie z art.1 ust. 1 lit. f dyrektywy przepisy techniczne to:

 • specyfikacje techniczne,
 • inne wymagania,
 • zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego,
 • przepisy zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujące świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług. 

Kto i kiedy notyfikuje?

Ocena, czy projekt zawiera przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy 2015/1535/UE i czy podlega notyfikacji to OBOWIĄZEK MINISTRA WŁAŚCIWEGO - AUTORA PROJEKTU (§ 27 ust. 3 pkt 4 lit. b  Regulaminu pracy RM).

MRPiT może wyrazić swoją opinię w ramach konsultacji międzyresortowych (§ 41 Regulaminu pracy RM).

Notyfikacji dokonuje się zawsze na etapie tworzenia projektu aktu prawnego. Projektodawca przekazuje do koordynatora krajowego systemu projekt w celu notyfikacji na następujących etapach prac legislacyjnych (zgodnie z Regulaminem pracy RM):

 • projekt ustawy - po przyjęciu przez Radę Ministrów (§ 130 ust.1)
 • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów – przed skierowaniem projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do podpisu Prezesa Rady Ministrów (§ 135 ust.1 pkt 2)
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów– po wstępnej akceptacji projektu (§136 ust.1-2)
 • projekt rozporządzenia ministra– po rozpatrzeniu (lub zwolnieniu) przez komisję prawniczą RCL (§ 144 ust.1-2)

Jak notyfikować?

Projektodawca powinien przesłać do koordynatora krajowego systemu notyfikacji następujące dokumenty (w wersji elektronicznej na adres: notyfikacjaPL@mrpit.gov.pl) :

 • wniosek o wszczęcie procedury notyfikacji (pismo podpisane przez uprawnioną osobę)
 • wypełniony formularz notyfikacyjny (eForm16pts v3.pdf - do pobrania poniżej)
 • projekt aktu prawnego (w formacie Word)
 • OSR (jako osobny plik, w formacie Word)
 • uzasadnienie projektu
 • teksty bazowe (akty prawne przywoływane w punkcie 10 formularza notyfikacyjnego)
 • opcjonalnie - dodatkowe dokumenty pomocnicze, typu tabele, schematy etc.

Notyfikacja przepisów technicznych - na czym polega?

Po przesłaniu wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej wyznaczany jest 3- miesięczny okres obowiązkowego wstrzymania prac legislacyjnych (tzw. standstill,  liczony od następnego dnia po zgłoszeniu).

W tym okresie do projektu mogą być zgłaszane komentarze i/lub opinie szczegółowe przez KE i/lub państwa członkowskie.

Uwagi do projektu mogą zgłaszać także podmioty gospodarcze (informacja jak - niżej).

Kto i jak może zgłosić uwagi do notyfikowanych projektów krajowych i z innych państw członkowskich UE?

Przedsiębiorco możesz mieć wpływ na końcowe brzmienie przepisów, które będą cię dotyczyć.

Aby zapoznać się z projektami notyfikowanymi przez poszczególne państwa członkowskie wejdź na stronę TRIS. Z menu wybierz opcję: Szukaj w bazie danych i wpisz własne kryteria wyszukiwania.

Aby przesłać bezpośrednio do Komisji Europejskiej swoją opinię nt. wybranego projektu wejdź na stronę TRIS, a następnie z menu wybierz opcję Ty i procedura, a następnie ‘Zabierz głos’. 

Przedsiębiorco, jeśli znasz numer pod którym notyfikowano interesujący go projekt możesz skorzystać z opcji bezpośrednio na stronie projektu w zakładce "Uwagi". Uwagi można zgłaszać w dowolnym języku urzędowym UE. Tłumaczenia uwag nie będą publikowane w witrynie internetowej. Uwagi są przyjmowane tylko do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu zakończenia okresu zawieszenia.

Aby być na bieżąco z nowymi notyfikacjami w wybranej przez siebie dziedzinie dopisz się do listy mailingowej wejdź na stronę TRIS, a następnie menu wybierz opcję ‘Ty i procedura’, a następnie 'Subskrybować’.

Konsekwencje braku notyfikacji

Jeśli zachodzi podejrzenie ominięcia przez państwo członkowskie procedury notyfikacji, Komisja Europejska może z własnej inicjatywy wszcząć postępowanie w tej sprawie i podjąć dalsze kroki, łącznie ze skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE (art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Także zainteresowane podmioty (osoby fizyczne i prawne) mogą dochodzić swoich praw przed sądem krajowym.

W kwietniu 1996 r. Trybunał Sprawiedliwości ustanowił zasadę, że niedopełnienie obowiązku notyfikacji powoduje, że dane przepisy techniczne stają się nieważne, a zatem nie mają one mocy obowiązującej w stosunku do osób fizycznych (sprawa C-194/94 CIA Security). Należy podkreślić, że w prawie UE obowiązuje tzw. wykładnia pro unijna, w myśl której niezgodne z prawem unijnym przepisy krajowe nie powinny być stosowane, pomimo ich dalszego obowiązywania (sprawa C-106/77 Simmenthal).

Słowniczek

 • produkt - oznacza każdy wyprodukowany przemysłowo produkt lub każdy produkt rolniczy, włącznie z produktami rybnymi;
 • usługa społeczeństwa informacyjnego – normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług;
 • specyfikacja techniczna - opisuje wymagane cechy produktu, takie jak: wymiary, oznakowanie, opakowanie, poziom jakości, procedury oceny zgodności itp. Termin ten obejmuje również metody produkcji oraz przetwórstwa;
 • inne wymagania - wymagania nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, oraz warunki użytkowania, powtórne przetwarzanie lub ponowne zastosowanie. Warunki te mogą jednak mieć istotny wpływ na skład lub rodzaj produktu lub jego obrót.

Kontakt

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod adresem: notyfikacjaPL@mrit.gov.pl lub telefonicznie (+48) 22 411 93 94.

Materiały

formularz notyfikacyjny
eForm16pts​_v3.pdf 0.83MB
formularz do korespondencji
eForm6pts​_MS​_v2.pdf 0.54MB
Instrukcja wypełniania formularza notyfikacyjnego
DOT​_IV​_Instrukcja​_formularz​_a.pdf 0.05MB
Kody produktów
DOT​_IV​_Kody​_prod​_A4.pdf 0.11MB
Przewodnik KE - Dyrektywa 98/34 PL
DOT​_IV​_KE​_Przewodnik​_Dyrektywa​_98​_34​_PL.pdf 1.03MB
{"register":{"columns":[]}}