Finansowanie usuwania azbestu

Źródła finansowania usuwania azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. Informacje dotyczące Programu Priorytetowego „SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” będą podawane na stronie internetowej NFOŚiGW.

W ramach tego programu gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na zadania dotyczące demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania wyrobów zawierających azbest. Zasady udzielania wsparcia każdy z WFOŚiGW będzie ustalał odrębnie.

Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. 

Kontakty do WFOŚiGW

Poradniki dla jednostek samorządu terytorialnego

Poradnik dla Zamawiających usuwanie azbestu.

pdf Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020

2.83MB

Konkurs Azbest

Uruchamiamy nabór ofert w Konkursie Ofert Azbest 2019!

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, na adres Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, w terminie do 29 marca 2019 r.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzorami dokumentów.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

  1. działalność informacyjno-edukacyjna;
  2. organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;
  3. wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

2. aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Osoby do kontaktu:
Izabela Drelich-Sikorska, tel. : 22 262 98 74, e-mail: izabela.drelich-sikorska@mpit.gov.pl
Monika Krasuska, tel.: 22 262 98 44, e-mail: monika.krasuska@mpit.gov.pl

pdf Regulamin Konkursu Azbest 2019

0.22MB

rtf Wzór oferty Konkurs Azbest 2019

0.07MB

rtf Wzór sprawozdania Konkurs Azbest 2019

0.07MB

pdf Wzór porozumienia MPIT-JST na działania edukacyjno-informacyjne

0.31MB

pdf Wzór porozumienia mpit-jst na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest

0.3MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.02.2019 15:04
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 07.03.2019 11:26
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska